Inleiding

Dit programma is geen inhoudelijk beleidsprogramma maar vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording is het onderdeel algemene (dekkings)middelen een verplicht begrotingsonderdeel. In dit deel worden onder andere de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente verantwoord. Ten dele staat deze informatie ook bij de paragrafen.

Begroot vs Realisatie
Lasten

begroot
€ 7.383
realisatie
€ 4.789
afwijking
€ 2.593 35.1%

Begroot vs Realisatie
Baten

begroot
€ 258.174
realisatie
€ 263.837
afwijking
€ -5.664 -2.1%

Programmadoelstelling

Strategische doelen

Het hebben van een gezonden financiële huishouding voor de gemeente

De strategische doelstelling van dit programma is "het hebben van een gezonde financiële huishouding voor de gemeente". Deze strategische doelstelling beslaat de gehele concernbegroting, in dit programma wordt dit expliciet verwoord en zichtbaar gemaakt. Wij streven jaarlijks naar repressief toezicht (het standaard toezicht) van de provinciaal toezichthouder.

In 2015 heeft de provincie het financieel verdiepingsonderzoek 2015 - 2018 uitgevoerd. De provincie Limburg heeft als het ware een foto gemaakt van de financiële positie en financiële functie. Op basis van dit rapport hebben Gedeputeerde Staten van Limburg een uitspraak gedaan over de toezichtsvorm voor vier jaar (2015 - 2018). De provincie heeft geconludeerd dat de gemeente Venlo aan de voorwaarden van meerjarig repressief toezicht voldoet (standaard toezichtkader). Dit betekent dat de periode tot en met het begrotingsjaar 2018 toezichtsarm zal zijn.

De provincie heeft hier de voorwaarde aan verbonden dat de gemeente aangeeft op welke wijze de integrale weerstandscapaciteit uiterlijk aan het einde van de meerjarenraming 2016 - 2018 weer op het door de raad gewenste niveau komt (1,0). Bij de begrotingsbehandeling 2016 - 2019, welke in 2015 is vastgesteld, is besloten de begrotingssaldi 2016 - 2019 te storten in de algemene reserve. Hierdoor bedraagt de ratio met ingang van 2018 meer dan 1,0.

Indicator

JR 2014

JR 2015

2016

2017

2018

Geen indicatoren gedefinieerd voor dit collegeproduct

Doelen & Prestaties

De Vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven is per 1 januari 2016 een feit. De implementatie van deze, majeure, wetswijziging is in 2015 voortvarend ter hand genomen. De implementatie zal, zoals voorzien, in 2016 worden afgerond.

Materieel en structureel sluitende (meerjarenbegroting)

 • De jaarrekening 2015 laat een positief rekeningsaldo zien van                         €  0,3 miljoen;
 • Monitoring van de realisatie van de vastgestelde; bezuinigingstaakstellingen is onderdeel van de P&C cyclus. Niet realiseerbare bezuinigingen zijn voor besluitvorming voorgelegd bij de VoRap;
 • Specifieke rijksbezuinigingen zijn, indien van toepassing, doorgezet naar de doelgroep of gemeenschap;
 • Specifiek toe te rekenen bezuinigingen en efficiencykortingen welke concreet het gevolg zijn van taakmutaties zijn, indien van toepassing, doorvertaald ten laste van de beleidsposten in de begroting. Rijksbezuinigingen en efficiencykortingen zijn, indien van toepassing, 'teruggegeven' aan het betreffende beleidsterrein.
 • In 2015 is het proces van verwerving derde geldstromen verder geïmplementeerd. In de paragraaf financiering wordt standaard een paragraaf opgenomen inzake de resultaten van verwerving derde geldstromen.

Het beschikbaar hebben van voldoende middelen (weerstandscapaciteit) voor het opvangen van de geïdentificeerde risico's, waarbij de risicobereidheid is: "Venlo is geen risicomijdende gemeente"

 • Risico's en het identificeren van nieuwe risico's is standaard onderdeel bij de instrumenten van de P&C cyclus waarbij gekeken wordt naar de effectiviteit van de genomen risicostrategie;
 • Bij de begrotingsbehandeling 2016- 2019 in november van 2015 is besloten de begrotingsoverschotten 2016-2019 te storten in de algemene reserve ter versterking van het weerstandsvermogen;

De (meerjaren)begroting is voldoende wendbaar om tijdig te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen

 • Voor de beoordeling van de wendbaarheid van de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten en baten. Bij incidentele lasten of baten gaat het om éénmalige zaken die zich gedurende maximaal drie jaar voor doen. Voorbeelden van structurele baten zijn de algemene uitkering en eigen belastinginkomsten. Bij structurele lasten zijn dat bijvoorbeeld de personeelslasten, rente en afschrijving en bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. Indien de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is er sprake van een hogere wendbaarheid. De jaarrekening laat zien dat de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten (+1,5%).  

De schuldpositie van de gemeente bevindt zich op een acceptabel niveau

 • Er zijn in 2015 geen nieuwe langlopende leningen aangetrokken. De investeringsuitgaven zijn gefinancierd vanuit de beschikbare financieringsmiddelen;
 • Wij gaan behoudend om met het verstrekken van leningen aan derden. Er zijn in 2015 geen nieuwe langlopende leningen verstrekt aan derden;
 • Het kapitaallastenplafond is niet overschreden;
 • Het liquiditeitenbeheer heeft plaatsgevonden door monitoring van de liquiditeitspositie en sturing op liquiditeitsprognoses.

Financiën

bedragen x €1.000

Begroting na wijziging 2015

Rekening
2015

%

Verschil

Baten

258.174

263.837

102%

5.664

Lasten

7.383

4.789

65%

2.593

Saldo baten en lasten

250.791

259.048

103%

8.257

Onttrekkingen aan reserves (baten)

21.824

20.747

95%

-1.076

Toevoegingen aan reserves (lasten)

19.032

18.678

98%

355

Saldo na verrekening met reserves

2.791

2.070

74%

-722

Totaal resultaat programma 12

253.582

261.118

103%

7.536

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

bedragen x €1.000

Begroting na wijziging 2015

Rekening
2015

%

Verschil

Baten

Financiering

5.505

6.970

127%

1.464

Integr.uitkering.soc.domein

106.026

106.038

100%

12

Lokale heffingen

33.986

33.983

100%

-2

Overige alg dekkingsmiddelen

21.870

21.366

98%

-504

Uitkeringen gemeentefonds

112.611

116.228

103%

3.617

Totaal Baten

279.997

284.585

103%

4.587

Lasten

Financiering

5.003

3.390

68%

-1.613

Lokale heffingen

1.345

1.305

97%

-40

Overige alg dekkingsmiddelen

19.548

18.772

96%

-776

Post onvoorzien

519

0%

-519

Totaal lasten

26.415

23.467

89%

-2.948

Saldo algemene dekkingsmiddelen

253.582

261.118

103%

7.536

Onvoorzien
Conform de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen bedraagt de post
onvoorzien jaarlijks € 538.500. Met de vaststelling van voornoemde nota is tevens
een beleidsuitgangspunt voor de post Onvoorzien vastgesteld: de onttrekkingen
uit de post Onvoorzien zijn direct gekoppeld aan de effectuering van de
geïdentificeerde risico’s.

Onderstaand de specificatie van de aanwending van de post onvoorzien:

Raadsver-

Besluit

Omschrijving

Programma

Bedrag

gadering

16-12-2015

RB 2015-56

Bijdrage werkplein Maaslijn 15-16

03

€ 20.000

(563 Financiële rapportage 2015)

Totaal

€ 20.000