Gewaarborgde geldleningen

(Bedragen x  € 1.000)

Omschrijving onderdeel

Restantbedrag van de geld-

Bedrag van de

Totaalbedrag

Restantbedrag van de geld-

lening aan het begin van

in de loop van

van de

lening aan het einde van

het dienstjaar 2015

het dienstjaar

gewone en

het dienstjaar 2015

te waarbor-

buitengewone

Totaal

Waarvan door

gen / gewaar-

aflossing

Totaal

Waarvan door

de gemeente

borgde geld-

(2+3-4)

de gemeente

gewaarborgd

leningen

gewaarborgd

1

2

3

4

5

6

Zorginstellingen

213

213

0

213

0

0

Overige (door de gemeente gesubsidieerde instellingen)

3.400

3.400

5.569

214

8.755

8.755

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

OLO (borging direct bij WSW)

382.601

382.601

12.458

15.450

379.609

379.609

RPF (vrijwaringsleningen)

23.167

23.167

0

1.153

22.014

22.014

Hypothecaire geldleningen (NHG)

16.631

16.631

1.916

3.111

15.436

15.436

TOTAAL GENERAAL

426.012

426.012

19.943

20.141

425.814

425.814