Totaalbeeld

Wanneer alle maatschappelijke partners in samenhang bekeken worden, kan een globale inschatting gemaakt worden van die partners waarbij de gemeente op dit moment financieel het hoogste risico loopt. Om deze inschatting te kunnen maken, is gebruik gemaakt van de optelsom van onderstaande componenten:

  • Garanties die gemeente Venlo heeft afgegeven aan maatschappelijke partners
  • Leningen die gemeente Venlo heeft verstrekt aan maatschappelijke partners
  • Jaarlijkse bijdragen die gemeente Venlo verstrekt aan maatschappelijke partners
  • Het geïnvesteerd vermogen van de gemeente in maatschappelijke partners.

Hoeveel te hoger de optelsom van deze componenten, hoeveel te hoger het financiële risico dat de gemeente loopt bij de betreffende partner. Uit een globale analyse - tevens kijkend naar het financiële resultaat, de solvabiliteitsratio en de liquiditeitsratio van de betreffende partner - blijkt dat gemeente Venlo financieel achtereenvolgens het hoogste risico loopt bij de volgende vijf maatschappelijke partners:

  1. C.V. Trade Port Noord
  2. Exploitatiemaatschappij Villa Flora BV
  3. Veiligheidsregio Limburg Noord
  4. Venlo GreenPark
  5. C.V. Werklandontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4 (DCGV)

Opgemerkt dient te worden dat de kwaliteit, de volledigheid en de uniformiteit van de aangeleverde gegevens bij de maatschappelijke partners verder verbeterd kan worden en dat de gemeente bezig is om hierin een kwaliteitsslag te realiseren.

Een verdere toelichting op de risico’s bij maatschappelijke partners Trade Port Noord, Villa Flora, Veiligheidsregio Limburg Noord en Venlo Greenpark is te vinden in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Daarnaast worden alle maatschappelijke partners toegelicht in de volgende paragrafen.