Inleiding

De strategische doelstelling van dit programma is “het realiseren van een verkeersveilige en bereikbare stad en regio”.

De bereikbaarheid van Venlo en haar woon- en werklocaties is een belangrijke vestigingsplaatsfactor voor bewoners en bedrijven. We profiteren hier als regio optimaal van, met positieve effecten op de aantrekkingskracht voor bedrijven, bezoekers en de werkgelegenheid.

De belasting van de (boven)lokale infrastructuur zal in de toekomst blijven toenemen, voor zowel weg, water als spoor. In de regio Venlo, waar met logistiek veel geld wordt verdiend, is het noodzakelijk dat de infrastructuur van weg, water en spoor op een nog hoger niveau wordt gebracht. Dit wordt als nationaal belang erkend. Bovendien is bij een afnemend aantal voorzieningen in wijken en dorpen mobiliteit van belang om te voorkomen dat inwoners in een isolement raken. We streven daarom naar een bereikbare, verkeersveilige en toegankelijke stad, zoveel mogelijk op basis van een schoon, duurzaam, stil en veilig mobiliteitssysteem voor personen én goederen. Hiervoor is een robuuste infrastructuur onmisbaar en zullen we het water en spoor beter moeten benutten. De uitdaging daarbij is om de belastende effecten van mobiliteit (o.a. geluidshinder, luchtkwaliteit) in balans te houden met de gewenste kwaliteit van leven.

In de begroting 2015-2018 hebben wij aangegeven welke concrete inspanningen wij in 2015 zouden leveren om een bijdrage te leveren aan de bovenstaande langere termijn-ambities. In dit hoofdstuk kijken we terug op 2015, door in te aan op de resultaten die wij in 2015 hebben bereikt en de inspanningen die wij daarvoor hebben geleverd.

Begroot vs Realisatie
Lasten

begroot
€ 7.679
realisatie
€ 9.507
afwijking
€ -1.828 -19.2%

Begroot vs Realisatie
Baten

begroot
€ 6.793
realisatie
€ 6.371
afwijking
€ 421 6.2%

Programmadoelstelling

Strategische doelen
Het realiseren van een verkeersveilige en bereikbare stad en regio

In 2015 heeft de gemeente Venlo vanuit verschillende rollen een actieve bijdrage geleverd aan de volgende resultaten:

Het bereikbaar en veilig maken en houden van de stad en regio.

 1. De uitvoering van GVVP  jaarschijf 2015 heeft er toe geleid dat:
 • Er verbeteringen in de fietsroutes en stallingen zijn doorgevoerd, onder andere door  de invoering van de stimuleringsregeling aanschaf e-bike en uitbreiding van de fietsenstalling station Venlo.
 • Er een taakstellend budget van drie ton beschikbaar is gesteld voor wijk- en dorpszaken. Via een intensief proces met de dorps- en wijkraden hebben zij zelf (met ondersteuning van de gemeente) een lange lijst met wensen teruggebracht tot een prioriteitenlijst passend binnen dit budget. Deze worden nu ter hand genomen.
 • De aanbesteding voor de basis van het Dynamisch Verkeersmanagementsysteem  (DVM) succesvol is uitgevoerd. Na de aanbesteding is de software en een deel van de hardware op straat geïmplementeerd, tevens heeft de voor Venlo specifieke vulling van het systeem plaatsgevonden en zijn de intern mensen opgeleid.
 • Sommige andere inspanningen hebben nog echter niet de beoogde resultaten opgeleverd, maar waren wel nodig om deze resultaten in 2016 te kunnen halen. Het gaat daarbij onder ander om de ‘komtraverse N271 Lomm’ en ‘Project GreenportRing ontsluiting havengebied’.
 1. Het meerjarige proces dat een nieuw RVVP/GVVP moet opleveren heeft  in 2015 de volgende tussenresultaten opgeleverd:
 • Er is in opdracht van het Bestuurlijk RMO na een intensief traject een plan van aanpak opgesteld voor één integraal Mobiliteitsplan Noord-Limburg (lokaal en regionaal beleid en uitvoeringsagenda in één plan). Gekozen is voor de SUMP methodiek (Sustainable Urban Mobility Plan).  De deelname aan een Europese Call voor Horizon2020 is niet gehonoreerd.
 • Er heeft een regionale studie plaatsgevonden naar de behoefte en mogelijkheden van laadinfrastructuur voor elektrische auto's.
 1. De inspanningen die zijn geleverd om de multimodale ontsluiting te verbeteren hebben er toe geleid dat:
 • Het ministerie vanInfrastructuur & Milieu tijdens Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) heeft toegezegd evenals de regio een bijdrage te leveren van de helft van de publieke deel van de  kosten van de Railterminal Tradeport Noord (TPN) met een maximum 30 miljoen euro.
 • Bidbook Bereikbaarheid Zuid-Nederland (inclusief A67) is opgesteld en tijdens het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)  is aangeboden aan de minister van Infrastructuur & Milieu.
 • Het bestuursconvenant voor truckparking is ondertekend. Alle betrokken partijen gaan een financieel bijdragen in de kosten voor de ombouw van de tijdelijke parkeerplaats aan de James Cookweg tot een permanente, beveiligde parking.
 • Er  in kader van de ingediende Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO)-aanvraag in samenwerking met het Ministerie van I&M een integrale probleemanalyse voor Vierpaardjes is opgesteld.
 • Er  een  principeakkoord is afgesloten met marktpartij over private bijdrage in de uitbreiding van de Bargeterminal.
 • De ingediende  TEN-T (Transeuropese Transport Netwerken) aanvraag voor de Rail- en Bargeterminal is daarentegen afgewezen, mede als gevolg van het overhevelen een deel van het subsidiebudget voor het comprehensive network, waartoe de terminals behoren, naar het subsidiebudget voor het core network.

Het bereikbaar houden van de stad en de regio door het aanbieden van voldoende parkeervoorzieningen
Dit collegeproduct beperkt zich tot het betaald parkeren in Venlo Centrum en de parkeervoorzieningen in de centra van Blerick, Tegelen en Arcen. De inspanningen in 2015 hebben de volgende resultaten opgeleverd:

 • Begin 2015 is een grootschalig parkeerbehoefteonderzoek en een marktconsultatie ben behoeve van het optimaliseren van het parkeerproduct in en om de binnenstad van Venlo uitgevoerd.  De  conclusies en concrete aanbevelingen uit dit onderzoek hebben geleid tot het opstarten van een aantal vervolgprocessen.
 • Daarnaast is in 2015 de proef aanpak parkeerproblematiek uitgevoerd. Dankzij de genomen maatregelen is de verkeerscirculatie tijdens de zogenaamde  'Duitse' dagen redelijk op gang gebleven.  Belangrijke maatregelen waren het inzetten van verkeersregelaars, invoeren van tijdelijk haaksparkeren op de Deken van Oppensingel en doorverwijzing naar het Kazerneterrein (inclusief inzet pendelbusjes). De evaluatie van deze  proef heeft een aantal verbeterpunten opgeleverd
 • De inspanningen gericht op het verbeteren van de parkeercapaciteit stadsdeelcentra heeft nog niet de beoogde resultaten opgeleverd,  maar waren wel nodig om deze resultaten in 2016 te kunnen halen. Het gaat daarbij onder andere om de evaluatie van het afschaffen van betaald parkeren in Blerick Centrum.

In de programmabegroting 2015 is de staat van onderhoud van de parkeergarages als risico benoemd. Begin februari 2016 is de veiligheidsproblematiek van de Arsenaalgarage in beeld gekomen, wat tot sluiting van de parkeergarage heeft geleid. Het eerder benoemde risico heeft zich daarmee voorgedaan. Hoewel deze calamiteit geen betrekking heeft op het rapportagejaar hebben we deze opgenomen omdat deze mogelijk, in financiële zin, gevolgen heeft voor de jaarrekening.

Indicator

JR 2014

JR 2015

2016

2017

2018

Oordeel verkeerssituatie, parkeren en parkeeroverlast inwoners

7,20

7,20

7,20

7,20

Gemiddelde rapportcijfer over beoordeling bereikbaarheid per auto en OV, verkeersveiligheid en parkeren onder inwoners Venlo. Bron: Stadspeiling. Voor 2014 zijn geen gegevens beschikbaar. In 2015 is voor het eerst sinds 2012 een oordeel gevraagd. In beide jaren bedroeg het rapportcijfer 7,2. Gezien beperkte begrotingsruimte voor GVVP en de huidige waardering (ruim voldoende), wordt als ambitie geformuleerd het vasthouden van het gemiddelde rapportcijfer van 7,2.

Doelen & Prestaties

Meer dan ooit zijn er in 2015 contacten gelegd met derden. Het gaat daarbij niet alleen om ander overheden, zoals de overige regiogemeenten, de provincie, de rijksoverheid en de EU en aan overheden gelieerde organisaties zoals Prorail, LHB et cetera, maar ook om bijvoorbeeld individuele ondernemers, SMART Logistic Centre Venlo (SMART LCV), het Havenbedrijf Rotterdam en Fontys Hogeschool. Sleutelwoorden daarbij waren ‘onderhandelingen’, samenwerking’, ‘lobby’ en ‘derde geldstromen’.

De gemeente Venlo heeft daarbij diverse rollen vervuld. In een aantal gevallen was de gemeente Venlo de regisseur, bijvoorbeeld bij de lobby rondom het dossier ‘Vierpaardjes’, maar vaker dan in het verleden vervulde de gemeente een faciliterende rol. Zo neemt de gemeente Venlo bijvoorbeeld actief deel aan de themagroep Infrastructuur van SMART LCV. Ook heeft de gemeente actief deelgenomen aan diverse MIRT-trajecten.

Financiën

bedragen x €1.000

Begroting na wijziging 2015

Rekening
2015

%

Verschil

Baten

6.793

6.371

94%

-421

Lasten

7.679

9.507

124%

-1.828

Saldo baten en lasten

-886

-3.136

354%

-2.249

Onttrekkingen aan reserves (baten)

993

993

100%

Toevoegingen aan reserves (lasten)

80

0%

80

Saldo verrekening met reserves

913

993

109%

80

Totaal resultaat programma 09

27

-2.142

-7934%

-2.169