Participatie & werkgelegenheid

bedragen x €1.000
Begroting voor wijziging 2015Begroting na wijziging 2015Rekening 2015%Verschil
Baten40.11943.02842.919100 %-109
Lasten81.91484.19186.575103 %-2.383
Saldo baten en lasten-41.795-41.163-43.656106 %-2.493
Onttrekkingen aan reserves (baten)86751960 %-348
Toevoegingen aan reserves (lasten)838913109 %-75
Saldo verrekening met reserves29-394-1,346 %-423
Totaal resultaat programma 03-41.795-41.134-44.050107 %-2.916
  • € 2,5 miljoen meer uitgaven aan inkomensondersteuning

Afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van het actieplan om het tekort op het budget voor uitkeringsverstrekking te beperken. Op de verschillende onderdelen is resultaat geboekt.
Zo is in 2015 het volume redelijk constant is gebleven. Landelijk is er in 2015 een stijging van ongeveer 2% zichtbaar (gebaseerd op voorlopige cijfers d.d. 2 februari 2016). Daar staat tegenover dat het aantal WW uitkeringen als percentage van de beroepsbevolking eind december 6,4% bedraagt, 1,4% hoger dan het landelijke niveau.
Doordat het aantal aanvragen daarmee onverminderd hoog is gebleven ontstaat een tekort op inkomensondersteuning.
Met het aantrekken van de arbeidsmarkt verwachten we dat de uitstroom uit de bijstand zal gaan toenemen. Dit is nu al zichtbaar in de toegenomen uitstroom uit de WW.

Daarnaast zijn vanwege een investering in een handhavingsproject in 2015 in 2015 hogere kosten gemaakt dan verwacht. De baten van dit project zullen we vooral in 2016 terug zien.

  • Doorbetaling Rijksmiddelen herstructurering SW-bedrijven (€ 0,7 miljoen) en Bonusuitkering WSW 2013 (€ 0,1 miljoen)

In december 2015 zijn via het Gemeentefonds de Sectorplangelden SW ontvangen, totaal € 0,7 miljoen. Het kabinet heeft deze middelen in 2015 extra ter beschikking gesteld om de transformatie en innovatie van de SW bedrijven te ondersteunen (Motie Kersten). Gemeente Venlo heeft het voor de ontvangen en doorbetaald aan de 3 SW bedrijven in de Regio: WAA, Intos en NLW. Dit alles conform B&W besluit 15-4316. De uitgaven vinden plaats op dit programma , terwijl de inkomst als uitkering via het gemeentefonds in Programma 12 verantwoord is.
Eind 2015 is de Bonusuitkering WSW 2013 van ca. € 0,1 miljoen ontvangen. Deze bonus ter stimulering van Begeleid Werken komt rechtstreeks toe aan de WAA en is derhalve ook meteen doorbetaald.

  • Daling Leningen BBZ € 0,3 miljoen door meer aanvragen voor een lager bedrag

In 2015 zijn er meer aanvragen ingediend dan in 2015. Het ging echter om meer aanvragen voor een lager bedrag. De totale uitgaven Leningen BBZ 2004 is daarom lager dan 2014 en het begrote bedrag.
In 2015 is er ook een trend zichtbaar geworden dat er meer financieringen via crowdfunding en Qredits zijn gelopen in plaats van het BBZ.

bedragen x €1.000

Naam reserve

Begroting 2015 na wijz.

Rekening 2015

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Res. Arbeidsmarktbel.regio

312

338

-26

151

338

-187

-161

-161

Res. Decentralisaties

260

103

157

260

-103

157

Res.Regionaal werkbedrijf

556

500

56

108

472

-363

-448

29

-419

Programma 03

867

838

29

519

913

-394

-348

-75

-423

De onttrekkingen aan de reserves met een regionaal karakter (Arbeidsmarktbeleid Regio en Regionaal werkbedrijf) zijn uiteindelijk lager geweest dan begroot, terwijl de geraamde dotaties wel nagenoeg conform begroting zijn gerealiseerd. Gezien het regionale karakter van deze reserves dienen deze gelden voor regionale doeleinden beschikbaar te blijven.
De dotaties en onttrekkingen aan de reserve Decentralisaties worden niet begroot. Pas vanaf het moment dat de boeken zijn gesloten is duidelijk wat het financiële resultaat is en kan conform instelling van de reserve worden bepaald hoe groot de dotatie dan wel onttrekking aan de reserve daadwerkelijk is.