Verkeer en Bereikbaarheid

bedragen x €1.000
Begroting voor wijziging 2015Begroting na wijziging 2015Rekening 2015%Verschil
Baten6.6306.7936.37194 %-421
Lasten7.9347.6799.507124 %-1.828
Saldo baten en lasten-1.303-886-3.136354 %-2.249
Onttrekkingen aan reserves (baten)1.025993993100 %
Toevoegingen aan reserves (lasten)8080
Saldo verrekening met reserves1.025913993109 %80
Totaal resultaat programma 09-27927-2.142-7,934 %-2.169
  • Afwaardering parkeergarages

Gezien de slechte staat van de parkeergarages Roermondsepoort en Arsenaal worden de boekwaardes van beide garages voor een totaalbedrag van € 2 miljoen afgeboekt.

  • Minder baten parkeervoorzieningen (€ 0,5 miljoen) en lagere lasten parkeervoorzieningen (€ 0,3 miljoen)

In de financiële rapportage (FinRap) 2015 was al aangegeven dat de parkeerinkomsten 2015 lager uitvallen dan begroot. De oorzaak hiervan is een verschuiving van straat parkeren naar garage parkeren. Over het geheel gezien zijn er ook minder parkeeruren “verkocht” op straat dan in voorgaande jaren.
Zoals ook reeds in de FinRap 2015 gemeld zijn er minder inkomsten door invordering gerealiseerd. Dit doordat er in 2015 minder naheffingsaanslagen zijn opgelegd.
Daarnaast zijn in 2015 zijn er voor de parkeerterreinen lagere onderhoudskosten en personeelskosten gemaakt.

bedragen x €1.000

Naam reserve

Begroting 2015 na wijz.

Rekening 2015

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Res. MFA Arcen en Vel

993

993

993

993

Egal.res.Fonds.havengelden

80

-80

80

80

Programma 09

993

80

913

993

993

80

80

De onttrekking aan de reserve MFA Arcen en Velden is gerealiseerd conform begroting en behoeft hierdoor geen nadere toelichting.
Bij FinRap 2015 werd verwacht dat de meevallers in havengelden ongeveer € 80.000 zouden bedragen en hierdoor worden toegevoegd aan de egalisatiereserve Fondsvorming Havengelden. Per jaareinde is gebleken dat deze meevallers zich niet hebben voorgedaan waardoor een toevoeging aan de reserve niet aan de orde is.