Rechtmatigheid begrotingsafwijkingen

Uw gemeenteraad heeft het controleprotocol 2015 vastgesteld. Het uitgangspunt hierbij is dat overschrijdingen van de lasten op de totalen per programma en de algemene dekkingsmiddelen dienen te worden toegelicht. In het controleprotocol 2015 van de auditcommissie wordt naar de Kadernota rechtmatigheid 2014 van de Commissie BBV verwezen, deze is ongewijzigd van kracht voor 2015. Hierin zijn de volgende zeven “soorten” begrotingsafwijkingen benoemd:
1. betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend;
2. die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd;
3. die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten;
4. bij open einde (subsidie) regelingen;
5. die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn;
6. inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd;
7. op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren.

Tabel 6: Programma's met overschrijdingen in de lasten (incl. verrekeningen met reserves)
bedragen x €1.000

Begroting na wijziging 2015

Rekening
2015

%

Verschil

Programma 01 Bestuur & Publieke dienstverl.

16.850

16.859

100%

-9

Programma 02 Openbare orde en Veiligheid

10.501

10.098

96%

403

Programma 03 Participatie & werkgelegenheid

85.030

87.488

103%

-2.458

Programma 04 Zorg en Welzijn

130.674

139.062

106%

-8.388

Programma 05 Onderwijs en Jeugd

16.148

16.047

99%

101

Programma 06 Economie en Toerisme

8.674

15.071

174%

-6.398

Programma 07 Sport- en Cultuurbevordering

13.092

13.258

101%

-167

Programma 08 Ontwikkeling Centrumstad

13.594

16.237

119%

-2.643

Programma 09 Verkeer en Bereikbaarheid

7.759

9.507

123%

-1.748

Programma 10 Wonen en Leefomgeving

50.795

54.976

108%

-4.181

Programma 11 Beheer openbare ruimte

49.625

50.449

102%

-824

Programma 12 Algemene middelen

26.415

23.467

89%

2.948

Totaal resultaat

429.156

452.520

105%

-23.364

Navolgend worden de in bovenstaande tabel gepresenteerde overschrijdingen, per programma, nader toegelicht.

Kostenoverschrijdingen van programma 1
De overschrijding op de lasten van programma 1 bedraagt ongeveer € 9.000. Hoewel deze overschrijding onrechtmatig is en meetelt voor het oordeel wordt hier, gezien de geringe hoogte van de overschrijding, niet nader op ingegaan.

Kostenoverschrijdingen van programma 3
In onderstaande tabel worden de grootste kostenoverschrijdingen in beeld gebracht met daarbij de soort overschrijding. In deze analyse wordt onderscheid gemaakt tussen onrechtmatigheden die wél, c.q. niet meetellen voor de strekking van de controleverklaring. In totaliteit overtreffen de overschrijdingen het totale programmasaldo, daarom is onderaan in de tabel de totale onderschrijding op producten in programma 3 benoemd.

Toelichting
De overschrijding op programma 3 betreft een overschrijding op een wettelijke taak (inkomensondersteuning, BUIG) met een open einde karakter. Vanwege deze wettelijke taak is de overschrijding als zodanig niet onrechtmatig en telt deze niet mee voor het oordeel.

Kostenoverschrijdingen van programma 4
In onderstaande tabel worden de grootste kostenoverschrijdingen in beeld gebracht met daarbij de soort overschrijding. In deze analyse wordt onderscheid gemaakt tussen onrechtmatigheden die wél, c.q. niet meetellen voor de strekking van de controleverklaring. In totaliteit overtreffen de overschrijdingen het totale programmasaldo, daarom is onderaan in de tabel de totale onderschrijding op producten in programma 4 benoemd.

De overschrijding op de lasten binnen programma 4 wordt voornamelijk veroorzaakt door een overschrijding op de lasten van de sociale wijkteams. Hier staan echter direct gerelateerde inkomsten tegenover als gevolg van de inzet van de reserve decentralisaties.

Kostenoverschrijdingen van programma 6
In onderstaande tabel worden de grootste kostenoverschrijdingen in beeld gebracht met daarbij de soort overschrijding. In deze analyse wordt onderscheid gemaakt tussen onrechtmatigheden die wél, c.q. niet meetellen voor de strekking van de controleverklaring. In totaliteit overtreffen de overschrijdingen het totale programmasaldo, daarom is onderaan in de tabel de totale onderschrijding op producten in programma 6 benoemd.

Toelichting
De overschrijding op 'Ontwikkelen bedrijventerreinen' doet zich voor binnen het product Trade Port Noord. Bouwgrondexploitaties verlopen kostenneutraal.

De overschrijding op de lasten met betrekking tot bevorderen Agrofood, Logistiek en maakindustrie ontstaat als gevolg van een dotatie ad € 2,5 miljoen aan de voorziening Landschapsplan DCGV.

Kostenoverschrijdingen van programma 7
In onderstaande tabel worden de grootste kostenoverschrijdingen in beeld gebracht met daarbij de soort overschrijding. In deze analyse wordt onderscheid gemaakt tussen onrechtmatigheden die wél, c.q. niet meetellen voor de strekking van de controleverklaring. In totaliteit overtreffen de overschrijdingen het totale programmasaldo.

Toelichting
De baten en lasten voor de administratie van de sportregio (Sportontwikkeling) worden niet begroot. De kosten van € 0,2 miljoen worden volledig gedekt door de bijdrage uit de sportregio. Ten opzichte van de begroting leidt dit zowel aan de baten als lastenzijde tot een afwijking. Deze is per saldo neutraal.

Kostenoverschrijdingen van programma 8
In onderstaande tabel worden de grootste kostenoverschrijdingen in beeld gebracht met daarbij de soort overschrijding. In deze analyse wordt onderscheid gemaakt tussen onrechtmatigheden die wél, c.q. niet meetellen voor de strekking van de controleverklaring. In totaliteit overtreffen de overschrijdingen het totale programmasaldo.

Toelichting
Via de decembercirculaire 2015 is € 1,4 miljoen ontvangen als eindafrekening van het Innovatie Programma Stedelijke Vernieuwing (IPSV) ten behoeve van het grondexploitatieproject Q4. De uitgaven vallen onder het programma Ontwikkeling Centrumstad (Grootstedelijke functies). Conform wettelijke verplichtingen zijn de inkomsten verantwoord bij het gemeentefonds onder het programma Algemene Middelen.
Daarnaast zijn er budgettair neutrale afwijkingen met betrekking tot de grondexploitaties.

Kostenoverschrijdingen van programma 9
In onderstaande tabel worden de grootste kostenoverschrijdingen in beeld gebracht met daarbij de soort overschrijding. In deze analyse wordt onderscheid gemaakt tussen onrechtmatigheden die wél, c.q. niet meetellen voor de strekking van de controleverklaring. In totaliteit overtreffen de overschrijdingen het totale programmasaldo.

Toelichting
Bij begroting 2015 bent u via de risicoparagraaf geïnformeerd over de slechte bouwkundige staat van enkele van onze parkeergarages. Inmiddels is genoegzaam bekend dat dit risico zich daadwerkelijk heeft voorgedaan en dat daardoor en daarvoor meer uitgaven zijn gedaan dan bij begroting werd ingeschat. De overschrijding op de lasten binnen programma is hiermee volledig te verantwoorden.

Kostenoverschrijdingen van programma 10
In onderstaande tabel worden de grootste kostenoverschrijdingen in beeld gebracht met daarbij de soort overschrijding. In deze analyse wordt onderscheid gemaakt tussen onrechtmatigheden die wél, c.q. niet meetellen voor de strekking van de controleverklaring. In totaliteit overtreffen de overschrijdingen het totale programmasaldo, daarom is onderaan in de tabel de totale onderschrijding op producten in programma 10 benoemd.

Toelichting
De overschrijding op 'Aantrekkelijke woon- en leefomgeving' doet zich voor binnen diverse posten betreffende bouwgrondexploitaties, onder andere het Centrumplan Blerick, 'overige nieuwe gebieden' en grondexploitatie algemeen. Bouwgrondexploitaties verlopen kostenneutraal.

Kostenoverschrijdingen van programma 11
In onderstaande tabel worden de grootste kostenoverschrijdingen in beeld gebracht met daarbij de soort overschrijding. In deze analyse wordt onderscheid gemaakt tussen onrechtmatigheden die wél, c.q. niet meetellen voor de strekking van de controleverklaring. In totaliteit overtreffen de overschrijdingen het totale programmasaldo, daarom is onderaan in de tabel de totale onderschrijding op producten in programma 11 benoemd.

Toelichting
De hogere lasten (€ 155.000) op beheer en onderhoud gemeentelijk vastgoed zijn het gevolg van een aanslag van de BsGW over het gemeentelijk vastgoed en beheerkosten van leegstaand vastgoed.
Verder is het resultaat van het gesloten circuit afvalstoffenheffing toegevoegd aan de egalisatiereserve afvalstoffenheffing. Hier staan voor een zelfde bedrag baten tegenover waardoor het resultaat budgettair neutraal is.