Bedragen x € 1.000

ACTIVA

Ultimo

Ultimo

2015

2014

Vaste activa

Immateriële vaste activa

614

631

Materiële vaste activa

296.675

283.299

Investeringen met economisch nut waarvoor ter

bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

12.333

13.847

Investeringen met economisch nut

225.303

201.189

Investeringen met maatschappelijk nut

59.040

68.263

Financiële vaste activa

109.754

128.633

Totaal vaste activa

407.044

412.563

Vlottende activa

Voorraden

14.338

21.648

Uitzettingen < 1 jaar

82.173

62.505

Liquide middelen

3.100

1.191

Overlopende activa

8.209

8.211

Totaal vlottende activa

107.821

93.555

TOTAAL GENERAAL

514.865

506.118

Bedragen x € 1.000

PASSIVA

Ultimo

Ultimo

2015

2014

Vaste passiva

Eigen vermogen

83.000

88.882

Algemene reserves

25.003

26.529

Bestemmingsreserves

57.650

66.639

Gerealiseerd resultaat

346

-4.286

Voorzieningen

31.186

25.793

Vaste schulden>1 jaar

332.019

346.950

Totaal vaste passiva

446.205

461.625

Vlottende passiva

Vlottende schulden < 1 jaar

54.887

30.847

Overlopende passiva

13.773

13.646

Totaal vlottende passiva

68.660

44.493

TOTAAL GENERAAL

514.865

506.118

Gewaarborgde geldleningen

425.814

426.012

Garantstellingen

0

0