Overzicht incidentele baten en lasten per programma en structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Overzicht incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000

Programma

Realisatie 2015

Baten

02 Openbare orde en Veiligheid

400

03 Participatie & werkgelegenheid

13

04 Zorg en Welzijn

1.341

06 Economie en Toerisme

899

07 Sport- en Cultuurbevordering

120

08 Ontwikkeling Centrumstad

13

09 Verkeer en Bereikbaarheid

32

10 Wonen en Leefomgeving

29.279

11 Beheer openbare ruimte

128

12 Algemene middelen

9.730

Totaal Baten

41.954

Onttrekking reserves

01 Bestuur & Publieke dienstverl.

107

03 Participatie & werkgelegenheid

259

04 Zorg en Welzijn

7.675

06 Economie en Toerisme

1.040

07 Sport- en Cultuurbevordering

1.844

08 Ontwikkeling Centrumstad

164

09 Verkeer en Bereikbaarheid

993

10 Wonen en Leefomgeving

6.059

11 Beheer openbare ruimte

6.597

12 Algemene middelen

20.722

Totaal Onttrekking reserves

45.459

Totaal Incidentele baten

87.413

Programma

Realisatie 2015

Lasten

01 Bestuur & Publieke dienstverl.

620

02 Openbare orde en Veiligheid

148

03 Participatie & werkgelegenheid

1.111

04 Zorg en Welzijn

2.420

05 Onderwijs en Jeugd

3

06 Economie en Toerisme

2.690

07 Sport- en Cultuurbevordering

1.918

08 Ontwikkeling Centrumstad

1.841

09 Verkeer en Bereikbaarheid

3.303

10 Wonen en Leefomgeving

32.960

11 Beheer openbare ruimte

8.864

12 Algemene middelen

2.656

Totaal Lasten

58.533

Storting reserves

01 Bestuur & Publieke dienstverl.

386

03 Participatie & werkgelegenheid

809

04 Zorg en Welzijn

10.648

06 Economie en Toerisme

1.463

10 Wonen en Leefomgeving

4.019

12 Algemene middelen

18.678

Totaal Storting reserves

36.003

Totaal incidentele lasten

94.535

Totaal saldo incidentele baten en lasten

-7.122

Structurele reserves
Bedragen x € 1.000

Naam reserve

Realisatie 2015

Toevoeging

Onttrekking

Algemene Grondreserve

1.560

Reserve Bodemkwaliteit

828

278

Reserve Geluidkwaliteit

3

Reserve Kazernekwartier vervoegde afschrijving maatsch.nut

745

Reserve Cultuurfonds

Reserves Afschrijving activa

516

Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing

1.068

96

Egalisatiereserve Openbare verlichting

90

168

Totaal structurele baten en lasten

4.292

1.062