Vaste Passiva

Eigen vermogen
Het eigen vermogen is verdeeld in algemene reserves (reserves met een bufferfunctie) en bestemmingsreserves.
De bestemmingsreserves worden onderverdeeld in:

  • gebonden bestemmingsreserves
  • reserves met een inkomensfunctie
  • egalisatiereserves tarief gerelateerd
  • egalisatiereserves exploitatie
  • egalisatiereserves

De onttrekkingen van en toevoegingen aan de reserves zijn per reserve opgenomen in bijlage II “Staat van reserves en voorzieningen”. Hierin staan tevens per reserve en voorziening de standen begin en eind 2015 aangegeven.

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde 1-1-2015

Toevoe- ging

Onttrek- king

Bestem- ming (Onttrekking)

Vermindering ter dekking van afschrijvingen

Boekwaarde 31-12-2015

Algemene reserves

Reserves met een bufferfunctie

26.529

10.398

7.636

4.287

25.003

Bestemmingsreserves

Gebonden bestemmingsreserves

40.219

16.731

37.983

18.966

Reserves met een inkomensfunctie

21.214

12.007

516

32.705

Egalisatiereserves tarief gerelateerd

4.406

4.406

Egalisatiereserves exploitatie

800

800

Egalisatiereserves

1.158

-4.821

5.979

Totaal bestemmingsreserves

66.639

29.896

38.369

516

57.650

Resultaat boekjaar

-4.286

4.632

346

Totaal

88.882

44.927

46.005

4.287

516

83.000

Algemene reserves

Reserves met een bufferfunctie
Per saldo zijn deze reserves afgenomen met € 1,5 miljoen. Grotendeels is dit het gevolg van het negatieve resultaat over 2014 ad € 4,3 miljoen. Hier tegenover staan enkele dotaties en onttrekkingen voor een totaalbedrag van € 2,8 miljoen. Aan deze mutaties liggen een aantal besluiten, die genomen zijn voor het boekjaar 2015, ten grondslag. Te denken valt hierbij aan de flexibele aanvulling van de algemene reserve, maar ook de storting in de algemene reserve van de aflossing 60+. Daarnaast heeft een onttrekking plaatsgevonden als gevolg van een extra bijdrage aan Omroep Venlo van € 0,2 miljoen. In de algemene grondreserve vinden mutaties plaats als gevolg van rentetoerekening en de resultaten op diverse grondexploitaties.

Bestemmingsreserves
Gebonden bestemmingsreserves
Deze reserves dalen per 31 december 2015 ten opzichte van de beginbalans met ongeveer €21 miljoen. Dit komt voornamelijk door de onttrekking aan de reserve 'Nieuwbouw stadskantoor' (€ 12 miljoen), de onttrekking aan de reserve 'MFA A&V' (€ 10,2 miljoen) en de onttrekking aan de reserve 'decentralisaties' (€ 7,2 miljoen). Daar tegenover staan dotaties aan de reserve 'decentralisaties' (€ 4,6 miljoen) en de reserve 'beschermd wonen' (€ 4,7 miljoen).

Reserves met een inkomensfunctie
Deze reserves stijgen per 31 december 2015 ten opzichte van de beginbalans met ongeveer €12 miljoen. Dit is het gevolg van een dotatie van € 12 miljoen aan de reserve Kapitaallasten Stadskantoor.

Egalisatiereserves tarief gerelateerd
Als gevolg van een her-rubricering in de balans, overeenkomstig Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV), dalen de egalisatiereserves tarief gerelateerd met € 4,4 miljoen (naar € 0). Deze reserves worden toegevoegd aan de egalisatiereserves.

Egalisatiereserves exploitatie
Als gevolg van een her-rubricering in de balans dalen de egalisatiereserves exploitatie met € 0,8 miljoen (naar € 0). Deze reserves worden toegevoegd aan de egalisatiereserves.
Egalisatiereserves
Als gevolg van een her-rubricering in de balans stijgen de egalisatiereserves met € 4,8 miljoen. Daarnaast wordt vanuit de afvalstoffenheffing € 1,1 miljoen toegevoegd aan de egalisatiereserve afvalstoffenheffing.

Voor een verdere toelichting op de reserves wordt verwezen naar het bijlagen boek Reserves en Voorzieningen.

Gerealiseerd resultaat
Het saldo van de baten en lasten over het boekjaar 2015 bedraagt afgerond € 346.000 positief.
Voor een analyse van het verschil tussen de oorspronkelijke begroting en de jaarrekeningcijfers wordt verwezen naar het hoofdstuk 4 “Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting”. De inhoudelijke analyse op de programma’s is opgenomen in hoofdstuk 2.

Voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde 1-1-2015

Vrijval

Toevoeging

Onttrekking

Boekwaarde 31-12-2015

Voorzieningen groot onderhoud

13.307

399

6.879

5.703

14.085

Voorzieningen middelen van derden

1.981

418

137

2.262

Overige voorzieningen

10.505

1.088

5.422

14.840

Totaal

25.793

1.487

12.720

5.840

31.186

Het totaal van de voorzieningen ten behoeve van groot onderhoud stijgt met € 0,7 miljoen. Deze stijging is grotendeels toe te wijzen aan de voorziening onderhoud wegen.

Per balansdatum bedraagt het totaal van de voorzieningen middelen van derden € 2,3 miljoen. Dit is een stijging ten opzichte van vorig boekjaar van € 0,3 miljoen. Dit komt voornamelijk door een toevoeging aan de voorziening ‘Egalisatie tarief GRP’.

De overige voorzieningen stijgen met ongeveer € 4,3 miljoen. Belangrijkste oorzaak is de gedeeltelijke vrijval van de voorziening Vordering verkoop vennootschap BV (€ 1,1 miljoen). Hier tegenover staat een dotatie van € 2,5 miljoen aan de voorziening Landschapsplan DCGV, een dotatie van € 2,4 miljoen aan de voorziening Restwerken Grondbedrijf en een dotatie aan de voorziening pensioenkosten wethouders van € 0,5 miljoen.

Vaste schulden > 1 jaar

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde

Per saldo

Per saldo

Boekwaarde

1-1-2015

stijging

daling

31-12-2015

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

346.354

14.887

331.468

Overige binnenlandse sectoren

506

36

470

Waarborgsommen

90

8

81

Totaal

346.950

14.931

332.019

Per saldo is er sprake van een daling van € 14,9 miljoen.
Overeenkomstig het reguliere aflossingsschema van de geldleningen hebben er aflossingen plaatsgevonden van € 6,5 miljoen. Tevens zijn de aflossingen 2016 van de opgenomen geldleningen ter waarde van € 8,4 miljoen overgeheveld naar de kortlopende schulden.

De totale rentejaarlast voor de vaste schulden groter dan één jaar bedraagt € 13.4 miljoen.

Vlottende passiva
Vlottende schulden < 1 jaar

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde

Per saldo

Per saldo

Boekwaarde

Overige schulden

30.847

24.040

54.887

Totaal

30.847

24.040

54.887

De kortlopende schulden zijn per saldo toegenomen met € 24 miljoen. Verantwoordelijk voor de toename zijn:

  • meer facturen en daardoor een hogere crediteurenstand. Per saldo een toename van € 4,4 miljoen;
  • een transitorische post van € 11,2 miljoen vanuit de uitkeringsadministratie en
  • de aflossingen over 2016 van de opgenomen geldleningen ter waarde van € 8,4 miljoen.

Overlopende passiva

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde

Per saldo

Per saldo

Boekwaarde

1-1-2015

stijging

daling

31-12-2015

Nog te betalen kosten

4.422

913

5.335

Vooruit ontvangen bedragen

251

157

94

Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen

8.973

629

8.344

Totaal

13.646

913

787

13.773

Nog te betalen kosten
Per balansdatum is de boekwaarde € 5,3 miljoen. In 2015 zijn de nog te betalen kosten per saldo toegenomen met € 0,9 miljoen.

Vooruit ontvangen bedragen
Per balansdatum zijn de vooruit ontvangen bedragen per saldo met € 0,15 miljoen afgenomen.
Vooruit ontvangen bedragen van Europese of Nederlandse overheidslichamen
Van de in de balans opgenomen vooruit ontvangen bedragen van Europese of Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel kan het verloop als volgt worden gespecificeerd:

Bedragen x € 1.000

Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen

Boekwaarde

Toevoeging

Vrijval

Boekwaarde

1-1-2015

31-12-2015

Vooruit ontvangen algemeen overheid

61

61

Vooruit ontvangen BDU-CJG 2008-2011

32

32

Vooruit ontvangen brede scholen

70

70

Vooruit ontvangen sanering  verkeerslawaai

633

8

625

Vooruit ontvangen NSL-gelden 2e tranche

93

71

164

Vooruit ontvangen haalbaarheidsonderz.reg.

16

16

Vooruit ontvangen RNI

99

99

Vooruit ontvangen geluidwerende maatregelen A73

6.949

418

6.531

Vooruit ontvangen externe Veiligheid

2

2

Vooruit ontvangen VVE/OAB

514

184

330

Vooruit ontvangen canon Raodhoes

330

132

198

Vooruit ontvangen Scholingsfonds Noord Limburg

235

235

Vooruit ontvangen BBZ partnerinkomen

6

-6

Vooruit ontvangen geluidsan. Kaldenkerkerweg

38

38

Vooruit ontvangen glastuinbouwconcentratiegebieden

237

237

Vooruit ontvangen geluid Grotestraat/ Roermondseweg

81

-81

Vooruit ontvangen drugspreventie

77

77

Vooruit ontvangen WEB Educatie

71

71

 Totaal vooruit ontvangen bedragen

8.973

555

1.184

8.344

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Bedragen * €1.000

Korte omschrijving

Leverancier

Eind
datum

Restant contract-omvang

Salarisdienstverlening LPS

Centric IT Solutions

31-12-17

132

Lease ICT Hardware

Econocom Nederland B.V.

24-12-18

7.875

Advisering, levering en onderhoud van licenties

Agile Software

30-04-18

916

Beveiligings- en Consignatiediensten

Eye Watch Security Group B.V.

12-01-17

120

Levering gas tbv gemeente Roermond en haar deelnemers (deel Venlo)

Essent

31-12-18

2.000

Levering elektriciteit tbv gemeente Roermond en haar deelnemers (deel Venlo)

DVEP

31-12-18

2.000

Onderhuurovereenkomst kantoorruimte Prinsessesingel 10

UWV

31-12-19

3.000

Levering rolcontainers en verwerking afvalstromen

Collin BV

30-09-18

135

AV Functionaliteit

Houben Media

31-08-25

500

Decentraal Mobiele Communicatie OT2010

Vodafone Libertel BV

12-01-17

120

Cluster Vast OT2010

Tele2 Nederland B.V.

12-01-17

240

Archiefopslag

WAA Venlo en omstreken

1-04-20

1.200

Levering en huur print- en kopieerapparatuur

Canon Nederland N.V.

1-01-18

760

Gelieerden C2000

Regiopolitie Limburg-Noord

1-01-17

225

Beschikbaarstelling en Onderhoud Standaardprogrammatuur Cipers

Getronics PinkRoccade Local Government BV

31-12-20

600

CiVision Makelaars Gegevens (Basisregistratie)

Getronics PinkRoccade Local Government BV

31-12-20

500

CiVision Standaardprogrammatuur obv huur

Getronics PinkRoccade Local Government BV

31-12-20

300

CiVision Makelaars Gegevens, Services en Makelaasrgegevens

Getronics PinkRoccade Local Government BV

31-12-20

500

Programmatuur/apparatuur GWS4all DIS4GWS

Centric IT Solutions

31-12-20

400

Licentie- en onderhoud EnterpriceOne

Capgemini Nederland B.V.

31-12-20

225

Bedragen * €1.000

Korte omschrijving

Leverancier

Eind
datum

Restant contract-omvang

Licenties, support, calamiteiten PerfectView (SNO Midoffice Suite)

PerfectView

31-12-20

750

Centrale opslag geo-informatie

Ned Graphics CAD/GIS B.V.

31-12-20

225

Levering Adeptia software en bijbehorende diensten

Enable-U BV

31-12-20

225

Levering WMO Hulpmiddelen

Medipoint BV Utrecht

1-12-17

1.500

Regiotaxi-vervoer

C.W. Trafficor B.V.

1-03-17

200

Leerlingen Vervoer Perceel 1 Munckhof

Munckhof

1-08-17

250

Leerlingenvervoer AZC leerlingen

Willemsen- de Koning B.V.

1-08-17

200

Leerlingenvervoer Perceel 2 t/m 5 Willemsen- de Koning

Willemsen- de Koning B.V.

1-08-17

1.500

project 265825 Rioolreparaties en huisaansluitingen, RAW-raamovereenkomst 2016-2017

Stinissen Rioolservice B.V.

31-12-18

442

Schoonmaak en onderhoud van sportzalen, sporthallen en gymzalen in beheer bij sportbedrijf Venlo

WAA Groep N.V.

31-12-18

312

Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte

31-07-19

120

Informatiepanelen

Reclame Bureau Limburg RBL

31-12-22

138

Koop en levering dienstvoertuigen, P1 P2 P3

Auto Arena BV

31-03-18

334

Koop en levering dienstvoertuigen, P4

Allers bedrijfswagens Venlo BV

31-03-18

177

Waardetransport meer specifiek het legen van betaalautomaten, parkeerautomaten en parkeermeters

G4S Cash Solutions BV

1-01-17

140

Digitalisering parkeerproducten

Sigmax Law Enforcement BV

31-12-19

177

Inrichting Stadskantoor en Nedinsco Perceel 1 ( los meubilair)

FacilitylinQ

18-07-23

1.176

Opslag & overslag, bulktransport en verwerking van Huishoudelijk Rest Afval (HRA) Perceel 1

Attero

31-12-18

3.510

Opslag & overslag, bulktransport en verwerking van Groente, Fruit en Tuinafval (GFT) Perceel 2

Attero

31-12-18

800

Bedragen * €1.000

Korte omschrijving

Leverancier

Eind
datum

Restant contract-omvang

Elektrische energie en diensten tbv de Openbare Verlichting (OV)

Ziut B.V.

27-05-19

800

Digitaal Verkeersmanagement (DVM) gemeente Venlo

Technolution B.V.

11-05-18

106

Aankoop Veegmachine

Frissen Groen techniek

1-04-22

99

Maaien Sportvelden 20155-2017

Jonkers Hoveniers B.V.

31-12-17

319

Brandverzekering overige eigendommen

Meeùs Assurantiën BV

1-01-17

80

Onderhoud E en W installaties P2 (Sportgebouwen, Parkeergarages, Noodlokalen schoolgebouwen, Q4 gebouwen)

Unica Installatietechniek B.V

31-05-19

1.440

Onderhoud E en W installaties  P1 (Commercieel Cultureel en Maatschappelijk Vastgoed, Ambtelijke gebouwen, Overige gebouwen)

Heijmans Utiliteit

31-05-19

1.434

Bedrijfskleding ; PBM's 

Groenendijk; Save en Sure

2021

300

360 graden panoramabeelden

GEO Cyclorama

2019

105

MyParkfolio managementapparatuur straatparkeren

Taxa Meter Centrale

2026

164

onderhoudswerkzaamheden van het openbaar groen voor de percelen Zuid en Oost

WAA Venlo en omstreken

2017

1.015

Onderhoud wagenpark 

Charles Feijts Groep

2025

3.150

Verstrekte waarborgen voor nog uitstaande geldleningen
De restantbedragen van de gewaarborgde geldleningen aan het einde van 2015 bedragen € 426 miljoen. Een specificatie is opgenomen in bijlage V.

Drempelbedrag schatkistbankieren (SKB)
Onderstaande tabel geeft het gemiddelde kwartaalsaldo van de liquide middelen ten opzichte van het drempelbedrag weer. Bij het uitzetten van middelen uit hoofde van treasury zijn de risico’s in sterke mate beperkt door de verankering van het schatkistbankieren in de wet fido. Schatkistbankieren houdt in dat tegoeden verplicht worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Uitgezonderd hierop zijn de middelen onder het drempelbedrag. Dit betreft 0,75% van het begrotingstotaal en is ingesteld om voldoende saldo aan te houden voor het dagelijks betalingsverkeer. Uit de onderstaande tabel valt af te leiden dat in het boekjaar 2015 het drempelbedrag niet overschreden is.
Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Financiering.

Bedragen x € 1 mln

Drempelbedrag SKB

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

2015

2015

2015

2015

Drempelbedrag (0,75% van begroting)

3,04

3,04

3,04

3,04

Gemiddeld saldo buiten 's Rijks schatkist

0,65

0,94

0,41

0,69

Ruimte binnen limiet (+), overschrijding (-)

2,39

2,10

2,63

2,35