Bestuur & Publieke dienstverl.

bedragen x €1.000
Begroting voor wijziging 2015Begroting na wijziging 2015Rekening 2015%Verschil
Baten3.2345.4615.28497 %-176
Lasten16.23416.85016.47398 %377
Saldo baten en lasten-13.001-11.390-11.18998 %201
Onttrekkingen aan reserves (baten)17210762 %-65
Toevoegingen aan reserves (lasten)386-386
Saldo verrekening met reserves172-279-162 %-451
Totaal resultaat programma 01-13.001-11.218-11.467102 %-250
  • € 0,5 miljoen aan de voorziening pensioenkosten wethouders toegevoegd

Op basis van actuariële berekeningen is ca. € 0,5 miljoen toegevoegd aan de voorziening pensioenkosten wethouders.

  • Lagere baten (€ 0,1 miljoen) en lagere lasten (€ 0,1 miljoen) Basis Registratie Persoonsgegevens (BRP)

In het nieuwe BRP kunnen nieuwe afnemers makkelijker inzage krijgen. Burgers hoeven hierdoor steeds minder vaak een uittreksel te overleggen. Dit leidt tot lagere baten en lasten.

bedragen x €1.000

Naam reserve

Begroting 2015 na wijz.

Rekening 2015

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Res.Reg.Samenwerkingsverbanden

172

172

107

386

-279

-65

-386

-451

Programma 01

172

172

107

386

-279

-65

-386

-451

De dotatie aan de reserve Regionale Samenwerkingsverbanden wordt niet begroot. Bij instelling van de reserve is bepaald dat de reserve gevoed wordt vanuit de financiële resultaten van de diverse samenwerkingsverbanden. Daarom kan pas na het sluiten van de boeken bepaald worden hoe groot de dotatie (of onttrekking) zal zijn. Vanwege het regionale karakter van de reserve kunnen deze middelen niet vrijvallen ten gunste van het resultaat van de gemeente Venlo.