Zorg en Welzijn

bedragen x €1.000
Begroting voor wijziging 2015Begroting na wijziging 2015Rekening 2015%Verschil
Baten4.0354.0716.436158 %2.365
Lasten127.621128.082128.518100 %-436
Saldo baten en lasten-123.587-124.011-122.08198 %1.929
Onttrekkingen aan reserves (baten)1106067.5271,241 %6.921
Toevoegingen aan reserves (lasten)2.59210.544407 %-7.952
Saldo verrekening met reserves110-1.985-3.017152 %-1.031
Totaal resultaat programma 04-123.476-125.996-125.09899 %898

Het totale financiële resultaat na verrekening met de reserves bedraag bedraagt € 0,9 miljoen op dit programma. Bij de verrekening met de reserves is uiteraard rekening gehouden met de vastgestelde kaders omtrent de reserve Decentralisaties en de reserve Beschermd wonen.

Wijkteams
De hogere uitgaven van € 6,1 miljoen zitten met name bij de maatwerkvoorzieningen Jeugd. Bij jeugd zijn er ook rechtstreekse verwijzingen van derden zoals huisartsen en de Raad voor de kinderbescherming naar maatwerkvoorzieningen jeugd. Aan de uitvoeringsteams is € 1,6 miljoen minder uitgegeven dan begroot.
Er een onderschrijding van € 0,4 miljoen vanwege de vertraging bij de aanschaf van het nieuw regiesysteem. De aanschaf en invoering van het regiesysteem is verschoven naar de 1e helft van 2016.
Het budget van € 0,1 miljoen voor nieuwe werkplekken is niet besteed, omdat de verhuizingen door eigen medewerkers zijn uitgevoerd en er ingedikt is op bestaande werkplekken.
De bijdrage aan de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord is € 0,2 miljoen hoger vanwege de hoge startkosten met tijdelijk ingehuurd personeel en aanschaf van een contractsysteem.
De eigen bijdragen WMO heeft € 1,8 miljoen opgebracht. Daarnaast moet er nog € 0,7 miljoen aan achterstallige eigen bijdragen van 2015 worden geïnd, die pas in 2016 binnenkomen en dan in de jaarrekening 2016 worden meegenomen. De eigen bijdrage Beschermd wonen bedroeg € 1,8 miljoen. Daarnaast zijn er voor € 0,2 miljoen diverse eigen bijdrage geheven zoals voor de open inloop en dagbesteding. In totaal zijn de eigen bijdrage uitgekomen op € 3,8 miljoen. Er was € 2,1 miljoen begroot voor eigen bijdrage Wmo-oude voorzieningen en de overige eigen bijdragen waren als PM begroot. De eigen bijdrage jeugd is in 2015 vervallen.

Er is voor Beschermd wonen € 3,1 miljoen minder gefactureerd dan verwacht. Hetgeen een incidenteel voordeel oplevert in voorliggende jaarrekening.

Bij de Finrap is reeds € 0,2 miljoen incidenteel voordeel gemeld als gevolg van:
€ 0,1 miljoen voor aanpak schoolverzuim (contactmoment adolescenten) en € 0,1 miljoen voor een integrale aanpak van gezondheidsachterstanden nog niet is ingezet.

  • Algemene voorzieningen WMO en Jeugd

Door alle focus op de nieuwe taken en continuïteit voor bestaande cliënten zijn de preventietaken in 2015 nog niet van de grond gekomen. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel van € 1,5 miljoen voor preventie Wmo en jeugd. Ook is er is een incidentele voordeel van € 0,3 miljoen vanwege overname van de Wel.kom panden.

  • Opvang

Er is een overschot van € 0,9 miljoen op maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door minder gebruik dan verwacht.

  • Veilig thuis

Er is een incidenteel tekort van € 0,5 miljoen op Veilig Thuis vanwege hogere instroom dan verwacht en daardoor meer kosten van zorgaanbieders.

  • Zelf- en samenredzaamheid

Door de latere oplevering van de gemeenschapsaccommodaties BMV en MFA Arcen en lagere energielasten ontstaat een eenmalig voordeel van € 0,5 miljoen. Daarnaast is sprake van een incidenteel voordeel van € 0,4 miljoen op ondersteuning van vrijwilligers, mantelzorgers, bewoners en cliënten vanwege nieuwe werkwijzen en nog onvoldoende bekendheid.

bedragen x €1.000

Naam reserve

Begroting 2015 na wijz.

Rekening 2015

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Res. Sam fonds

26

-26

-26

-26

Res. Vrouwenopvang

211

211

211

211

Res. Maatsch. opv. en versl.

64

64

10

10

-54

-54

Res. Decentralisaties

6.974

4.502

2.472

6.974

-4.502

2.472

Res.Implementatiemidd.decentra

220

220

220

220

Res.Huishoudelijke Hulp Toelag

2.592

-2.592

1.302

-1.302

1.290

1.290

Res.Beschermd wonen

4.715

-4.715

-4.715

-4.715

Res. Cum.afschrijving activa

111

111

113

113

1

1

Programma 04

606

2.592

-1.985

7.527

10.544

-3.017

6.921

-7.952

-1.031

De toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve Decentralisaties en de reserve Bescherm Wonen zijn niet begroot. Conform het genomen besluit bij de instelling van deze reserves worden zowel positieve als negatieve saldi op deze producten binnen het vierkant van de decentralisaties verrekend met de reserves.

Er is een kleinere toevoeging aan de reserve Huishoudelijke hulp toelage voor de regio-gemeenten gerealiseerd dan vooraf begroot doordat het Venlose deel van de reserve Huishoudelijke Hulp Toelage aan de reserve decentralisaties is toegevoegd.