Inleiding

In 2015 zijn op vele fronten inspanningen geleverd ten behoeve van de strategische doelstelling "het instandhouden van een aantrekkelijke, hele en veilige leefomgeving". Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de ambities uit de Strategische Visie 2030 en sluit dit aan bij het Coalitieprogramma Venlo 2014 - 2018.
Op alle voor 2015 ten doel gestelde mijlpalen zijn inspanningen geleverd. Niet alle mijlpalen zijn volledig gerealiseerd, maar veelal betreffen dit ambities en doelstellingen die verder reiken dan 2015.
De navolgende paragrafen geven, op de onderliggende organisatieproducten, inzicht in verschillende bereikte resultaten en doelstellingen.

Begroot vs Realisatie
Lasten

begroot
€ 49.560
realisatie
€ 49.291
afwijking
€ 269 0.5%

Begroot vs Realisatie
Baten

begroot
€ 22.086
realisatie
€ 23.023
afwijking
€ -937 -4.1%

Programmadoelstelling

Strategische doelen
Het instandhouden van een aantrekkelijke, hele en veilige leefomgeving

Beheer Openbare Ruimte
Binnen het totale organisatieproduct Beheer Openbare Ruimte zijn vele resultaten en doelstellingen bereikt, waarvan hieronder enkele voorbeelden worden gegeven.

- Ondanks een nadrukkelijke bezuiniging op het onderhoudsbudget, zijn onveilige situaties in het wegennet voorkomen of tijdig verholpen.
- De inventarisaties en inspecties in voorgaande jaren hebben een eerste indicatie gegeven van de structurele onderhoudsbehoefte van civiel objecten en de financiële consequenties ervan.
- Aansluitend op de ambities uit het coalitieakkoord is vooral in het openbaar groen en met betrekking tot verkeerszaken op vele locaties samen met inwoners (participatie, co-creatie en zelfwerkzaamheid) invulling gegeven aan onderhoud, vervanging en renovatie. Deze samenwerking geeft nadrukkelijk een aanzet in het realiseren van buurtbudgetten.
- Een groot deel van de achterstand in onderhoud van bomen is weggewerkt, waardoor de veiligheid beduidend beter geborgd is.
- In de afgelopen jaren is ten behoeve van duurzaamheid in het rioolbeheer en -stelsel, meer structuur aangebracht, waardoor er duidelijk merkbaar minder uitval, storingen en overstorten plaats vinden. Dit resultaat past binnen de C2C doelstellingen.
- Door consequent gebruik van een digitaal informatiesysteem is meer regie en controle verkregen op graafwerkzaamheden van nuts- en telecombedrijven (grondroerders), waardoor beduidend minder knelpunten in de openbare ruimte optreden.
- In coproductie binnen de gemeentelijke organisatie een draaiboek opgesteld voor verkeersmaatregelen tijdens Duitse en drukke dagen.
- Enkele jaren geleden is gestart met de inzameling van frituurvet. Na een succesvolle proef zijn afgelopen jaar op 23 locaties inzamelpunten gerealiseerd.
- Ten behoeve van het terugdringen van de hoeveelheid restafval per inwoner, is afgelopen jaar succesvol in enkele gebieden proefgedraaid met omgekeerde inzameling (optimale scheiding papier metaal drinkpakken en restafval). Ook dit resultaat past binnen de C2C doelstellingen.

Beheer Vastgoed

- 2 panden (1 woning, 1 bedrijfspand, exclusief Q4) verkocht
- 40 Groen- en reststroken verkocht
- Gratis abri’s wegens reclamecampagne
- Extra baten op huren en pachten

Geo Informatie Voorziening
De implementatie van de nieuwe Basisregistratie Grootschalige Topografie heeft plaatsgevonden. De aansluiting van de BGT op de landelijke voorziening zal begin 2016 gaan plaatsvinden.

Indicator

JR 2014

JR 2015

2016

2017

2018

Rapportcijfer beleving / waardering kwaliteit openbare ruimte

0,00

6,40

6,30

6,30

6,30

Eind 2015 nieuwe stadspeiling met rapportcijfer over beleving en waardering kwaliteit. Vanwege de bezuinigingen van de afgelopen jaren op het product Beheer Openbare Ruimte wordt de komende jaren een lagere beleving / waardering verwacht.

Doelen & Prestaties

Beheer Openbare Ruimte
De organisatie monitort (zoals inventariseren en inspecteren) continu de ontwikkelingen en veranderingen in de openbare ruimte. De medewerkers van de gemeente zijn belangrijke ogen en oren om deze ontwikkelingen en veranderingen waar te nemen. Daarin hebben we in toenemende mate contacten met onder andere onze inwoners, bedrijven, bestuur, andere overheden en collega's. In samenspraak met deze partijen wordt in groeiende mate integraal invulling gegeven aan het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
Deze integrale aanpak vindt plaats vanuit eigenaarschap, verantwoordelijkheid en vakmanschap. Hiermee streven we stap voor stap naar een hoger rapportcijfer voor de beleving / waardering van de kwaliteit van de openbare ruimte en stimuleren we zelfwerkzaamheid bij inwoners.
Ook anticiperen we op bijvoorbeeld (wettelijke) veranderingen, maatschappelijke behoeftes en technologische ontwikkelingen, waardoor we onze taken en werkzaamheden tijdig (bij) kunnen sturen, om efficiënt en effectief resultaten en doelstellingen te realiseren.
Aansluitend op voorgaande paragraaf en de alinea’s hierboven, enkele voorbeelden:

- Het beheer en onderhoud van gemeentelijke blusvoorzieningen is opgepakt.
- In de afgelopen jaren zijn de leges voor graafwerkzaamheden van telecombedrijven aangepast. Deze inkomsten waren in 2015 nagenoeg dekkend voor de uitgaven binnen dit product.
- Nog niet afgerond, maar in 2015 voortvarend doorgepakt in de vervanging van de openbare verlichting, het inrichten van beheer van het dynamisch verkeersmanagement en het aanbrengen van structuur in het beheer en onderhoud van bebording en bewegwijzering.
- Ten behoeve van "werk met werk" worden continu stappen gezet. Bijvoorbeeld door het samenvoegen en aanbesteden van afhankelijke werkzaamheden in één werkpakket.
- Gestart met het ontwikkelen van een systeem om de relatie tussen beheerareaal, kwaliteit en benodigde middelen te monitoren (beheersing, bewaking). Pas in 2016 zal dit systeem een "gezicht" krijgen en toepasbaar worden.

Beheer Vastgoed

- Conform besluitvorming conditieniveau 4 (matig) op onderhoud gebouwen uitgevoerd
- 12 panden leegstaand vastgoed (3 woningen, 9 bedrijfspanden) aangeboden aan de markt
- Actieve reclame campagne voor verkoop vastgoed gestart voorjaar 2015
- Actieve campagne voor verkoop reststroken gestart zomer 2014
- Professionaliseren makelaarsrol door inzet op actieve reclame en verkoop van vastgoed en reststroken
- Actief leegstandsbeheer op vastgoed
- Actualiseren systemen vastgoedbeheer
- Beheer diverse contracten (gesloten in eerdere jaren) inzake reclame uitingen op abri’s en panelen
- Intensieve begeleiding van het onderhoud (prioriteiten stellen)
- Actief beheer van vastgoed (ook grond)
- Deelname benchmark gemeentelijk vastgoed

Geo Informatie Voorziening

- In 2015 is gestart om de bestaande beheerregistraties van de Openbare Ruimte (o.a. wegen, groen, riolering en civiele kunstwerken) onder te brengen in 1 integraal beheersysteem (GISIB). 2016 zal gebruikt worden om dit verder af te ronden.
- Het op orde brengen en houden van (basis)registraties (actualiteit en volledigheid) wordt constant gemonitord en daar waar noodzakelijk bijgestuurd.
- Het beschikbaar stellen van registraties via de NedBrowser (t.b.v. meervoudig gebruik) wordt constant verder uitgebreid.

Financiën

bedragen x €1.000

Begroting na wijziging 2015

Rekening
2015

%

Verschil

Baten

22.086

23.023

104%

937

Lasten

49.560

49.291

99%

269

Saldo baten en lasten

-27.473

-26.268

96%

1.206

Onttrekkingen aan reserves (baten)

6.804

6.899

101%

95

Toevoegingen aan reserves (lasten)

65

1.158

1770%

-1.093

Saldo verrekening met reserves

6.738

5.741

85%

-997

Totaal resultaat programma 11

-20.735

-20.527

99%

208