Inleiding

In het programma Onderwijs en Jeugd beschrijven wij de relatie tussen de gemeente en de jeugdige inwoners van Venlo. De jeugdige inwoners die geen ondersteuning of zorg op basis van de Jeugdwet of de Wmo 2015 nodig hebben. Daar gaan we in programma 4 Zorg en Welzijn op in.
Ook het algemeen vormend onderwijs en het toezicht op het volgen van onderwijs behoort tot dit programma. Op het beroeps- en hoger onderwijs gaan we in programma 6 Economie en Toerisme in.

Begroot vs Realisatie
Lasten

begroot
€ 16.148
realisatie
€ 16.047
afwijking
€ 101 0.6%

Begroot vs Realisatie
Baten

begroot
€ 4.174
realisatie
€ 4.266
afwijking
€ -92 -2.2%

Programmadoelstelling

Strategische doelen
Iedereen ontwikkelt zich naar vermogen tot een volwaardig inwoner van onze samenleving

Uit de stadspeiling 2015 blijkt dat 85,5 % van de 20-29 jarigen een startkwalificatie heeft behaald. Met startkwalificatie wordt bedoeld dat minimaal een afgeronde opleiding op HAVO-, VWO- of MBO-2 niveau is behaald. Verder blijkt uit de stadspeiling dat op een schaal van 0-10 onze volwassen inwoners 7,1 scoren voor de mate waarin zij de afgelopen 12 maanden actief zijn geweest met betrekking tot het volgen van nieuws/documentaires en het lezen van krant of informatieve boeken/artikelen).

In het Coalitieprogramma is opgenomen dat de gemeente zich er sterk voor wil maken dat scholen onderwijs in de Duitse taal aanbieden. In 2015 hebben wij de motie van Tweede Kamerlid Strauss in Den Haag ondersteund. Deze motie heeft ertoe geleid dat in 2015 een wet is bekrachtigd dat een deel van de onderwijstijd (15%) in de Engelse, Duitse of Franse taal mag worden aangeboden. Basisscholen worden op grond van dit wetsvoorstel echter niet verplicht om het onderwijs in een andere taal dan het Nederlands aan te bieden.
De staatssecretaris van OCW heeft in 2015 een plan van aanpak gelanceerd om belemmeringen weg te nemen om een kwalitatief goed programma voor de Duitse of Franse taal in te richten. U heeft in 2015 een motie aangenomen om vanaf 2016 jaarlijks € 30.000 in te zetten om de Duitse taal binnen (3) basisscholen te promoten. In schooljaar 2016-2017 starten wij met de uitvoering van deze motie.

Ook is in het Coalitieprogramma de ambitie opgenomen voor het inrichten van een stagebureau om leerlingen in het voortgezet onderwijs te ondersteunen op het gebied van maatschappelijke stages. Hiervoor heeft in het voorjaar van 2015 intensief overleg met de Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken (OGVO) plaatsgevonden. De kernvraag was of we de maatschappelijke stages zouden kunnen behouden voor het onderwijs ook al stopt hiervoor de rijksvergoeding en maken de betreffende uren geen onderdeel meer uit van het reguliere lesprogramma. De directie van de OGVO heeft na consultatie van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad besloten om m.i.v. 1 augustus 2015 te stoppen met maatschappelijke stages. Omdat de ambitie uit het coalitieprogramma niet zonder inzet van leraar-coördinatoren kan worden gerealiseerd, hebben wij deze ambitie losgelaten.

Indicator

JR 2014

JR 2015

2016

2017

2018

Geen indicatoren gedefinieerd voor dit collegeproduct

Doelen & Prestaties

Voor het programma Jeugd en Onderwijs zijn de volgende drie tactische doelstellingen geformuleerd:
1. Het faciliteren van de persoonlijke ontwikkeling van onze inwoners;
2. Het behouden en waar nodig versterken van een adequate leeromgeving;
3. Het verzorgen van adequaat toezicht op competentieontwikkeling.

Hieronder wordt per doelstelling ingegaan op de (hoofd)activiteiten die zijn uitgevoerd om een bijdrage te leveren aan het realiseren van deze doelstelling.

Ad 1. Het faciliteren van de persoonlijke ontwikkeling van onze inwoners
Ook in 2015 hebben wij onze voorwaardenscheppende rol ingevuld door het beschikbaar stellen van accommodaties, bijvoorbeeld in het kader van het concept Huis van de Wijk of jeugdhonken.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
In 2015 is verder invulling gegeven aan de bestaande Bestuursafspraken van 2012-2015 waarin o.a. afspraken zijn gemaakt over een kwaliteitsimpuls voor de VVE. We hebben een impuls gegeven aan de uitbreiding van het VVE-aanbod door 8 kinderdagverblijven de mogelijkheid te bieden om VVE-bekwaam te worden.

Schakelklassen
In 2015 is ook invulling gegeven aan de Bestuursafspraak schakelklassen. Voor de leerlingen afkomstig uit het asielzoekerscentrum is een vijftal klassen ingericht. Deze zijn als gevolg van de sluiting van het AZC in juli gesloten. In verband met de (tijdelijke, tot uiterlijk september 2017) heropening van het centrum zijn de vijf schakelklassen voor asielzoekersleerlingen vanaf januari 2016 weer operationeel. Verder voorzien we in vervoer van de kinderen naar de betreffende scholen voor primair onderwijs.

Passend Onderwijs
In 2015 zijn diverse rapporten (Kinderombudsman en Sardes) verschenen over de stand van zaken van de invoering van Passend Onderwijs. Onder grote druk is de invoering tot stand gekomen. Er is veel geïnvesteerd in het opbouwen van een (nieuwe) structuur en de financiële uitdagingen zijn in beeld gebracht.
Echter, een jaar na de invoering van Passend Onderwijs zijn er nog steeds kinderen die geen passende vorm van onderwijs kunnen krijgen. De Kinderombudsman concludeert dat scholen en samenwerkingsverbanden het kind niet altijd centraal stellen. Daar waar scholen kinderen wel centraal stellen en een oplossing zoeken voor het kind, heeft dit vooral te maken met durf en persoonlijke betrokkenheid. Een omslag in de houding van alle scholen is daarom essentieel om passend onderwijs te laten slagen, aldus de Kinderombudsman.
Dit geldt ook voor de gemeente Venlo. In de komende jaren zal moeten blijken welke effecten daadwerkelijk kunnen worden behaald. Hierbij zullen wij onze rol nemen in de nauwe samenwerking met de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en de schoolbesturen.

Volwasseneneducatie
Vanaf 2015 is de WEB (Wet educatie en beroepsonderwijs) gewijzigd: de verplichte inkoop bij Regionale Opleidingencentra wordt tot nul afgebouwd in 2018. Dit biedt de mogelijkheid om zowel regionaal als lokaal taalonderwijs op maat te organiseren.
Vanuit de rol als contactgemeente voor Noord-Limburg hebben wij in 2015 een regionaal educatieprogramma opgesteld. Hierbij hebben wij nadrukkelijk ingezet op beleidsvrijheid voor iedere gemeente. Iedere gemeente kan zijn eigen doelgroepen en aanpak definiëren.

Beleidsnota Leren loont
Beoogd was om in 2015 de beleidsnota ‘Leren loont’ op te stellen. Dit is niet gelukt maar wordt in 2016 opgepakt.

Ad 2. Het behouden en waar nodig versterken van een adequate leeromgeving
In 2015 is de bestaande overeenkomst ten aanzien van de onderwijshuisvesting met het voortgezet onderwijs (OGVO) voortgezet.

Doordecentralisatie PO
Sinds 1 januari 2015 waren de schoolbesturen in verband met een wijziging in de onderwijswetgeving niet meer in de gelegenheid om voor de onderdelen ‘onderhoud’ en ‘aanpassingen’ huisvestingsverzoeken in te dienen (onderwijshuisvestingsprogramma). Hiervoor ontvangen de schoolbesturen rechtstreeks van het rijk de vergoeding. Dit heeft er mede voor gezorgd dat er nog slechts een beperkt aantal onderwijshuisvestingsvoorzieningen (nieuwbouw en eerste inrichting onderwijs-leerpakket en meubilair ) voor bekostiging via de gemeente in aanmerking komt. Dit heeft de druk op het onderwijshuisvestingsprogramma verminderd. De gesprekken met de schoolbesturen over de totstandkoming van een meerjarig strategisch huisvestingsplan zijn in 2015 gestart en zullen in de komende periode worden voortgezet.

In 2015 heeft de bouwkundige oplevering plaatsgevonden van de vervangende nieuwbouw van de VSO Vijverhofschool in Tegelen en het IKC De Zuidstroom in Venlo-Zuid. Ook de gerealiseerde aanpassing aan de schoolwoningen van OBS de Koperwiek draagt bij aan een adequate leeromgeving in dit stadsdeel. Basisschool de Startbaan in Velden (voorheen basisschool St. Andreas) is onderdeel gaan uitmaken van de brede maatschappelijke voorziening De Vilgaard.

Leerlingenvervoer
Ook in 2015 hebben wij het ‘maatjesproject’ uitgevoerd. Hierbij worden leerlingen die aangewezen zijn op aangepast vervoer, begeleid in het zelfstandig reizen. Het doel is om de leerlingen uiteindelijk zelf van en naar de onderwijslocatie te laten reizen.

Wij hebben in 2015 alle voorbereidende werkzaamheden getroffen om het leerlingenvervoer in te vlechten in het toekomstige doelgroepenvervoer en daarmee synergievoordelen te behalen. Ook hebben wij in regionaal verband mogelijkheden gezocht om in afstemming met andere gemeenten te komen tot besparingen op het leerlingenvervoer. Wij zijn erin geslaagd om het leerlingenvervoer, waarop in 2015 een forse taakstelling is gelegd, binnen budget uit te voeren.

Bewegingsonderwijs
Wij hebben over het uitbreiden van het bewegingsonderwijs van 2 naar 3 uur overleg gevoerd met de schoolbesturen van het primair onderwijs. Deze uitbreiding is geen wettelijke verplichting maar is opgenomen in het Bestuursakkoord primair onderwijs uit 2014 tussen de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de PO-raad.
Het invoeren van 3 uur bewegingsonderwijs stuit op dit moment op roostertechnische bezwaren en een gebrek aan voldoende accommodaties. Daarnaast hebben schoolbesturen aangegeven om de mogelijkheden te verkennen om het derde uur bewegingsonderwijs op een ‘nieuwe’ wijze in te vullen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van schoolpleinen of door de tijd te besteden aan de doorontwikkeling van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen (o.a. door weerbaarheidstrainingen). Hier ligt een directe relatie met het nieuwe preventieve jeugdbeleid (programma 4 Zorg en welzijn).

Ad 3. Het verzorgen van adequaat toezicht op competentieontwikkeling
Het bestaande convenant Voortijdig School Verlaten (VSV) is verlengd met schooljaar 2015-2016. In 2015 hebben wij de dalende trend van het aantal vroegtijdig schoolverlaters verder kunnen doorzetten.

Financiën

bedragen x €1.000

Begroting na wijziging 2015

Rekening
2015

%

Verschil

Baten

4.174

4.266

102%

92

Lasten

16.148

16.047

99%

101

Saldo baten en lasten

-11.974

-11.782

98%

193

Onttrekkingen aan reserves (baten)

148

148

100%

Toevoegingen aan reserves (lasten)

Saldo verrekening met reserves

148

148

100%

Totaal resultaat programma 05

-11.826

-11.633

98%

193