Inleiding

In programma 7 Sport- en Cultuurbevordering beschrijven wij de relatie tussen de gemeente en de sportieve en culturele ontplooiing van onze inwoners. Hierbij zien wij sport en cultuur als belangrijke middelen om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven.

Begroot vs Realisatie
Lasten

begroot
€ 13.092
realisatie
€ 13.258
afwijking
€ -167 -1.3%

Begroot vs Realisatie
Baten

begroot
€ 2.698
realisatie
€ 2.808
afwijking
€ -109 -3.9%

Programmadoelstelling

Strategische doelen
Het leveren van een positieve bijdrage aan de kwaliteit bam leven van onze inwoners

Uit de stadspeiling 2015 blijkt dat

  • 56,7 % van onze volwassen inwoners voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (minimaal 5 keer per week 30 minuten matig intensief bewegen). Dit is een opvallende verbetering ten opzichte van de stadspeiling uit 2012 (43,2%). Op basis van de resultaten uit de stadspeiling van 2015 zou de ambitie voor de komende jaren kunnen worden bijgesteld;
  • 64,6 % van onze volwassen inwoners voldoet aan de RSO-norm (minimaal 12 keer sporten per jaar);
  • 46 % van onze volwassen inwoners lid is van een sportvereniging/sportschool. Het verschil met de in de begroting opgenomen indicator is dat in de stadspeiling ook het lidmaatschap van een sportschool wordt meegenomen. Het aandeel inwoners dat lid is van een sportvereniging wordt landelijk gemeten en wordt als indicator in dit programma gebruikt. Dit aandeel bedroeg in 2014 20,5%;
  • 10 % van onze volwassen inwoners lid is van een zang-, muziek- of toneelvereniging;
  • 76,3 % van onze volwassen inwoners in de afgelopen 12 maanden minimaal 2 keer een bezoek heeft gebracht aan een culturele activiteit;
  • 4,2 % van onze volwassen inwoners zich op trede 1 van de participatieladder bevindt (minder dan 1 keer per week contact met niet-huisgenoten). In de stadspeiling van 2012 bedroeg dit aandeel 2,7%;
  • 6,1 % van onze volwassen inwoners vindt dat zij te weinig contacten hebben met andere mensen
  • onze volwassen inwoners de somscore op de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (EQ5D) waarderen met 85,4 (op een schaal van 0 tot 100).

In het Coalitieprogramma ‘Verbinden vanuit Vertrouwen en Verantwoordelijkheid’ is de ambitie opgenomen om het eigendom en de onderhoudstaken van accommodaties te verschuiven naar gebruikers. Op de resultaten die op dit thema zijn behaald, gaan we in de volgende paragraaf nader in (Het behouden en waar nodig versterken van een adequate sportieve omgeving).

Indicator

JR 2014

JR 2015

2016

2017

2018

Aandeel inwoners dat voldoet aan de NNGB-norm

56,70

46,00

48,00

50,00

Over 2014 zijn geen gegevens beschikbaar omdat er geen stadspeiling is uitgevoerd.

Indicator

JR 2014

JR 2015

2016

2017

2018

Aandeel inwoners dat minder dan één keer per week contact heeft met niet-huisgenoten (vereenzaming)

4,20

Over 2014 zijn geen gegevens beschikbaar omdat er geen stadspeiling is uitgevoerd.

Doelen & Prestaties

Voor het programma Jeugd en Onderwijs zijn de volgende drie tactische doelstellingen geformuleerd:
1. Het bevorderen van deelname aan sport en bewegen;
2. Het behouden en waar nodig versterken van een adequate sportieve omgeving;
3. Het bevorderen van de actieve en passieve deelname aan cultuur.

Hieronder wordt per doelstelling ingegaan op de (hoofd)activiteiten die zijn uitgevoerd om een bijdrage te leveren aan het realiseren van deze doelstelling.

Ad 1. Het bevorderen van deelname aan sport en bewegen
Met initiatieven op het snijvlak van sport en gezondheid en sport en onderwijs hebben wij invulling gegeven aan de Sportvisie Venlo en het Regioplan Sport. Via het regionale programma Iedereen Kan Sporten zijn met name mensen uit kwetsbare groepen (ouderen, jongeren met overgewicht, mensen met een beperking) begeleid naar sporten en bewegen op een voor hen toegesneden niveau.
Via initiatieven in de wijk met de stichting VIA-VVV, alsmede via het programma Skooly (www.skooly.nl), hebben veel kinderen uit het basisonderwijs deelgenomen aan sport- en beweegactiviteiten (naschools activiteitenaanbod). Met Skooly bieden we alle kinderen in onze gemeente de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk tarief workshops, lessen of activiteiten te volgen op het gebied van sport en spel, theater, dans, muziek, media, techniek, kunst, natuur, erfgoed en literatuur.

Vitale sportverenigingen
Onder de noemer Club Totaal (regionale opzet) hebben wij in 2015 Venlose sportverenigingen intensief ondersteund.

Herijken subsidieregels
Het gaat over de herijking van subsidieregels in het sociaal-maatschappelijk domein. Subsidieregels op het gebied van sport behoren hiertoe. In het afgelopen jaar kon hieraan geen invulling worden gegeven. Dat betekent dat de eerder vastgestelde waarderingssubsidies nog steeds van toepassing zijn.

Jeugdsportfonds
In 2015 hebben weer méér kinderen via het Jeugdsportfonds deel kunnen nemen aan sportverenigingen. Er lijkt een tendens te zijn dat de vraag naar ondersteuning vanuit dit fonds elk jaar stijgt. Dit blijkt ook uit onderstaand overzicht.

Jaar

Jeugdsportfonds

Jeugdcultuurfonds

Totaal

2012

363

149

512

2013

479

205

684

2014

540

189

729

2015

580

218

798

Verzelfstandiging Sportbedrijf
U heeft ons opdracht gegeven om de verzelfstandiging van de afdeling Sportbedrijf per januari 2015 te effectueren. De ingezette koers is eind 2014 echter gewijzigd waardoor het proces van verzelfstandiging is gestopt en geen doel meer is. Medio 2015 is de voormalige afdeling Sportbedrijf in onderdelen in de staande organisatie ondergebracht: sportontwikkeling bij de afdeling SLW, exploitatie sport bij de afdeling OGO en sportbeleid bij de afdeling MO.

Ad 2. Het behouden en waar nodig versterken van een adequate sportieve omgeving

Onderhoud en beheer accommodaties (binnen en buiten)
Het coalitieprogramma en de motie ‘Open Sportparken’ vormden de basis voor het samen met de verenigingen verkennen van de mogelijkheden van het verschuiven van onderhoudstaken van accommodaties naar gebruikers. Het resultaat was dat ruim de helft van de buitensportverenigingen extra hand- en spandiensten is gaan uitvoeren (protocollen zelfwerkzaamheid).
In het kader van de motie hebben wij onderzocht welke mogelijkheden er zijn om nog andere taken bij verenigingen onder te brengen. Om te voorkomen dat dit gevolgen heeft voor het van toepassing zijnde lage btw-tarief (het gelegenheid geven tot sportbeoefening) is een intensieve voorbereiding noodzakelijk.

Bij de verhuur van binnensportaccommodaties is een dalende tendens waarneembaar. Er wordt zowel in gymzalen, sporthallen als in het zwembad minder verhuurd. Dit leidt tot minder inkomsten. Zowel de financiële positie van verenigingen als het dalende gemiddeld aantal leden (demografisch bepaald) is hier debet aan.

Clustering van verenigingen
In 2015 is de voorgenomen fusie van twee tennisclubs (Tegelen en Belfeld) intensief begeleid. Deze fusie is tot stand gekomen. Beide clubs maken momenteel gebruik van de geprivatiseerde tennisaccommodatie Snelle Sprong in Tegelen. Ook zijn de tennisclubs Arcen en Lomm begeleid vanwege bestuurlijke problemen. Dit heeft geleid tot een bestuurlijke fusie.

Toegankelijke en laagdrempelige tarieven
U heeft in het kader van de besluitvorming over de bezuinigingen op het gebied van sport voor 2015 e.v. aangegeven dat de tarieven voor het gebruik van sportaccommodaties voor sportverenigingen laagdrempelig dienen te blijven. Op grond daarvan zijn de tarieven in 2015 alleen geïndexeerd.

Inrichting openbare ruimte
Een openbare ruimte die veilig is en uitnodigt om in te sporten en te bewegen, is van groot belang om mensen te laten sporten en bewegen. Waar en wanneer zij dat willen. Cruyff-courts, Krajicek-playgrounds, trapveldjes en parken zijn steeds meer openbare ruimten die worden gebruikt voor sporten en bewegen, bijvoorbeeld bootcamp in de openbare ruimte.
Ook sportparken worden steeds meer openbaar gebied, bijvoorbeeld de Fairplay Court (een openbaar kunstgras voetbalveld waar zowel de buurt als de vereniging gebruik van maakt) op het sportpark van FCV-Venlo. Ook in Velden wordt het sportpark steeds meer openbaar toegankelijk.
Op de mogelijkheden voor sporten en bewegen in het kader van grensoverschrijdende wandel-, fiets- en ruiterverbindingen wordt in programma 10 Wonen en Leefomgeving ingegaan.

Ad 3. Het bevorderen van de actieve en passieve deelname aan cultuur

Kleinschalige culturele initiatieven/cultuurparticipatie in de wijk
In juni 2015 heeft u de cultuurnota ‘Focus, samenhang en samenwerking’ vastgesteld. Onderdeel van deze nota is het plan om een Cultureel Platform Venlo op te richten. Hiermee is in het afgelopen jaar een begin gemaakt. Het platform richt zich op de ontwikkeling en uitvoering van een vijftal programma’s waaronder ‘cultuureducatie’ en ‘cultuur in de wijk’.

In het voorjaar van 2015 heeft u besloten om middelen uit het preventieve jeugdbeleid in te zetten voor cultuurparticipatie onder jongeren. De uitvoering hiervan geschiedt door het Kunstencentrum Venlo.
De uitvoering van het cultuurbeleid vindt plaats in onze samenleving: in de ‘Huizen van de Wijk’, door de cultuurcoaches, in de culturele instellingen en door de aansluiting bij de Bibliotheek op school (dBos).

Jeugdcultuurfonds
In 2015 hebben weer méér kinderen via het Jeugdcultuurfonds deel kunnen nemen aan culturele activiteiten (zie overzicht hiervoor). Er lijkt een tendens te zijn dat de vraag naar ondersteuning vanuit dit fonds elk jaar stijgt.

Herijken subsidieregels
Het handelt hier om de herijking van subsidieregels in het sociaal-maatschappelijk domein. Subsidieregels op het gebied van cultuur behoren, evenals voor sport, hiertoe. In het afgelopen jaar kon hieraan geen invulling worden gegeven. Dat betekent dat de oude waarderingssubsidies nog steeds van toepassing zijn.

Financiën

bedragen x €1.000

Begroting na wijziging 2015

Rekening
2015

%

Verschil

Baten

2.698

2.808

104%

109

Lasten

13.092

13.258

101%

-167

Saldo baten en lasten

-10.393

-10.451

101%

-58

Onttrekkingen aan reserves (baten)

1.876

1.876

100%

Toevoegingen aan reserves (lasten)

Saldo verrekening met reserves

1.876

1.876

100%

Totaal resultaat programma 07

-8.517

-8.575

101%

-58