Inleiding

Met behulp van de doelenboom in de vorige paragraaf geven wij richting aan onze (beleids)inspanningen. In dit hoofdstuk geven wij aan de hand van de drie W-vragen (WAT hebben wij bereikt, WAT hebben wij daarvoor gedaan en WAT heeft het gekost) inzicht in de resultaten die wij in 2015 hebben bereikt en de activiteiten die wij daarvoor samen met onze partners hebben uitgevoerd.

Begroot vs Realisatie
Lasten

begroot
€ 10.501
realisatie
€ 10.098
afwijking
€ 403 3.8%

Begroot vs Realisatie
Baten

begroot
€ 48
realisatie
€ 19
afwijking
€ 29 60.3%

Programmadoelstelling

Strategische doelen
Zoveel mogelijk samen met de inwoners invulling geven aan de veiligheid (in wijken en buurten)

Voor het programma Openbare Orde en Veiligheid wordt op landelijk niveau de zogenaamde veiligheidsmonitor gehanteerd. Ook Venlo participeert in deze monitor, welke eenmaal per twee jaar wordt uitgevoerd. Helaas komt de informatie over 2015/2016 eerst in mei/ juni 2017 beschikbaar, waardoor wij nu geen op basis van cijfermateriaal gebaseerde resultaten kunnen presenteren.
Wij kunnen ons derhalve slechts beperken tot een schets van hetgeen wij in 2015 hebben gedaan.
Wel hebben wij enige informatie voor wat betreft de inzet van de (regionale) brandweer. In onderstaande tabel treft u dat aan. De indicatoren hebben betrekking op Venlo

Indicator

2014

2015

2016

2017

Aandeel uitrukken dat voldoet aan de normtijd (10 min en 15 min)

79% en 98%

78% en 98%

Score opkomstnorm gebouwbranden

63%

62%

De score opkomstnorm gebouwbranden wordt gemeten aan 8 minuten. Ten opzichte van 2014 is sprake van enige daling. In hoeverre hier sprake is van een incidentele daling zal in de toekomst blijken.

Indicator

JR 2014

JR 2015

2016

2017

2018

Geen indicatoren gedefinieerd voor dit collegeproduct

Doelen & Prestaties

Algemeen
Eind 2015 is, met inbreng van een groot aantal partners, burgers en raadsleden, een nieuw integraal veiligheidsbeleid 2016-2019 vastgesteld. Hierin is de gemeentelijke regierol vorm gegeven en zijn de lokale doelen en ambities opgenomen.
Daarnaast is in 2015 een nieuw beleidsplan Veiligheidsregio Limburg-Noord geformuleerd. Dit ligt begin 2016 voor in de gemeenteraden waarna definitieve vaststelling in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRLN in maart 2016 plaatsvindt.
Voor het jaar 2015 heeft een verlenging plaatsgevonden van het Integraal Veiligheidsbeleid 2012 – 2014. U bent hierover via een raadsinformatiebrief geïnformeerd

Het bevorderen van (het gevoel van) veiligheid
In 2015 zijn de eerste pilots opgestart binnen de methodiek ‘Buurt bestuurt’ in de Vossener en Venlo-Zuid. De scope van Buurt Bestuurt is breder dan alleen openbare orde of politie-inzet. De eerste indruk van de methodiek is gezien de belangstelling en actieve deelname van de wijkbewoners positief. In 2016 zullen wij met alle participanten evalueren en daarop uiteraard terugkomen.
Eind 2014 is duidelijk geworden wat de al langer bestaande problemen met de apparatuur van het cameratoezicht veroorzaakte. Mede in verband hiermee is het contract met het bedrijf dat het onderhoud verzorgde beëindigd. Vervolgens is in 2015 achterstallig onderhoud weggewerkt.
Gelet op het belang van het voorkomen en oplossen van woninginbraken is de integrale aanpak daarvan in 2015 geïntensiveerd.

Het voorzien in crisisbeheersing en bestrijden van rampen
Het is van belang onze organisatie voor te bereiden op crises en rampen. In dit verband heeft in 2015 de grootschalige crisis- en rampenbestrijdingsoefening ‘Waterkracht’ plaatsgevonden. De oefening betrof het fysiek oefenen (in Venlo) van het Hoogwaterbestrijdingsplan. In deze oefening werden zelfs elementen van GRIP Rijk (inzet van defensie) meegenomen.

Onze uitvoeringsorganisatie de Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN), heeft in 2015 een regionaal risicoprofiel opgesteld. Een regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risico's, inclusief relevante risico's uit aangrenzende gebieden. De verplichting tot het opstellen van een risicoprofiel vloeit voort uit de Wet op de Veiligheidsregio’s.
Verder is de betreffende gemeenschappelijk regeling aangepast aan de nieuwe wettelijke vereisten. Hiermee vindt onder meer versterking van de controlerende positie van u en het algemeen bestuur plaats. Tot slot is de bestuurlijke besluitvorming omtrent harmonisatie producten- en dienstencatalogus, begroting en kostenverdeelsleutels afgerond (implementatie 1 januari 2017).

Het voorzien in adequate brandweerzorg

In 2015 is in het kader van brandpreventie door VRLN uitvoering gegeven aan het project ‘Brandveilig Leven’ . Waar nodig is de gemeente hierbij betrokken.
Verder is ook in 2015 door de VRLN de werving van brandweervrijwilligers geïntensiveerd.

Financieel valt op dat de circa € 326.000 minder dan begroot aan de brandweerzorg is uitgegeven. Voor een groot deel (€ 195.000) is deze meevaller al aangekondigd in de Finrap 2015. Voor het overige wordt naast enkele kleine posten het veroorzaakt door Cao-afspraken ten laste van de reserve VRLN te brengen en door een meevaller in de rijksvergoeding. Naar de toekomst zullen wij de begroting van de VRLN op dit punt kritisch beoordelen.

Financiën

bedragen x €1.000

Begroting na wijziging 2015

Rekening
2015

%

Verschil

Baten

48

19

40%

-29

Lasten

10.501

10.098

96%

403

Saldo baten en lasten

-10.453

-10.079

96%

374

Onttrekkingen aan reserves (baten)

Toevoegingen aan reserves (lasten)

Saldo verrekening met reserves

Totaal resultaat programma 02

-10.453

-10.079

96%

374