Vaste activa

Immateriële vaste activa
Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa:

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde 1-1-2015

Investering

Desinvestering

Afschrijving

Bijdrage derden

Afwaardering

Boekwaarde 31-12-2015

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen

631

17

614

De geactiveerde kosten verbonden aan het sluiten van een geldlening ad. € 23,6 miljoen, heeft betrekking op vooruitbetaalde rente van een afgesloten geldlening met een looptijd van 40 jaar.
Materiële vaste activa

Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut:

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde 1-1-2015

Overige

Investering

Desinvestering

Afschrijving
/aflossing

Bijdrage derden

Boekwaarde
31-12-2015

Investeringen waarvoor een heffing geheven kan worden

Bedrijfsgebouwen

683

91

592

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

10.570

1

934

9.637

Machines, apparaten en installaties

140

140

Overige materiële vaste activa

2.454

350

2.104

Subtotaal

13.847

1

1.515

12.333

Gronden en terreinen niet in erfpacht uitgegeven

14.501

4.665

19.166

Gronden en terreinen in erfpacht uitgegeven

10.886

639

11.525

Woonruimten

69

16

53

Bedrijfsgebouwen

148.030

16.729

4.204

160.554

Grond-, weg- en

waterbouwkundige werken

14.347

1.303

2.576

13.074

Vervoermiddelen

1.178

787

504

1.461

Machines, apparaten en installaties

6.125

-255

9.518

1.389

13.999

Overige materiële vaste activa

6.058

255

886

1.729

5.470

Afronding

-5

Subtotaal

201.189

34.527

10.418

225.303

Totaal

215.036

34.528

11.933

237.636

In de kolom “Overige” is de her-rubricering van diverse vaste activa weergegeven.
De investeringen in gronden en terreinen van € 4,6 miljoen heeft te maken met de gronden van het Poppodium, BMV Velden en MFA Arcen.
In dit onderdeel is ook de voorraad gronden van het Grondbedrijf opgenomen, waarvan de boekwaarde per 1-1-2015 € 4,6 miljoen was en per 31-12-2015 is € 4,3 miljoen.
De totale investeringen van Bedrijfsgebouwen ad € 16,7 miljoen ontstaat voornamelijk door investeringen in onder andere nieuwbouw Stadskantoor, BMV Velden, nieuwbouw Zuidstroom en de aanpassing/uitbreiding OBS Koperwiek. Bij dit onderdeel is ook het gebouw De Commissaris Nolensplein 31-36 (Grondbedrijf) opgenomen, waarvan de boekwaarde per 1-1-2015 en 31-12-2015 € 6,6 miljoen is.
De totale investeringen van Machines, apparaten en installaties € 9,5 miljoen ontstaat voornamelijk door investeringen in onder andere installaties nieuwbouw Stadskantoor en MFA Arcen losse inrichting.

Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de boekwaarde van de investeringen met maatschappelijk nut:

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde
1-1-2015

Overige

Investetering

Desinvestering

Afschrijving
/aflossing

Bijdrage derden

Boekwaarde
31-12-2015

Gronden en terreinen

4.950

-99

13

117

4.721

Woonruimten

Bedrijfsgebouwen

257

219

38

Grond-, weg- en

waterbouwkundige werken

55.957

99

4.585

11.263

49.378

Vervoermiddelen

Machines, apparaten en installaties

243

32

211

Overige materiële vaste activa

6.855

47

2.210

4.692

Afronding

1

Totaal

68.263

4.632

13

13.841

59.040

De totale investeringen van Grond-, weg- en waterbouwkundige werken ad € 4,6 miljoen ontstaat voornamelijk door investeringen in de openbare verlichting en ontsluiting van de parkeergarage Maaswaard. Tevens is er in 2015 € 11,8 miljoen extra afgeschreven op activa met maatschappelijk nut (voor de volledigheid zie bijlage VIII).

Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa wordt weergegeven in onderstaande tabel.

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde
1-1-2015

Overige

Investering

Desinvestering

Afschrijving
/aflossing

Bijdrage derden

Boekwaarde
31-12-2015

Kapitaalverstrekkingen:

Deelnemingen

28.421

472

29

1.106

27.758

Gemeenschappelijke regeling

Overige verbonden partijen

Leningen:

Woningbouwcorporaties

14.390

539

13.851

Deelnemingen

55.307

9.750

27.000

38.057

Overige verbonden partijen

Overige langlopende leningen

2.904

656

166

3.394

Overige uitzettingen > 1 jaar

2.499

2.499

Bijdrage activa in eigendom van derden

25.112

917

24.195

Kapitaalverstrekkingen
De aflossing ad. € 1,1 miljoen aan deelnemingen betreft de ontvangen agio Verkoop Vennootschap BV.

Leningen
De deelnemingen zijn per saldo met € 17,2 miljoen afgenomen. Dit betreft de aflossing van CV TPN in het kader van de verstrekte kredietfaciliteit door de gemeente.

Vlottende activa
In de specificatie van de balans zijn de vorderingen op andere publiekrechtelijke lichamen niet afzonderlijk vermeld.

Voorraden
Het verloop van de voorraden wordt als volgt weergegeven:

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde
1-1-2015

Per saldo
stijging

Per saldo
daling

Boekwaarde
31-12-2015

Totaal grond- en hulpstoffen

283

12

271

Onderhanden werk projecten

-264

1.117

853

Onderhanden werk Grondbedrijf

48.812

4.935

43.877

Voorziening nadelig exploitatieresultaat Grondbedrijf

-27.183

3.480

-30.663

Totaal onderhanden werk, incl. bouwgronden in expl.

21.365

1.117

8.415

14.067

Totaal

21.648

1.117

8.427

14.338

Onderhanden werk projecten: op 31 december 2015 bedraagt het onderhanden werk op de projecten € 0,853 miljoen. De stijging van per saldo € 1,1 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de GVVP projecten van 2010 en 2013 die nog in uitvoering zijn.
Voor een nadere toelichting van het onderhanden werk grondbedrijf inclusief de voorziening verwijzen wij naar de toelichting op de balans in paragraaf 5.5. en bijlage IX.
Uitzettingen < 1 jaar

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde
1-1-2015

Per saldo
stijging

Per saldo
daling

Boekwaarde
31-12-2015

Vorderingen op openbare lichamen

13.704

721

12.983

Totaal vorderingen op openbare lichamen

13.704

721

12.983

Totaal uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

4.635

16.940

21.575

Totaal rekening-courantverhoudingen met niet-financiele instellingen

7

7

Overige vorderingen

30.761

6.425

37.187

Voorziening oninbaar belastingen

-455

33

-422

Voorziening dubieuze debiteuren

-1.508

66

-1.442

Totaal overige vorderingen

28.799

6.524

35.323

Overige uitzettingen

15.429

3.086

12.343

Voorziening Limburgs Liquid.fonds

-68

18

-51

Totaal overige uitzettingen

15.360

18

3.086

12.292

Totaal

62.505

23.481

3.813

82.173

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Dit betreft de rekening-courant verhouding met het Rijk in het kader van het wettelijk verplichte schatkistbankieren. Alle (tijdelijk) overtollige middelen dienen verplicht afgestort te worden in ’s Rijks schatkist. Per 31 december resteerde er € 21,6 miljoen in ’s Rijks schatkist. Dit betreft een tijdelijk liquiditeitsoverschot.

Vordering op openbare lichamen
De vordering op openbare lichamen heeft betrekking op compensatiefonds BTW.

Overige vorderingen
De per saldo toename van €6,4 miljoen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

  • een afname van € 2,5 miljoen met betrekking tot de saldo regulatie in het kader van schatkistbankieren  en
  • een toename van het debiteurensaldo van € 8,9 miljoen door diverse grote transacties die in december 2015 zijn verantwoord.

Overige uitzettingen
Dit betreft de uitzetting van de Essent gelden in het Limburgs Liquiditeiten Fonds (LLF). In het kader van het verplicht schatkistbankieren moet de uitzetting, oorspronkelijk groot € 21,6 miljoen, in zeven gelijke termijnen afgebouwd worden. In 2015 is het derde deel afgebouwd. De vrijgevallen middelen zijn ingezet voor (her)financiering van lopende investeringen.
De marktwaarde van de uitzetting in het LLF is sinds 2011 lager dan de verkrijgingswaarde, daarom is er destijds een voorziening gevormd. Per 31 december 2015 is de marktwaarde € 12,3 miljoen en nog € 51K lager dan de verkrijgingswaarde.

Liquide middelen

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde
1-1-2015

Per saldo
stijging

Per saldo
daling

Boekwaarde
31-12-2015

Kas

24

2

26

Bank

1.167

1.907

3.074

Totaal

1.191

1.909

3.100

Voor nadere informatie ten aanzien van het treasurybeleid wordt verwezen naar de paragraaf 3.6 financiering.

Overlopende activa

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde
1-1-2015

Per saldo
stijging

Per saldo
daling

Boekwaarde
31-12-2015

Vooruitbetaalde bedragen

930

747

182

Nog van Europese of Nederlandse
overheidslichamen te ontvangen
voorschotten op specifieke uitkeringen

5.097

833

5.931

Nog te ontvangen bedragen

2.184

88

2.096

Totaal

8.211

833

835

8.209

Nog van Europese of Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen
Zie onderstaande specificatie:

Bedragen x € 1.000

Nog van Europese of Nederlandse
overheidslichamen te ontvangen
voorschotten op specifieke uitkeringen

Boekwaarde
1-1-2015

Toevoeging

Ontvangen

Boekwaarde
31-12-2015

EFRO subsidie OP-Zuid Maasboulevard

2.597

2.597

Goodwill BsGW

206

396

239

363

ESF subsidie Gilde opleidingen

1.352

1.077

1.352

1.077

RNI

13

13

Veiligheidsregio Limburg Noord

712

1.102

712

1.102

Regio Venlo

186

20

186

20

SSC NML

31

8

215

-176

ABP

47

47

Gemeente Roermond

17

17

Provincie Limburg

566

566

COA

22

22

Regio gemeenten

236

236

Gemeente Venray

49

49

Greenport Venlo

10

10

Totaal

5.097

3.550

2.717

5.931