Kort investeringsoverzicht

In bijlage III van deze jaarrekening presenteren wij een overzicht van alle in 2015 afgesloten investeringen en een overzicht met de per eind 2015 lopende investeringen.

Het verloop van het totaal van alle kredieten is in onderstaand overzicht samengevat.

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Oorspronkelijk kredietbedrag

Realisatie t/m 2015

Restantkrediet 31-12-2015

Totaal kredieten

293.057

213.286

79.771

Omschrijving

Oorspronkelijk kredietbedrag

Realisatie t/m 2015

Resultaat afgeronde investeringen 31-12-2015

Afgeronde kredieten

39.086

37.879

1.206

Lopende kredieten

253.971

175.406

78.564

De afgeronde kredieten in het jaar 2015 hebben een onderschrijding ten opzichte van het oorspronkelijk krediet van € 1,2 miljoen. De wijziging in kapitaallasten als gevolg van de totale krediet onderschrijding van € 1,2 miljoen wordt in de meerjarenbegroting via de voortgangsrapportage 2016 verwerkt, waarbij verdere invulling wordt gegeven aan de openstaande taakstelling op de kapitaallasten.
Bij deze jaarrekening zijn 21 kredieten van vóór 2014 afgesloten en 20 kredieten met kredietvotering in 2014 en 2015. Indien er zich bij de lopende investeringen overschrijdingen aandienen dan zullen deze middels de hiervoor bestemde P&C instrumenten, inclusief dekkingsvoorstel, kenbaar worden gemaakt.
Van de lopende restantkredieten per 31-12-2015 heeft € 56,7 miljoen van de € 78,6 miljoen betrekking op kredieten die gevoteerd zijn tot en met 2013.

(Bedragen x € 1.000)

Gereedmelding Project

Krediet

Realisatie

Restant krediet

2016

134.369

114.975

19.394

2017

58.972

28.848

30.124

2018

16.425

9.262

7.163

Eindtotaal

209.766

153.085

56.681

De lopende kredieten t/m 2013 zullen naar verwachting voor het merendeel in de jaren 2016 en 2017 afgerond gaan worden. De gereed melding van project Nieuwbouw stadskantoor (€ 8,0 miljoen), MFA Arcen en BMV Velden (€ 6,7 miljoen) en IHP onderwijshuisvesting 2013 (€ 1,1 miljoen) wordt voorzien in 2016 en betreft een groot deel van het restantkrediet, namelijk € 15,8 miljoen.

In 2017 is de gereed melding van project Velddijk (€ 9,1 miljoen), MFA op de Berg (€ 4,9 miljoen), FHK infrastructuur (€ 9,7 miljoen) en Kazernekwartier OR fase 1 (€ 2,2 miljoen) voorzien, dit betreft € 25,9 miljoen van het restantkrediet van 2017.