Grondexploitaties

Bijlage IX.1a Toelichting bouwgrondexploitatie

Binnen het grondbedrijf wordt een groot aantal projecten geadministreerd. Enerzijds betreft het in voorbereiding zijnde dan wel in uitvoering zijnde grondexploitatieprojecten. De grondexploitatieprojecten zijn gericht op de productie van bouwrijpe grond.
Anderzijds wordt het project verspreid liggende gronden geadministreerd waarin de gronden worden verantwoord die eigendom zijn van het grondbedrijf maar waar (nog) geen concrete ontwikkelingen (meer) plaatsvinden.

Voor de zogenaamde in uitvoering zijnde grondexploitatieprojecten zijn door het college van burgemeester en wethouders exploitatieopzetten (= exploitatiebegrotingen) vastgesteld en zijn, voor de geraamde investeringen, kredieten beschikbaar gesteld door de gemeenteraad.
Deze in uitvoering zijnde grondexploitatieprojecten zijn ingedeeld in:

  • Exploitatie in uitvoering (zonder overeenkomst met externe partners). De gemeente verzorgt de gehele bouwgrondproductie. In veel gevallen is wel sprake van een overeenkomst inzake toekomstige afname van bouwrijpe gronden.
  • Exploitatie in uitvoering met een overeenkomst. Er is sprake van een exploitatie in uitvoering met een overeenkomst indien met een ontwikkelaar, naast afspraken over de afname van bouwrijpe grond, afspraken worden gemaakt over een bepaalde rolverdeling in de productie van de bouwrijpe gronden.
  • Restexploitaties. Indien het merendeel van de werkzaamheden is uitgevoerd en de uitvoerings- en financiële risico’s beperkt zijn, wordt de exploitatie in uitvoering omgezet in een restexploitatie.

Voor een aantal grotere, majeure grondexploitatieprojecten wordt in deze productenrealisatie (jaarrekening) de inhoudelijke en financiële voortgang in 2015 verantwoord middels bijgaande grondexploitatiestaten en de bijbehorende tekstuele toelichting. De presentatie in de productenrealisatie is conform bovengenoemde volgorde van (rest)exploitatie. Tevens wordt voor deze projecten de laatst vastgestelde (herziene)exploitatieopzet en de meest actuele exploitatiebegroting gepresenteerd. Ook de overige grondexploitaties worden, middels een verzamelde staat-p gepresenteerd.

De resultaten conform de vastgestelde exploitatieopzet alsmede de meest actuele exploitatiebegroting zijn berekend op basis van een zogenaamde eindwaardeberekening: Het resultaat betreft het resultaat aan het einde van de exploitatieperiode van het project, conform de richtlijnen zoals vastgesteld in de Nota Grondbedrijf. Hierbij wordt rekening gehouden met prijsstijgingen en rentetoevoeging. Afhankelijk van de looptijd van het project wordt rekening gehouden met een rentepercentage van: 3,75% bij een grex die tot en met 2015 loopt, 4,50% indien de looptijd tot en met 2019 is, en 5,00% bij langer lopende grondexploitaties. Prijsstijgingen met betrekking tot de kosten en opbrengsten variëren van 0% tot 2,5%.

Omdat de exploitatieresultaten van de diverse projecten een verschillende einddatum kennen, geeft het optellen van alle resultaten op eindwaarde geen juiste informatie omtrent het totaal verwachte resultaat. Door alle resultaten op eindwaarde terug te rekenen (contante waarde berekening) naar eenzelfde balansdatum (31-12-2015) wordt een sommatie van de resultaten mogelijk gemaakt. In bijgaande grondexploitatiestaten worden daarom tevens de resultaten per balansdatum gepresenteerd.

IX2 Grondexploitatiestaten:

VENLO CENTRUM ZUID

Exploitatiegegevens
Startdatum: 01-01-1992
Einddatum: 31-12-2020

Ruimtegebruik
Bruto plangebied: circa 49,4 ha.
Openbare ruimte: circa 22,6 ha.
Bouwgrond: circa 26,8 ha.

Uitvoeringsfase plan

In het deelgebied Maaswaard heeft in 2015 een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden en het project bevindt zich nu volop in de uitvoeringsfase. In 2015 is verder gewerkt aan de realisatie van het stadskantoor, de parkeergarage en de toegangstunnel. De bouw van de tunnel is nagenoeg gerealiseerd. De aanbesteding voor het woonrijp maken van de openbare ruimte rondom het stadskantoor is gestart.
In 2015 zijn de reguliere voortgangsgesprekken conform de afspraak in de Raamovereenkomst weer opgestart. Er is een plan voor de bouw van grondgebonden woningen aan de Veilingstraat dat momenteel verder uitgewerkt wordt. De ontwikkeling van de locatie Chocoladefabriek wordt hier zo mogelijk aan gekoppeld. Voor de overige bouwblokken zijn nog geen concrete plannen.

Exploitatieresultaat
Het exploitatieresultaat wordt geraamd op € 14,8 mln. nadelig op contante waarde per 31 december 2015. Hiervoor is conform voorschriften een voorziening getroffen.

Het in de tijd naar voren schuiven van investeringen in combinatie met een lagere (vastgestelde) rekenrente heeft een voordelig effect op het resultaat. Daar tegenover zijn de geraamde opbrengsten enigszins naar beneden bijgesteld als gevolg van de huidige marktsituatie waarbij de vraag naar appartementen nog steeds achterblijft op het aanbod.

Grootste financiële risico wordt gevormd door de ontwikkelingen in de markt. Dit geldt in het bijzonder voor appartementen. Dit risico bestaat enerzijds uit een prijsrisico en anderzijds uit een programmarisico. Deze kunnen afzonderlijk optreden maar ook tegelijkertijd.

CENTRUMPLAN BLERICK

Exploitatiegegevens

Startdatum: 1-1-2003

Einddatum: 31-12-2017

Ruimtegebruik

Openbare ruimte: ca. 1,0 ha.
Bouwgrond: ca. 0,8 ha.

Uitvoeringsfase plan

De gemeenteraad heeft op 17 december 2014 het bestemmingsplan Centrum Blerick vastgesteld.
Met betrekking tot de herontwikkeling van de locatie Laurentiusplein-Maasbreesestraat is een realisatieovereenkomst afgesloten met de firma Berden voor de verkoop van gronden gericht op de uitbreiding van commerciële ruimte en de bouw van 25 sociale huurappartementen door Antares en de herinrichting van de openbare ruimte. Momenteel ligt het bestemmingsplan voor bij de Raad van State. Medio 2016 wordt een definitieve uitspraak verwacht. Indien er groen licht komt kan de bouwvergunning voor de plannen worden verleend en zal er eind dit jaar / begin volgend jaar gestart worden met de bouw. Bij een negatieve uitspraak verandert de situatie. Dan zal een nieuw voorstel aan het college en de raad worden voorgelegd.

Voor de realisatie van de herontwikkeling in het plangebied “oude Staaij’ hebben gemeente en Woonwenz in januari 2014 een verkoopovereenkomst afgesloten. In het nieuwe bestemmingsplan Centrum Blerick is voor dit plangebied een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. De eind 2015 ingediende omgevingsvergunning is inmiddels verleend. Het terrein is bouwrijp overgedragen aan Woonwenz.

Exploitatieresultaat

Bij de jaarrekening 2014 omvatte het project een tekort van ca € 5,76 mln. (contante waarde per 2014). Hiervoor is een voorziening getroffen. De actuele berekening kent een tekort van ca 6,27 miljoen euro (cw 2015). Als gevolg van bezwaren tegen het bestemmingsplan treedt een verdere vertraging op in de uitvoering van de plannen en is de exploitatieperiode verlengd. De daarmee samenhangende verhoging van de plan- en rentekosten verslechteren het exploitatieresultaat met ca. 0,2 miljoen euro.

De kosten in 2015 bestaan grotendeels uit plan- en rentelasten (ca 0,5 mln euro). Daarnaast Zijn grondopbrengsten ontvangen ad 0,75 mln euro in verband met de verkoop van gronden ter plaatse van de “oude staay”.

Het belangrijkste financiële risico betreft een vertraging in de gronduitgifte als gevolg van een mogelijke verdere vertraging van de bestemmingsplan procedure.

KORAMIC

Exploitatiegegevens
Startdatum: 1-1-2003
Einddatum: 31-12-2015

Ruimtegebruik
Openbare ruimte: 10,0 ha.
Bouwgrond: 3,0 ha.

Uitvoeringsfase plan

Het volledige huursegment is gerealiseerd, maar de resterende koopwoningen en vrije kavels willen nog steeds niet lopen. De ontwikkelaar heeft in 2013 met de gemeente overeenstemming bereikt om het plan qua koopwoningen te versoberen om zodoende de verkoopprijzen te kunnen verlagen. In 2013 is hiervoor een bouwvergunning aangevraagd. De verkoop is zeer voorspoedig verlopen waardoor er begin 2015 een begin is gemaakt met de bouw van koopwoningen voor starters. Deze invulling heeft daadwerkelijk beweging in het plan gebracht. Inmiddels ligt er weer een nieuw initiatief voor vanuit de ontwikkelaar om ook op een ander deel van het plan eveneens een andere woningtype te realiseren. Daarnaast zijn er op 3 van de 4 nog door de gemeente te verkopen kavels opties genomen.

Exploitatieresultaat

Met een reservering voor de afwerking van het plan is het plan in 2015 administratief afgesloten. De opbrengsten van de nog te verkopen percelen komen ten gunste van de algemene grondreserve.

Q4

Exploitatiegegevens
Startdatum: 01-05-2001
Einddatum: 31-12-2019

Ruimtegebruik
Uitgifte bouwgrond:
De gemeente levert, op basis van het wijkontwikkelingsplan dat in 2005 door AWG is opgesteld, grond die geschikt wordt gemaakt voor de bouw van 66 stadswoningen, 257 appartementen, 4.600 m2 culturele en 3.903 m2 commerciële voorzieningen. Voor een deel van deze gronden zijn overeenkomsten gesloten met Woonwenz en Jongen Bouwontwikkeling. Andere deelgebieden (Blok van Gendt, Steenen Bolwerck en Helpoort) moeten nog worden uitgegeven. Voor deze toekomstige ontwikkellocaties dienen nog, mede afhankelijk van de vraag, aanbestedingsprocedures te worden opgestart om een ontwikkelende partij te selecteren.

Openbare ruimte:
De gemeente draagt onder andere zorg voor de herinrichting van de openbare ruimte van het plangebied Q4. In 2015 is gestart met de voorbereiding om de openbare ruimte rondom het blok Jacobskapel aan te leggen. Hiervan maakt het Synagogeplein ook onderdeel uit. Dit plein is ontworpen door kunstenaar Ton Slits en wordt aangelegd op de fundamenten van een synagoge. De aanleg van ’t Bat, de recreatieve zone op de Lage Loswal, zal worden uitgevoerd zodra er een alternatief is gevonden voor de parkeerplaatsen op zaterdagen en piekmomenten.

Uitvoeringsfase plan
Medio 2015 is de bouw van blok ’t Schriksel gestart. Hier worden medio 2016 4 loftwoningen in de koopsector, 19 sociale huurwoningen (waarvan 10 atelierwoningen) en 18 woonzorgeenheden opgeleverd. Medio 2015 is de St. Jacobskapel, die onderdeel uitmaakt van dit blok, verkocht aan Studio Denk en Joost Reijnen Architect. Dit collectief restaureert en verbouwt momenteel de kapel om hier medio 2016 de deuren van haar nieuwe bedrijfsverzamelgebouw te kunnen openen.

De gemeente is nu zelf, in goed overleg met haar partners in het project, overgegaan tot actieve verkoop van het versnipperd vastgoed in de wijk. Huurders en gebruikers zijn hiervan op de hoogte gebracht om hun interesse hierop tijdig kenbaar te kunnen maken. In 2015 zijn 11 panden verkocht met renovatieverplichting.

In 2015 heeft Jongen een deel van de woningen aan de Maaskade in de verkoop gezet. Tot op heden verloopt de verkoop erg moeizaam. Jongen is verplicht om tot september 2016 zich voor verkoop in te spannen. Wanneer op dat moment geen 50% is verkocht vervallen in principe de afspraken met Jongen. De gemeente zal dan middels een nieuwe aanbesteding op zoek gaan naar een nieuwe ontwikkelaar.
Eind 2015 heeft het college de motie “Werkconferentie Toekomst Q4 aangenomen. De hieruit voorvloeiende actieplannen worden voor het zomerreces aan de gemeenteraad aangeboden.

Exploitatieresultaat
De actuele berekening, sluit nagenoeg op een zelfde negatief resultaat van € 5,57 miljoen als de berekening van 2014. De gemaakte kosten in 2015, € 2,1 miljoen, hebben betrekking op beheer van vastgoed, grondwerken, bouw- en woonrijp maken en plankosten betreffende fase 2 binnen de gebiedsontwikkeling van Q4. De opbrengsten in 2015, € 2,8 miljoen, hebben betrekking op ontvangst van subsidie IPSV en de rentevergoeding voor de gronden in fase 2 die nog niet zijn geleverd. Vanuit het vastgoedtraject zijn er opbrengsten uit tijdelijk verhuur ontvangen. Daarnaast zijn er inkomsten binnen gekomen in verband met de 11 verkochte panden.

In de jaarrekening 2014 was een subsidie opgenomen van € 900.000 in het kader van de 2de tranche “Cultuur en Economie Q4”. Deze subsidie werd verstrekt voor de realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw in de St. Jacobskapel. Deze plannen zijn echter gewijzigd. In plaats van een bedrijfsverzamelgebouw wordt er in de huisvesting voor ondernemers voorzien door de bouw van 10 atelierwoningen grenzend aan de St. Jacobskapel.De St. Jacobskapel zelf is verkocht aan creatieve ondernemers uit de wijk die deze ontwikkelen tot een creatieve ontmoetingsplek voor de wijk. In verband met de gewijzigde plannen is bij de Provincie Limburg op juni 2015 een formeel wijzigingsverzoek voor de subsidie ingediend. De subsidie zou het verwachte tekort binnen Q4 kunnen verminderen. Tot op heden is er door de Provincie geen besluit genomen ten aanzien van dit formele verzoek. Gezien de onzekerheid ten aanzien van de te ontvangen subsidie is deze in de grondexploitatie vooralsnog niet opgenomen.

KAZERNEKWARTIER (Frederik Hendrik Kazerne)

Exploitatiegegevens
Startdatum: 1-1-2011
Einddatum: 31-12-2030

Ruimtegebruik
Openbare ruimte: 16 ha.
Bouwgrond: 6 ha.

Uitvoeringsfaseplan
Beoogd is het terrein op een duurzame manier te transformeren tot het visitekaartje van de stad met leisure als hoofdthema. De ruimtelijke en financiële kaders zijn vastgelegd in het op 25 mei 2011 door de raad vastgestelde Ontwikkelplan Kazernekwartier.

Inmiddels ligt er een particulier initiatief voor de invulling van het leisure en entertainmentprogramma binnen de contouren van het Fort St. Michiel. De bij dit initiatief betrokken partijen zijn de Twister Media Group, Wyckerveste en Volker Wessels. Medio 2014 hebben zij een “haalbaarheidsplan” voor een gecombineerde ontwikkeling van een Leisure Dome en een Authentic Food and Handmade Market concept “Het fort van Venlo” bij de gemeente ingediend.

In november 2014 stemde de raad in met de uitwerking van de marktpropositie “Het Fort van Venlo”. Daarbij heeft de raad aangegeven om bij de finale besluitvorming ook de resultaten te betrekken van de planoptimalisatie Gebiedsontwikkeling en een haalbaarheidsonderzoek naar een oeververbinding. Op 25 februari 2015 werd met de initiatiefnemers een intentieovereenkomst gesloten waarin de uitgangspunten en afspraken zijn vastgelegd om te komen tot een realisatie-overeenkomst. Het plan voor de gebiedsontwikkeling is binnen de randvoorwaarden op het gebied van beeldkwaliteit, C2C en archeologie uitgewerkt. De ambitie om de kazernelaag en de fortlaag het robuuste frame te laten vormen van de ontwikkeling vindt inmiddels zijn weerslag in het marktconcept “Het Fort van Venlo”.

In de loop van 2015 zijn veel zaken uitgewerkt zoals ruimtelijke plannen op het niveau van een voorlopig ontwerp van “Het Fort van Venlo”, en de openbare ruimte, inclusief het uitgewerkte "rondje“ fort”, en parkeren. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat de maatschappelijke effecten van de gebiedsontwikkeling/het Fort van Venlo positief zijn. Op 28 oktober 2015 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden en ligt er een planologisch fundament onder de beoogde ontwikkeling.

De initiatiefnemers werkten tussentijds hun business case en het functionele concept verder uit. Najaar 2015 waren partijen het eens geworden over het “wat”, maar nog niet over het “hoe” (haalbaar maken). In de raadsconsultatie van oktober 2015 is “groen licht” gegeven om gelijktijdig de uitvoering van de ongelijkvloerse aansluiting Eindhovenseweg/Kazernestraat en aanpassingen aan het station door Prorail op te pakken. Een integraal voorstel aan de raad met een “go/no go” is voorzien in 2016.

Exploitatieresultaat
Door de aanscherping van de BBV regels is de grondexploitatie in 2013 gesplitst in een begroting voor de openbare ruimte en een grondexploitatieberekening waarin de resterende werkzaamheden, grondopbrengsten en subsidies zijn opgenomen.

De vastgestelde grondexploitatieberekening kent een nagenoeg sluitend resultaat (tekort ca. € 40.000 contante waarde 31-12-3014). Voor deze jaarrekening is de grondexploitatie herzien. Dit leidt tot een beperkte aanpassing van het exploitatieresultaat (tekort ca. € 16.000). De totale inkomsten uit grondverkoop zijn gedaald door verlaging van het programma van 140.000 naar 110.000 m2 bvo. Deels worden deze minderopbrengsten gecompenseerd door hogere inkomsten uit meer maailveldparkeren. De totale investeringen zijn eveneens lager. Een deel van de geraamde kosten van grondwerken is verschoven naar de begroting van de openbare ruimte. Deze verschuiving was mogelijk als gevolg van het raadsbesluit (begroting 2016) om rente toe te voegen aan de bestemmingsreserve openbare ruimte.

In de herziene berekening is tevens de realisatie 2015 verwerkt. De investeringen in 2015 bedragen ca. € 2,69 miljoen en bestaan vooral uit plan- en onderzoekskosten en rentelasten. De inkomsten bedragen € 82.000 en bestaan voornamelijk uit inkomsten uit verhuur.

TRADE PORT WEST - I

Exploitatiegegevens
Startdatum: 01-01-1990
Einddatum: 31-12-2026

Ruimtegebruik
Bruto plangebied: circa 228 ha.
Openbare ruimte: circa 90 ha.
Bouwgrond: circa 130 ha.
Te handhaven: circa 8 ha.

Uitvoeringsfase plan
Van de oorspronkelijk beschikbare 130 ha uitgeefbare bouwgrond is nog circa 8,2 ha uitgeefbaar. Hiervan is ca. 1,2 hectare gelegen in het zogenaamde bedrijventerreingedeelte en de overige ca. 7 hectare is gelegen binnen het deel van Trade Port West – I dat bekend is als Ecopark.
Een groot deel van de uitgeefbare gronden aan de James Cookweg is sinds 2014 in gebruik genomen als vrachtwagenparkeerplaats. Deze locatie vangt een deel van de parkeervraag in de grensregio op waardoor overlast, verkeersonveiligheid en sociale onveiligheid langs onderliggend wegennet en op de aangrenzende bedrijventerreinen worden aangepakt.
Eind 2015 is een bestuursconvenant gesloten tussen Rijkswaterstaat, Provincie Limburg en Gemeente Venlo waarin afspraken zijn vastgelegd over de doorontwikkeling van de parkeerplaats.
Doel is om de vrachtwagenparkeerplaats vanaf september 2016 door een marktpartij te laten exploiteren en de grond daarvoor te verhuren. De exploitatie geschiedt nu door Venlo.
Als gevolg van deze ontwikkelingen is de looptijd van het plan verlengd tot 2026.

Exploitatieresultaat
Het exploitatieresultaat wordt thans geraamd op circa € 3,4 miljoen voordelig op contante waarde per 31-12-2015.
Ten opzichte van de vorige jaarrekening is het verwachte exploitatieresultaat met ca. € 1,7 mln. naar beneden bijgesteld.
De meest relevante verschillen zijn ontstaan doordat de kosten van het actieplan Acquisitie ad € 1 mln. conform collegebesluit ten laste zijn gebracht van de onderhavige grondexploitatie. Daarnaast is de gemeentelijke bijdrage in de ontwikkeling van de vrachtwagenparkeerplaats, per saldo € 0,6 mln., conform besluitvorming opgenomen in de grondexploitatie. Tegenover de totale kosten van de ontwikkeling van de parkeerplaats ad ca. € 2 mln. staan bijdragen van in totaal circa € 1,4 mln. van het Rijk, de Provincie en Europa.
Verder is de geraamde grondprijs voor de vrachtwagenparkeerplaats aangepast aan de beoogde functie en gebruiksmogelijkheden. In afwachting van de vraag en inschrijving vanuit de markt is deze kavel vooralsnog afgewaardeerd met € 1,4 mln.
Deze nadelen worden deels gecompenseerd door een tweetal substantiële meevallers. Ondanks dat het project Sunrise Campus niet is gerealiseerd heeft het ministerie van EZ besloten dat Venlo slechts de helft, ca. € 0,6 mln., terug hoefde te betalen. Het overige deel mocht worden aangewend ter dekking van de reeds gemaakte plankosten voor het project Sunrise Campus.
Daarnaast zijn er gronden verkocht aan DCGV voor de ontwikkeling van klaver 6A binnen het gebied van DCGV. Per saldo leverde dit een voordeel op van ca. € 0,5 mln.
Het voornoemde resultaat kan nog worden beïnvloed door de snelheid waarmee de resterende bedrijfskavels kunnen worden uitgegeven, een en ander is uiteraard afhankelijk van de marktsituatie. Ook de verdere ontwikkeling en exploitatie van de vrachtwagenparkeerplaats kan het resultaat beïnvloeden.

VEEGTES

Exploitatiegegevens
Startdatum: 01-01-2006
Einddatum: 31-12-2018

Ruimtegebruik
Bruto plangebied: ca 80 ha.
Openbare ruimte: ca 6,5 ha.
Bouwgrond: ca 7,5 ha.

Uitvoeringsfase plan

Het bouw- en woonrijpmaken van het uitleggebied aan de noordwest zijde van het plangebied Veegtes is voor een groot deel afgerond. Hierdoor wordt een uitbreiding van het bedrijventerrein mogelijk gemaakt, bestemd voor kleinschalige en middelgrote bedrijven.
De bruto oppervlakte van het uitleggebied bedraagt circa 4 ha., waarvan circa 2,5 ha uitgeefbaar als bouwgrond. De afronding van het bouw- en woonrijpmaken van dit uitleggebied is uitgesteld tot 2016. Dit met het oog op de lopende bestemmingsplanprocedure om de komst van een grote bouwmarkt (Bauhaus) mogelijk te maken. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk en zodra de omgevingsvergunning kan worden verleend wordt de bouwgrond geleverd en het resterende deel van de ontsluitingsweg (Hendrikkenhofstraat) op de L.J. Costerstraat aangesloten.

De gronden op de voormalige locatie van onderwijsinstelling ’t Poortje aan de Simon Stevinstraat kunnen vooralsnog niet bouwrijp worden gemaakt aangezien de school tijdelijk in gebruik is genomen t.b.v. islamitisch onderwijs. De meest actuele verwachting is dat deze locatie in 2017 beschikbaar komt om te worden uitgegeven als bedrijfskavel.

Exploitatieresultaat

Voor het plan Veegtes wordt vooralsnog een sluitende grondexploitatie voorzien op eindwaarde per 31 december 2018. Gezien de ontwikkelingen is de looptijd van het plan met een jaar verlengd. Door het in tijd naar achteren schuiven van zowel kosten als opbrengsten zijn de betreffende posten inflatoir bijgesteld, waarbij rekening is gehouden met het besluit om de grondprijzen voor bedrijventerreinen niet te indexeren. De komende periode zullen met name de marktrisico’s nauw in de gaten worden gehouden. Indien de afzet van bouwgrond beperkt blijft leidt dit tot het in de tijd naar achteren schuiven van grondverkopen met als gevolg rentederving en een neerwaartse druk op het resultaat. Ook een neerwaartse druk op grondprijzen voor bedrijfskavels vormt een substantieel risico en kan het resultaat nadelig beïnvloeden.

MASTERPLAN ARCEN en VELDEN

Exploitatiegegevens
Startdatum: 1-1-2007
Einddatum: 31-12-2020

Ruimtegebruik
Openbare ruimte: 12,4 ha.
Bouwgrond: 8,6 ha.

Uitvoeringsfase plan
Zoals in de vorige jaarrekening reeds gemeld is het doorontwikkelingstraject van het Masterplan afgerond.
De in 2007 opgerichte VOF Masterplan is ontmanteld en de onderliggende projecten bv’s zijn geliquideerd. Met Bouwfonds Ontwikkeling is een reguliere realisatieovereenkomst gesloten.
Middels Raadsinformatiebrief no. 105, hebben wij de gemeenteraad hieromtrent in november 2014 uitvoerig geïnformeerd.

Van de oorspronkelijke negen bouwlocaties in de kernen Arcen, Velden en Lomm zijn thans nog de locaties; Meulenveld in Lomm en de Vilgert in Velden in uitvoering, terwijl na het gereedkomen van het MFA Arcen, de locatie Wijdtveldschool zal worden ontwikkeld.
Op de overige locaties is inmiddels de oorspronkelijke bebouwing gesloopt en de gronden worden tijdelijk ingericht als groenvoorziening. De locaties worden vooralsnog in reserve gehouden voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen of functies.

Exploitatieresultaat
De actuele berekening, die is opgesteld in het kader van deze jaarrekening, leidt niet tot een afwijkend resultaat.
De investeringen in 2015 hebben betrekking op de sloop van de gebouwen in Velden die vrij zijn gekomen na de ingebruikname van het BMV.

De risico’s beperken zich tot de kosten van planbegeleiding. De locaties waarover geen afspraken zijn gemaakt met het Bouwfonds zijn volledig afgewaardeerd. Eventuele toekomstige herontwikkeling van deze locaties biedt kansen voor verbetering van het resultaat.

NIEUW STALBERG

Exploitatiegegevens
Startdatum: 1-1-2000
Einddatum: 31-12-2015

Ruimtegebruik
Openbare ruimte: 19,2 ha.
Bouwgrond: 16,1 ha.

Uitvoeringsfase plan
De eerste fase van het plangebied Nieuw Stalberg is afgerond. Met de realisatie van fase 2 is in 2006 gestart en in januari 2011 is gestart met de verkoop van fase 3. In fase 3 zijn enkele kavels verkocht. De gevolgen van de kredietcrisis zijn merkbaar geworden en van invloed op de verkoop van de kavels.

Exploitatieresultaat
Met een reservering voor de afwerking van het plan is het plan in 2015 administratief afgesloten.

OVERIGE GREXEN

De onderstaande grondexploitaties zijn in de p-staat “overige grexen” samengevat:

Overige grexen

Geplande einddatum

Bijzonderheden

Bauhaus

2017

Bestemmingsplan is nu onherroepelijk. Procedure omgevingsvergunning loopt. Grondverkoop en start werkzaamheden zijn hiervan afhankelijk. Naar verwachting zal dit in de loop van 2016 kunnen plaatsvinden.

BMV Velden grex

2015

Het gebouw en de buitenruimte zijn opgeleverd. De Grex is afgesloten.

Van Cranenbroek

2018

Met initiatiefnemer wordt de gesloten voorovereenkomst verlengd. Gekeken wordt naar een andere stedenbouwkundige invulling, dit n.a.v. eigendomsverhoudingen.

De Vaert

2019

Het bestemmingsplan is onherroepelijk, start werkzaamheden en bouw in afwachting van voldoende kopers, financiële risico's liggen bij ontwikkelaar. Inmiddels zijn de kas en varkensstal gesloopt als compensatieverplichting. Tevens is één vrije kavel bebouwd.

A.Flemingstraat

2017

Gemeente is in overleg met initiatiefnemer over het stedenbouwkundig plan dat voorziet in 2 woningen en garageboxen. T.b.v. deze planontwikkeling dient een anterieure overeenkomst te worden gesloten ivm kostenverhaal.

Gieterijwegje

2018

In onderhandeling i.h.k.v. ontwikkelingen dijkverzwaring en locatie Gijzenstraat/Pontanusstraat in Blerick.

Helmusweg

2016

Het project bevindt zich in de afrondende fase. De vrije sector kavels zijn nog in afwachting van potentiële kopers. Ontwikkelaar dient nog een deel van de openbare ruimte aan te leggen. Financiële risico's liggen bij de ontwikkelaar.

Kerkhofweg

2017

Met Woonwenz is een anterieure overeenkomt gesloten voor de planontwikkeling. Deze zal naar verwachting eind 2015/ begin 2016 worden opgepakt door Woonwenz.

Hoogwatergeul Lomm

2020

Betreft optimalisatie van de hoogwatergeul, start uitvoering is voorzien in 2015, e.e.a. binnen de vastgestelde financiële kaders. De uitgebreide voorbereiding heeft geleid tot een overschrijding van het budget plankosten.

Klein Vink

2025

Overleg over de definitieve bijdrage van de ontwikkelaar heeft geresulteerd in nieuwe afspraken. De onvoorziene onderhandeling heeft tot gevolg dat het budget plankosten wordt overschreden. De verdere uitvoering van het plan geschiedt door ontwikkelaar. De uitgifte van kavels stagneert.

Kloosterstraat Velden

2017

De gymzaal is in 2015 gesloopt in afwachting van evt. toekomstige herontwikkeling van het gebied.

Kockerseweg

2017

Betreft een anterieure overeenkomst. Gefaseerde uitvoering en betaling plan- en maakkosten.1e Fase (4 woningen) is gestart. 2e Fase naar verwachting in 2016 afhankelijk van de vraag vanuit de markt.

Leisure Center

2016

In afwachting van het onherroepelijk worden bestemmingsplan.

Maasdal Velden

2025

De uitvoering geschiedt binnen de vastgestelde financiële kaders.

Maasveldstraat

2017

Er is een voorovereenkomst gesloten tussen Woonwenz en Venlo. T.b.v. de planontwikkeling door Woonwenz dient een anterieure overeenkomst te worden gesloten.

MFA Arcen grex

2016

De uitvoering is gestart en vindt plaats binnen de vastgestelde financiële kaders. De oplevering van de openbare ruimte rond het gebouw vindt naar verwachting plaats in 2016.

Moskee Hagerhofweg

2018

Met de Islamtische Stichting Nederland, Tehvit Venlo, is in 2014 een overeenkomst gesloten voor de verkoop van gemeentegrond t.b.v. de bouw van een moskee. De bestemmingsplanprocedure wordt naar verwachting in 2016 afgerond en daaropvolgend zal ook de grond worden geleverd.

Park Zaarderheiken

2015

Gronden zijn verkocht aan DCGV; gefaseerde betaling koopsom. Conform afspraak stelt Venlo bestemmingsplan op c.q. laat dit opstellen tbv recreatieve ontwikkeling (golfbaan).

Raaieinde CVI

2016

Voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Raaieinde CVI van de gemeente Horst en de Maas is voor de noodzakelijke aanpassing van de infrastructuur op het grondgebied van de gemeente Venlo een overeenkomst opgesteld tussen Horst aan de Maas en Venlo. Deze wordt in de loop van 2016 door beide colleges vastgesteld.

Ubroek restexploitatie

2016

Er zijn nog slechts enkele kavels uitgeefbaar. Nog uit te voeren werkzaamheden: terrein ophogen, aanleggen riooluitleggers en inritten.

Venlo Noord fase 2

2016

Het project wordt in 2016 afgerond.

Vie Curi

2015

Het project is administratief afgesloten.

Vilgert 43

2020

In 2014 is een anterieure overeenkomst gesloten met ontwikkelaar gericht op het bouw- en woonrijpmaken van het gebied voor 5 woningen. Het bestemmingsplan is in februari 2016 vastgesteld.

Vossener Supermarkt

2015

Het project is opgeleverd en afgesloten.

Holland Casino

2017

Planologisch juridische procedure loopt nog. Provincie heeft bedenkingen over de locatie (zichtlocatie Trade Port Oost). Met Holland Casino is een principe- overeenstemming bereikt over de grondprijs.

’t Ven Oost

2026

Er is een intentieovereenkomst gesloten met de initiatiefnemer Stichting Het Venster/VOG. Structuurvisie is in concept gereed. Anterieure overeenkomst voor de planontwikkeling wordt in de loop van 2016 verwacht.

Lambertuskerk

2016

De verbouwwerkzaamheden van de kerk lopen. Met initiatiefnemer is overeengekomen dat het parkeerterrein wordt aangepast. De kosten die hiermee gepaard gaan zijn betaald door initiatiefnemer. Uitvoering hiervan vindt plaats eerste helft 2016. Opening van de Ahoed (Apothekers en huisartsen onder een dak) is ook rond die tijd gepland.

IX.4.1 Afgesloten grondexploitaties 2015

AFGESLOTEN GRONDEXPLOITATIES 2015

Positief resultaat (x € 1000)

Park Zaarderheiken

1181

Viecuri

45

Vossener

52

Restwerken

225

Totaal positief

1503

Neutraal resultaat

BMV Velden grex

0

Totaal neutraal

0

Negatief resultaat (x € 1000)

Koramic

15

Stalberg

80

Gieterijwegje

11

Ubroek*

504

* Het totale tekort van Ubroek is 1.029.000; hiervan was reeds 525.000 gereserveerd in de voorziening nadelige exploitatieresultaten.

Resultaat tgv Algemene Grondreserve

893