Overzicht kapitaallasten

RENTE
Basisgegevens
Als basis voor de berekening van de rente geldt de verkorte balans primo 2015.
Op deze balans zijn de bedragen vermeld zoals deze zijn opgenomen
in de staat van activa, de reserves en voorzieningen alsmede de staat van
opgenomen geldleningen. Bij de gemeentelijke bouwgrondexploitatie is uitgegaan van een geïnvesteerd bedrag van € 21,4 miljoen.

 bedragen x € 1.000

ACTIVA

PASSIVA

Bedrag

Bedrag

Vaste activa

Vaste financierings-

Activa volgens de activastaat

412.563

middelen

Vlottende activa

Eigen vermogen

Onderhanden werk (grondvoor-

Reserves

88.882

raad)

21.629

Overige

Voorzieningen

25.793

Langlopende schulden

346.950

Overschot aan financierings-

-27.433

middelen

434.192

434.192

Uit bovenvermelde activeringen en passiveringen zijn de de volgende baten en
lasten voortgevloeid:

 bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Omschrijving

bedrag

Omschrijving

bedrag

Externe financieringskosten

Externe baten

Rente opgenomen geldleningen

13.408

Rente over het overschot aan

Rente korte financieringsmiddelen

-

financieringsmiddelen

59

Interne financieringskosten

Rente over reserves en voor-

Interne baten

zieningen

3.993

Rente grondbedrijf

521

Overige financieringslasten

70

Doorberekend aan producten

19.756

Saldo kostenplaats rente (960)

2.865-

17.471

17.471

Toelichting over dit overzicht:

Externe financieringskosten

Rente opgenomen geldleningen / waarborgsommen
Conform de staat van opgenomen langlopende geldleningen 13.408
Betaalde rente kortlopende financiering -

Interne financieringskosten

Rente over reserves en voorzieningen
De reserves en voorzieningen worden gebruikt als intern financierings-middel. Hierover wordt rente berekend die ten gunste wordt gebracht van
functie 914 (Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar).
In verband met de gemiddelde afschrijvingstermijn van de activa van 20-25 jaar wordt een percentage genomen van de langlopende leningen zoals berekend bij de begroting.

De totale reserves en voorzieningen bedragen per
1 januari 2015 114.674
Af: reserves en voorzieningen Grondbedrijf 8.195-

————
106.479

Bij 3,75 % bedraagt de rente 3.993
Overige financieringslasten 70

TOTAAL LASTEN 17.471

BATEN

Externe baten

Rente over het overschot aan financieringsmiddelen
Het overschot aan financieringsmiddelen bedraagt 27.433
Ontvangen rente 59

Interne baten

Rente gemeentelijk Grondbedrijf
Van het Grondbedrijf wordt rente ontvangen gebaseerd op het gemiddeld berekend rentepercentage van de begroting 2015. Gemiddeld berekend rentepercentage begroting 2015 is 4,50%. Afgerond op kwart procenten eveneens 4,50%.
De basis voor de rente is het onderhanden werk -/- reserves&voorzieningen van het grondbedrijf per 01-01-2015:

Onderhanden werk Grondbedrijf 46.963
Reserves en voorzieningen Grondbedrijf 35.378

————
11.585

Bij 4,50% rente is dit 521

Door te berekenen rente aan producten etc. *)
De rente wordt toegerekend aan de producten op basis van een gemiddeld
percentage over de boekwaarde per 1 januari van het begrotingsjaar. 16.891

TOTAAL BATEN 17.471

*) Berekening hiervan:
- Totale boekwaarde van de investeringen per 1 januari 2015

412.563

- Af: boekwaarde waarover een voorafbepaald rentepercentage
is vastgesteld 70.062
——————————

(a) 342.501

- Totale door te belasten rente in de jaarrekening 2015
16.891
- Af: voorafbepaalde toe te rekenen rente 2.818 ——————————
(b) 14.073

Berekend gemiddeld rentepercentage: 4,11%

Toerekening van de rente:

Het percentage van de te verdelen rente wordt bij de Kadernota voorafgaande aan het begrotingsjaar vastgesteld. Voor de begroting 2015 is dit percentage vastgesteld op 5 %. Op basis hiervan en rekening houdende met de vooraf bepaalde rente wordt deze rente over de boekwaarde op 1 januari 2015 toegerekend aan de producten / projecten.

Conform de activastaat is verdeeld 19.756
De totale rente bedraagt 16.891

————

Te veel verdeeld over de producten 2.865
Dit bedrag wordt ten gunste van het product 960 "Saldo van kostenplaatsen" op beleidstaak 960 verantwoord.

AFSCHRIJVINGEN
-
De afschrijvingen worden berekend conform de nota afschrijvingsbeleid.
Conform de activastaat, opgenomen onder bijlagen,
bedragen deze: 24.648