Ontwikkeling Centrumstad

bedragen x €1.000
Begroting voor wijziging 2015Begroting na wijziging 2015Rekening 2015%Verschil
Baten29.7232.5853.833148 %1.248
Lasten36.53112.84915.492121 %-2.643
Saldo baten en lasten-6.808-10.264-11.659114 %-1.396
Onttrekkingen aan reserves (baten)1.64029528898 %-6
Toevoegingen aan reserves (lasten)2.286745745100 %
Saldo verrekening met reserves-647-451-457101 %-6
Totaal resultaat programma 08-7.454-10.715-12.116113 %-1.402
  • Eindafrekening Innovatie Programma Stedelijke Vernieuwing t.b.v. grondexploitaiteproject Q4 (€ 1,4 miljoen)

Via de decembercirculaire 2015 is € 1,4 miljoen ontvangen als eindafrekening van het Innovatie Programma Stedelijke Vernieuwing ten behoeve van het grondexploitatieproject Q4. De uitgaven vallen onder het programma Ontwikkeling Centrumstad. Conform wettelijke verplichtingen is de inkomst verantwoord bij het gemeentefonds onder het programma Algemene Middelen.

  • Grondexploitaties

Daarnaast zijn er budgettair neutrale afwijkingen (inclusief verrekening met reserves) met betrekking tot de grondexploitaties. De grondexploitaties zijn separaat toegelicht in bijlage IX.

bedragen x €1.000

Naam reserve

Begroting 2015 na wijz.

Rekening 2015

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Res. Bovenwijkse voorzieningen

75

75

75

75

Res. Kazerne vervroegde afschr

745

-745

745

-745

Res. Kwal.imp.binnenstad

95

95

89

89

-6

-6

Res. Cum.afschrijving activa

125

125

125

125

Programma 08

295

745

-451

288

745

-457

-6

-6

De onttrekking aan de reserve Kwaliteitsimpuls binnenstad is € 6.000 lager dan begroot. Gezien de geringe hoogte van deze lagere onttrekking wordt hier niet nader op ingegaan.
De overige toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves binnen programma 8 zijn gerealiseerd conform begroting en behoeven hierdoor geen nadere toelichting.