Inleiding

De strategische doelstelling van dit programma is “het versterken en verder ontwikkelen van het centrum ten behoeve van de (eu)regionale functie van Venlo”. Conform begroting 2015 lag daarbij de nadruk op de volgende drie tactische doelstellingen:

 • het versterken van (groot)stedelijke voorzieningen; het betreft hier de aspecten majeure centrumprojecten, grootstedelijke culturele voorzieningen, detailhandels- en horecabeleid, evenementen, branding-acquisitie-relatiebeheer binnenstad, en de uitvoeringsagenda Stedelijk Centrum;
 • het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het centrum;
 • het aantrekkelijk maken van Venlo als studentenstad, met de aspecten huisvesting studenten, onderwijshuisvesting, en studentenvoorzieningen.

‘Het stedelijke centrum’ kent daarbij de begrenzing zoals die in de Visie Stedelijk Centrum (2012) is vastgelegd: Venlose binnenstad + Maaswaard + Kazernekwartier.

In de begroting 2015-2018 hebben wij aangegeven welke concrete inspanningen wij in 2015 zouden leveren om de bovenstaande doelstellingen waar te maken. In dit hoofdstuk kijken we terug op 2015, door in te gaan op de resultaten die wij in 2015 hebben bereikt en de inspanningen die we daarvoor hebben geleverd. Daarbij zoomen we eerst in op de strategische doelstelling, vervolgens met iets meer detail op de drie tactische doelstellingen.

Begroot vs Realisatie
Lasten

begroot
€ 12.849
realisatie
€ 15.492
afwijking
€ -2.643 -17.1%

Begroot vs Realisatie
Baten

begroot
€ 2.585
realisatie
€ 3.833
afwijking
€ -1.248 -32.6%

Programmadoelstelling

Strategische doelen
Het versterken en verder ontwikkelen van de (eu)regionale functie van Venlo

In 2015 heeft de gemeente Venlo vanuit verschillende rollen een actieve bijdrage geleverd aan de volgende resultaten.

Het versterken van (groot)stedelijke voorzieningen
Majeure centrumprojecten

 • Maaswaard - De aanbesteding voor het woonrijp maken van de openbare ruimte rondom het stadskantoor is gestart. Het woonrijp maken en inrichten van de openbare ruimte rond Nedinsco is afgerond. Er is een concreet plan voor de bouw van grondgebonden woningen aan de Veilingstraat opgesteld (dat momenteel verder uitgewerkt wordt). Voor de overige bouwblokken zijn nog geen concrete plannen gemaakt.
 • Q4 - De nieuwbouw 't Schriksel (atelier-/woningen en zorgeenheden) is gestart, de Sint Jacobskapel (bedrijfsverzamelgebouw) heeft een nieuwe eigenaar gekregen, versnipperd vastgoed is op twee panden na verkocht. De bouw van  woningen aan de Maaskade en het Helschriksel is niet gestart (verkooppercentages niet behaald).
 • Kazernekwartier – In februari is de  intentieovereenkomst met initiatiefnemers Fort van Venlo getekend (uitgangspunten en afspraken om te komen tot een realisatieovereenkomst). Niet gehaald is het  voorleggen van de  business-case en het functionele concept van de initiatiefnemers. Het bestemmingsplan is in oktober onherroepelijk geworden waarmee nu een solide juridische basis voorhanden is. Tenslotte zijn in 2015 meerdere gemeentelijke en particuliere initiatieven voor tijdelijk gebruik van het terrein gefaciliteerd.

Grootstedelijke culturele voorzieningen

 • Volgend uit de nieuwe cultuurnota is het Cultuurplatform Venlo opgericht: samenwerkingsverband van de grote instellingen die elk een beleidsthema trekken en daarbij samenwerkingspartners zoeken.
 • Voor Museum van Bommel van Dam zijn het onderzoek naar de huisvestingsmogelijkheden en het opstellen van een inhoudelijk kader voor het te verzelfstandigen museum gestart, beide in nauwe samenwerking met de provincie Limburg en het Limburgs Museum.
 • Bij Omroep Venlo is in 2015, grotendeels onvoorzien na noodsignalen van de Omroep zelf, een transformatie ingezet gericht op reductie van kosten, onder andere door inkrimping van het personeelsbestand. Deze transformatie loopt door in 2016.
 • Grenswerk heeft in 2015 38.815 bezoekers getrokken (19%  boven het gewenste target van 32.500 bezoekers). Daarnaast kamen er bijna 17.000 mensen naar activiteiten van Grenswerk op andere locaties zoals het RUIS Festival, Zomerparkfeest en Stereo Sunday.
 • De Maaspoort verwelkomde in 2015  134.500 bezoekers; dat zijn er ruim 7.000 meer dan in 2014. Sinds 2011 zijn de bezoekersaantallen volgens De Maaspoort met 42 procent gestegen.

Detailhandels- en horecabeleid

 • De pilot Tegelen/Vastenavondkamp is gestart.
 • De concept regionale visie detailhandel en de concept-bestuursafspraken zijn opgeleverd.

Evenementen

 • De geplande evenementen 2015 zijn conform planning doorgegaan.

Invulling rol als centrumgemeente
Dit betreft voor dit programma vooral de regionale samenwerking Noord-Limburg met de provincie in het kader van de uitwerkingen van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL), vastgesteld in 2014.

 • Zes POL-uitwerkingen zijn gestart. Het besluit  om de sectorale visies te integreren tot één regionale structuurvisie is genomen tijdens het PHO Ruimte d.d. 27 mei.
 • De bestuurlijke regiotafels zijn getransformeerd naar portefeuillehoudersoverleggen met een verhoogde frequentie en mandaat tot besluitvorming vanuit de afzonderlijke colleges.

In 2015 is in de stadspeiling de' waardering voor grootstedelijke functies' gemeten: rapportcijfer 6,7. In 2010 was de ambitie voor 2017 op 6.3 gezet, in 2012 is deze echter opgeplust naar 6,5. Deze ambitie is nu dus al ruimschoots gehaald. Voor de begroting 2017 zal opnieuw gekeken worden naar eventuele bijstelling van de ambitie.

Verbeteren ruimtelijke kwaliteit van het centrum

 • Diverse muren van het Fort van Venlo zijn geconsolideerd.
 • Het omvangrijke restauratie- en herbestemmingsproject Puddingfabriek is gestart (uitvoering).

Het Handboek Openbare Ruimte is in 2015 on hold gezet in afwachting van de uitkomsten van het gesprek met de provincie over nieuwe impulsen in het centrum. Bij resultaten daarop in 2016 haken wij het Handboek weer aan.

Aantrekkelijk maken Venlo als studentenstad

 • Het overzicht van de studentenpanden is verder aangevuld in 2015. Waar bij het vergunningtraject blijkt dat het om studentenhuisvesting gaat, wordt dit nu direct verwerkt in de lijst.
 • In 2015 is een begin gemaakt met de ontwikkeling van een Studenteninformatiepunt 2.0. Hiertoe is in samenwerking met Woonwenz en Antares personele invulling gegeven bij de bemiddeling van studentenhuisvesting.
 • Verder is studentensport een impuls gegeven door sportverenigingen en studenten aan elkaar te koppelen.
 • In nauwe samenwerking met partners in de stad is een tv-serie ontwikkeld en uitgezonden op Omroep Venlo om de Venlose bevolking kennis te laten maken studentenleven in Venlo.

In 2015 is in de stadspeiling de waardering gemeten voor ‘Venlo centrumstad’ (een samengesteld rapport cijfer voor het centrum als woongebied, werkgebied, cultuurgebied, uitgaansgebied en toeristisch gebied). Dit cijfer is 6,6 terwijl een min of meer vergelijkbare indicator over 2013 een 6.3 scoorde. Toen is tevens de ambitie bepaald om een 6,5 te halen in 2015. Dat is dus gelukt, naar alle waarschijnlijkheid mede door acties in het kader van Beste Binnenstad 2013-2015.

Indicator

JR 2014

JR 2015

2016

2017

2018

Waardering Venlo centrumstad (inwoners)

6,30

6,60

6,50

6,70

7,00

Gemiddeld rapportcijfer over drie afzonderlijk bevraagde aspecten van Venlo: als winkelstad, als cultuurstad, en als toeristenstad (jaarlijks, stadspeling). Laatste realisatiecijfer is 2013. Realisatie 2015 moet nog gemeten, maar aanname dat oplevering Grenswerk e.d. gewaardeerd worden. Streefcijfers 2017-2020 afhankelijk van (tempo) investeringen op basis van Campusontwikkeling, spoor 3.b. Faciliteiten. Voor 2015 was 6,50 beoogd, die ambitie is dus gehaald.

Doelen & Prestaties

Naast feitelijke opleveringen verdienen de volgende zaken melding. Het betreft hier een samenvatting.

 • Voor alle majeure projecten geldt dat, in nauw overleg met de stakeholders c.q. initiatiefnemers, intensief is verder gewerkt richting concrete uitvoering en resultaten. De inspanningen voor het Kazernekwartier betroffen vooral uitwerkingen van de met de initiatiefnemers begin 2015 gesloten intentieovereenkomst en de aanvullende opdrachten van de raad bij die uitwerkingen. In Q4 betrof het een mix van bouwvoorbereiding en uitvoering, terwijl Maaswaard als meest gevorderde majeur project het meest in het teken van bouw en opleveringen stond.
 • Ook voor enkele beleidsactualiseringen geldt dat we die meer dan ooit in cocreatie / codesign met stakeholders hebben opgesteld. De nieuwe cultuurnota, de nota Detailhandel Venlo 2015-2025 en de nota “Evenementen maken onze stad” als beleidskader voor de periode 2016-2019 zijn alle in 2015 door de raad vastgesteld.
 • De programmering van majeure projecten is, in afstemming met de provincie, versterkt in relatie tot ‘Venlo kennisstad’ (met versnelling van de gebiedsontwikkeling rond de Keulsepoort, en nieuwe kansen voor studenten- en onderwijshuisvesting).
 • De al lopende gesprekken met partners rond ‘Venlo studentenstad’ zijn mede in het licht van het voorgaande punt geïntensiveerd: met de Universiteit Maastricht over hun huisvesting, met Fontys (verkennend) over huisvesting in het centrum op de lange termijn, met de HAS in het kader van regulier relatiebeheer.
 • Mede ter invulling van onze rol als centrumgemeente is de regionale samenwerking geïntensiveerd, zowel op ambtelijk niveau als in colleges en raden, ook in het kader van de uitwerkingen van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg, vastgesteld in 2014.

Financiën

bedragen x €1.000

Begroting na wijziging 2015

Rekening
2015

%

Verschil

Baten

2.585

3.833

148%

1.248

Lasten

12.849

15.492

121%

-2.643

Saldo baten en lasten

-10.264

-11.659

114%

-1.396

Onttrekkingen aan reserves (baten)

295

288

98%

-6

Toevoegingen aan reserves (lasten)

745

745

100%

Saldo verrekening met reserves

-451

-457

101%

-6

Totaal resultaat programma 08

-10.715

-12.116

113%

-1.402