Inleiding

De strategische doelstelling van dit programma is “het bevorderen van de regionale economie”.

De economische structuurversterking is primair gericht op de krachtige aanwezige (top)sectoren en de cross overs tussen de sectoren logistiek, agribusiness, maakindustrie en toerisme. Dit betekent dat er te allen tijde een aantrekkelijk gedifferentieerd aanbod van werklocaties en commercieel vastgoed aanwezig moet zijn. Maar ook dat we vraag gestuurd en flexibel moeten kunnen anticiperen op innovaties en nieuwe behoeften. De nadruk bij de structuurversterking van de toeristische functie ligt in de binnenstad, Arcen en Kloosterdorp Steyl, waarbij de Maas een belangrijke verbindende schakel vormt.

De onderwijs- en kennisinfrastructuur moet een belangrijke bijdrage leveren aan het vasthouden en aantrekken van hoogopgeleide mensen voor de stad en de regio. Dit vraagt om de aanwezigheid van sterke onderwijs- en kennisinstellingen met een duidelijk eigen profiel en om excellente samenwerking met het bedrijfsleven in onze regio. Daarnaast gaat het over kennistransfer: de overdracht van kennis van kennis- en onderwijsinstellingen naar bedrijven in onze regio.

In de begroting 2015-2018 hebben wij aangegeven welke concrete inspanningen wij in 2015 zouden leveren om een bijdrage te leveren aan de bovenstaande langere termijn-ambities. In dit hoofdstuk kijken we terug op 2015, door in te aan op de resultaten die wij in 2015 hebben bereikt en de inspanningen die wij daarvoor hebben geleverd.

Begroot vs Realisatie
Lasten

begroot
€ 8.609
realisatie
€ 13.608
afwijking
€ -4.999 -36.7%

Begroot vs Realisatie
Baten

begroot
€ 4.149
realisatie
€ 7.924
afwijking
€ -3.774 -47.6%

Programmadoelstelling

Strategische doelen
Het bevorderen van de regionale economie

In 2015 heeft de gemeente Venlo vanuit verschillende rollen een actieve bijdrage geleverd aan de volgende resultaten:

Het versterken van de regionale kennisinfrastructuur op MBO- en HBO/WO niveau

 1. De University College Universiteit Maastricht (bachelor programma) is gestart.
 2. Het aantal opleidingen in het hoger onderwijs is toegenomen:
 • De opleiding International Farm Management (Has Hogeschool Limburg)  is gestart.
 • De Minor Douane en Trade Compliance (Fontys Hogescholen) is gestart.
 1. De positie van het MBO onderwijs is versterkt:
 • Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Logistiek (CIV Logistiek) is gestart.
 • Het Techniekplan Noord- en Midden-Limburg is doorontwikkeld.
 1. Er is voortgang gerealiseerd bij de  campusontwikkeling:
 • Er is een kwartiermaker Campus aangesteld en er zijn concrete innovatieve projecten opgestart.
 • De eerste vergadering van de Economic Development Board (EDB)  heeft plaatsgevonden.
 • Wat de sectorale platforms en  programma’s betreft kan worden gemeld dat  het programma van SMART Logistics Venlo Centre  (SMART LCV) volop in uitvoering is, er is gestart met het opstellen van een programma voor Techno Valley (TV), maar er nog geen AgriBoard is opgericht.
 1. De voorgenomen herijking van het C2C-gedachtengoed  in het  VO, MBO en HBO is nog niet gerealiseerd.

Voor wat de ontwikkeling van nieuwe opleidingen in het hoger onderwijs betreft, valt nog te melden dat:

 • Het programma Minor E-commerce en E-fulfilment (Fontys Hogescholen) gereed is.
 • Het Businessplan Business Services (Fontys Hogescholen) gereed is voor indiening.
 • Het Businessplan Innovatie-ecosysteem Venlo voor zorg en zorgonderwijs (Fontys Hogescholen)  is ingediend.
 • Een partnership tussen Fontys Hogescholen en Hogeschool Zuyd voor ontwikkeling en aansluiting bachelor Zorg tot stand is gekomen

Het bevorderen van de regionale economie op het gebied van agrofood, logistiek en maakindustrie

 1. De intensivering van branding, acquisitie, relatiebeheer en netwerkvorming gericht op de (regionale) speerpuntsectoren en werklocaties heeft een aantal resultaten opgeleverd, zoals:
 • De vaststelling van het  acquisitieplan 2015-2017, de tijdelijke aanstelling van een acquisiteur en de uitvoering van jaarschijf 2015 van het acquisitieplan.
 • Het meest succesvolle Eye for Transport (EfT) congres ooit, vond plaats in Venlo.
 • De (regio) Venlo is weer uitgeroepen tot de logistieke hotspot van Nederland  en Europa.
 1. Het stimuleren van starters en innovatie heeft de volgende resultaten opgeleverd:
 • 19 starters hebben startersondersteuning gekregen via de voucherregeling.
 • Greenport Venlo Innovation Center (GVIC) is conform planning op 31-12-2015 opgeheven, waarbij wordt aangetekend dat de beoogde overgang van de activiteiten van het GVIC nog niet zijn geïmplementeerd in de Campusorganisatie.
 • Vanuit  het GVIC (in samenwerking met  de kwartiermaker Campus) zijn  diverse innovatieve projecten opgestart en uitgevoerd.
 • Wat in 2015 niet is gerealiseerd is de oprichting van een startersfonds.
 1. De bijdragen aan der (regionale) Human Capital Agenda’s vanuit de behoefte van onze speerpunten heeft er onder ander toe geleid dat het Werkgevers ServicePunt (WSP) met succes betrokken is bij de acquisitie van bedrijven, zoals de Groep Heylen.

Bij de branding/acquisitie en het stimuleren van innovaties is nadrukkelijk aandacht besteed aan C2C als nieuwe duurzaam verdienmodel, wat er onder andere toe geleidt heeft dat:

 • De verzelfstandiging van het C2C ExpoLAB is afgerond met bruidsschatregeling.
 • De gemeente Venlo is trekker geworden van het thema circulaire economie van de G32 en de 1e community of practice heeft plaatsgevonden in Venlo.
 • Samen met Amsterdam, Rotterdam en  ministeries van I&M, EZ en BZK  is gestart met de voorbereiding van een City Deal Circulaire Economie.

Het bevorderen van de regionale economie op het gebied van toerisme
De vier opgaven in de begroting 2015 hebben de volgende lokale en regionale resultaten opgeleverd:

 • De uitvoering van het lokale toeristische Actieprogramma (1) in combinatie met de beoogde stimulering en facilitering van (ondernemers) initiatieven in de toeristische speerpuntgebieden (2) en in de versterking van de Maas als schakel tussen deze gebieden (3) heeft geleid tot het opstarten en uitvoeren van een groot aantal (impuls)projecten, zoals  Knopen Lopen Arcen-Lomm-Velden, toeristische bewegwijzering Arcen en Steyl, Liberation Route en Maasfietsroute. Daarnaast is de ambitie toerisme langs de Maas
 • Er zijn een nieuwe regionale toeristische visie ,  een kader voor nieuw businessplan Leisure Port periode 2017-2020 en bestuursafspraken in kader van de  POL-uitwerking vrijetijdseconomie opgesteld (4).

Het versterken van de regionale economie door het stimuleren van bedrijvigheid op werklocaties

 1. De inzet om voldoende gedifferentieerd (regionaal) aanbod aan nieuwe werklocaties te realiseren, geïnspireerd door het C2C gedachtengoed, heeft het volgende opgeleverd:
 • Op Trade Port Noord (TPN) is circa 40 ha bedrijfsgrond verkocht aan onder andere Michael Kors, Groep Heylen, Stryker en DSV wat circa 1.100 nieuwe arbeidsplaatsen oplevert en concrete afspraken over duurzaamheid. Zo zal het distributiecentrum van Michael Kors worden voorzien van led verlichting en  zonnepanelen.
 • De Vervlechting 1e fase uitvoeringsorganisaties Klaver-4 gebied is in december 2015 afgerond. De voorbereiding voor de 2e fase grondexploitaties is opgestart.
 • De analysefase van de POL-uitwerking ‘Bedrijventerreinen’ is eind december vastgesteld. Tevens zijn de bijbehorende bestuursafspraken opgesteld en is gestart met de visiefase van de POL-uitwerking Bedrijventerreinen.
 • Er is nog geen startersfaciliteit gerealiseerd waar studenten die een bedrijf willen oprichten terecht kunnen.

Voor wat de overige (regionale) inspanningen betreft – herstructurering (2), leegstandsproblematiek (3) en energietransitie (4) – geldt dat zij nog geen concrete resultaten hebben opgeleverd. Deels omdat zij onderdeel uitmaken van het nog niet afgeronde POL-proces (POL-uitwerkingen ‘Bedrijventerreinen’ ‘Kantoren’, ‘Landelijk gebied’ en ‘Energie’).

Indicator

JR 2014

JR 2015

2016

2017

2018

Geen indicatoren gedefinieerd voor dit collegeproduct

Doelen & Prestaties

Nog meer dan voorgaande jaren hebben we in onze regio zeer intensief samengewerkt met andere overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen om onze gemeentelijke en regionale ambities te realiseren, mede vanuit de gedachte "Alleen ga je sneller, samen kom je verder".Genoemd kunnen worden:

 • POL-uitwerkingen ‘Bedrijventerreinen’, ‘Kantoren’, 'Landelijk gebied',  ‘Vrijetijdseconomie’ en 'Energie'.
 • Ontwikkeling  kennislandschap.
 • Vervlechting werklandschap.  
 • Opstellen sectorale programma’s.
 • Oprichting EDB.
 • Uitwerking regionaal toeristisch actieprogramma.

Als centrumgemeente hebben we daar waar mogelijk en nodig de regierol naar ons toegetrokken. Bijvoorbeeld bij de POL-uitwerkingen ‘Bedrijventerreinen’, ‘Kantoren’ en 'Energie'. Maar veelal vervulden we vooral een faciliterende rol, zoals bij de opstelling van sectorale programma’s.

Ook op lokaal niveau hebben we in 2015 inspanningen geleverd. Soms faciliterend, bijvoorbeeld bij de verdere doorontwikkeling van de kennisinfrastructuur en ondersteuning van projecten uit het toeristische actieprogramma, en soms als regisseur, zoals bij de uitvoering van de jaarschijf 2015 van het acquisitieplan 2015-2017 .

Tot slot kan worden gemeld dat we in 2015 meer op nationaal niveau hebben samengewerkt dan voorgaande jaren. Genoemd kunnen worden het trekkerschap van het thema circulaire economie van de G32 en de verkenning van de mogelijkheden van de City deals ‘Circulaire Economie’ en ‘Agrofood’ met andere steden en de ministeries van I&M, EZ en BZK.

Financiën

bedragen x €1.000

Begroting na wijziging 2015

Rekening
2015

%

Verschil

Baten

4.149

7.924

191%

3.774

Lasten

8.609

13.608

158%

-4.999

Saldo baten en lasten

-4.459

-5.684

127%

-1.225

Onttrekkingen aan reserves (baten)

761

1.040

137%

279

Toevoegingen aan reserves (lasten)

65

1.463

2251%

-1.398

Saldo verrekening met reserves

696

-424

-61%

-1.120

Totaal resultaat programma 06

-3.763

-6.108

162%

-2.345