Centrale toelichting kapitaallasten

In deze jaarrekening laat het onderdeel kapitaallasten en aan kapitaallasten gerelateerde onderdelen een nadeel zien van € 2.198.000 ten opzichte van de vastgestelde begroting.

Dit voordeel is als volgt te groeperen:

  • Regulier resultaat afschrijving:            €       28.000  voordeel
  • Resultaat extra afschrijving:            € 2.060.000  nadeel
  • Regulier resultaat financiering:            €      Nihil
  • Regulier resultaat rente balansposten:         €      113.000  nadeel
  • Regulier resultaat rente budgettair neutrale circuits:   €       53.000  nadeel

€ 2.198.000 nadeel

Regulier resultaat afschrijving

Het reguliere resultaat op afschrijvingskosten betreft € 28.000 voordelig en wordt veroorzaakt door kleine afwijkingen op diverse producten.

Resultaat extra afschrijving

Het resultaat van € 2.060.000 extra afschrijvingskosten wordt veroorzaakt door extra afschrijvingen op parkeergarages Arsenaal en Roermondse Poort.

Regulier resultaat rente balansposten
Er is € 113.000 minder rente doorbelast naar projecten. Deze rentelasten worden minder geactiveerd en zorgen daarom voor een nadelig effect in de jaarrekening.
Bij de projecten MFA op den Berg en de Velddijk zijn minder investeringen gerealiseerd dan geraamd.

Regulier resultaat rente budgettair neutrale circuits
Een nadeel van € 53.000 is gerealiseerd omdat er minder rente toegerekend is aan
de budgettair neutrale circuits afval en riool.