Sport- en Cultuurbevordering

bedragen x €1.000
Begroting voor wijziging 2015Begroting na wijziging 2015Rekening 2015%Verschil
Baten2.5092.6982.808104 %109
Lasten15.52113.09213.258101 %-167
Saldo baten en lasten-13.011-10.393-10.451101 %-58
Onttrekkingen aan reserves (baten)1.8741.8761.876100 %
Toevoegingen aan reserves (lasten)
Saldo verrekening met reserves1.8741.8761.876100 %
Totaal resultaat programma 07-11.137-8.517-8.575101 %-58
  • Lagere huuropbrengsten sporthallen en gymzalen (€ 0,1 miljoen)

De lagere huuropbrengsten voor sporthallen en gymzalen leiden tot een nadeel van € 0,1 miljoen. De reden hiervoor is dat verenigingen terughoudender zijn in het huren van binnensportaccommodaties. Onduidelijk is nog of dit voortkomt uit de teruglopende middelen bij de verenigingen en daardoor kritischer gekeken wordt naar de huren van de binnensportaccommodaties of dat dit te maken heeft met een terugloop van leden binnen de verenigingen. Enerzijds door demografische ontwikkelingen, of anderzijds dat men meer kiest voor individueel sporten en dus niet in verenigingsverband. Het is daarom nog te vroeg om te spreken van een structurele tendens. Na 2016 zal hier meer duidelijkheid over bestaan.

  • Administratie sportregio (per saldo neutraal)

De baten en lasten voor de administratie van de sportregio worden niet begroot. De kosten van € 0,2 miljoen worden volledig gedekt door de bijdrage uit de sportregio. Ten opzichte van de begroting leidt dit zowel aan de baten als lastenzijde tot een afwijking. Deze is per saldo neutraal.

bedragen x €1.000

Naam reserve

Begroting 2015 na wijz.

Rekening 2015

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Res. Beeld.kunst.openb.ruimte

14

14

14

14

Res. MFA Arcen en Vel

1.830

1.830

1.830

1.830

Res. Cum.afschrijving activa

32

32

32

32

Programma 07

1.876

1.876

1.876

1.876

De gerealiseerde onttrekking aan de reserves binnen programma 7 hebben plaatsgevonden conform vastgestelde begroting. Deze onttrekkingen behoeven hierdoor geen nadere toelichting.