Staat van vaste activa

(Bedragen x  € 1.000)

Groeps- en object nummer en omschrijving

Oorspron-kelijk bedrag

Herrubrice-ring aanschaf-rekening

Investe- ringen in het jaar

Desinveste-ringen in het jaar

Boekwaarde

Afschrij-

Waarvan extra

Aflossing

Rente

Kapitaal-lasten

Boekwaarde

1-1-2015

1-1-2015

ving

31-12-2015

Kosten onderzoek/ontwikkeling

13

Overige immateriele activa

514

Kosten sluiten geldleningen

682

631

17

32

49

614

Gronden en terreinen

28.438

1.526

5.305

13

30.238

116

1.358

1.475

35.413

Gronden en terreinen AV

-1.625

Woonruimte

602

69

16

3

19

54

Bedrijfsgebouwen

153.544

6.346

-219

102.674

4.514

590

4.762

9.277

97.941

Bedrijfsgebouwen AV

46.296

-6.346

16.949

46.296

2.724

2.724

63.244

Grond, weg en water

120.760

1.021

35

63.168

14.498

10.998

2.788

17.285

48.705

Grond, weg en water AV

17.806

-921

5.854

17.806

275

275

1.037

1.312

23.385

Vervoermiddelen

3.143

155

173

1.178

504

59

563

847

Vervoermiddelen AV

-155

613

15

15

613

Machines, app en installaties

23.371

348

543

5.695

1.562

19

280

1.842

4.676

Machines, app en install. AV

814

-603

8.720

814

259

259

9.534

Overige materiele vaste activa

40.055

31

14.172

4.289

1.996

609

4.898

9.914

Subtotaal

436.038

-254

38.003

13

282.740

25.790

13.878

13.926

39.718

294.940

(Bedragen x  € 1.000)

Groeps- en object nummer en omschrijving

Oorspron-kelijk bedrag

Herrubrice-ring aanschaf-rekening

Investe- ringen in het jaar

Desinveste-ringen in het jaar

Boekwaarde

Afschrij-

Waarvan  extra

Aflossing

Rente

Kapitaal-lasten

Boekwaarde

1-1-2015

1-1-2015

ving

31-12-2015

Overige materiele vaste activa AV

1.192

255

1.157

1.192

88

88

2.349

Bijdrage in activa derden

31.893

25.112

917

1.256

2.173

24.195

Kapitaalverstrek. aan deelneming

14

14

14

Leningen woningbouw corp.

125.355

14.391

539

574

1.113

13.852

Leningen aan deelnemingen

55.307

9.750

55.307

27.000

2.230

29.230

38.057

Overige langlopende leningen

32.521

120

365

166

14

180

319

Verstrekte leningen SVN constructies

467

467

23

23

467

Verstrekte startersleningen

1.396

226

1.396

70

70

1.622

Verstr.startersl.afkoopmethodi

-4

-4

-4

Aandelen in gem. regelingen

31.098

-2.499

472

16

28.407

1.106

1.420

2.526

27.757

Langlopende vorderingen

292

Overige uitzettingen looptijd ≥ 1 jr

2.499

2.499

2.499

123

123

2.499

SVN - constructie

97

97

5

5

97

VROM Startersfonds

579

310

579

29

29

889

Starterslening afkoopmethodiek

5

5

5

Subtotaal

282.711

255

12.035

30

129.826

917

28.811

5.832

35.560

112.104

TOTAAL GENERAAL

718.749

1

50.038

42

412.566

26.707

13.878

28.811

19.758

75.278

407.044