Risicomatrix

In onderstaand overzicht zijn de risico's van de Algemene Dienst van gemeente Venlo in volgorde van belangrijkheid weergegeven:

Op basis van een inschatting van de kans van optreden en de impact zijn deze risico's visueel weergegeven in onderstaande matrix. Te zien is dat 7 risico's zich in de donkerrode zone bevinden, omdat deze een hoge kans van optreden hebben in combinatie met een hoge impact.

In deze paragraaf zijn de 7 belangrijkste risico's verder toegelicht. Een toelichting op alle risico's is te vinden in bijlage XI.

Bijzonderheid: de Vervlechting
Voor de deelneming van Venlo in de Gemeenschappelijke Regeling Venlo Greenpark (VGP) is op basis van de laatst vastgestelde Grondexploitatie (februari 2015) een voorziening in de jaarrekening opgenomen vanwege het feit dat de ontwikkelverwachting van destijds ( hoogwaardig businesspark) niet meer aansluit bij de huidige marktsituatie. Voor wat betreft onze deelneming in Villa Flora BV is eveneens een voorziening opgenomen op basis van de jaarrekening 2014 van Villa Flora en de daarbij behorende meerjarenbegroting waarin de prognoses voor de huurinkomsten neerwaarts zijn bijgesteld.
Het is u bekend dat de provincie de regie heeft genomen om een nieuw ontwikkel perspectief te schetsen voor de Greenport Venlo. Dit perspectief is vervat in het Plan van Aanpak Greenport Venlo van oktober 2014. In dit Plan van Aanpak zijn 3 programmalijnen opgenomen, waaronder de vervlechting van de bestaande entiteiten/exploitaties VGP, TPN, DCGV Villa Flora en de Innovatoren naar één nieuw werk- en kennislandschap met marktconforme en concurrerende exploitaties, en een daarop toegeruste werkorganisatie en Governance.

De afgelopen maanden heeft de provincie een zogenaamde propositie uitgewerkt waarbij:
1. De huidige grondexploitaties zijn herijkt, zodat sprake is van marktconforme en concurrerende exploitaties;
2. De effecten van de samenvoeging voor de aandeelhouders zijn bepaald;
3. Bestuurlijke overleggen hebben plaatsgevonden, waarbij de propositie is besproken.

De propositie van de provincie heeft er recentelijk toe geleid dat, na onderhandelingen tussen de betrokken overheden, er inmiddels sprake is van een principe akkoord over de vervlechting. Provinciale staten en de gemeenteraden hebben 8 april jl. kennis kunnen nemen van het principe akkoord van de vervlechting.

De herijking van de huidige exploitaties leidt in 1e instantie tot een groter verwacht verlies bij Venlo Greenpark en Villa Flora. Bij de vervlechting vindt er echter een virtuele liquidatie plaats. Hierbij worden de winsten en de verliezen van de verschillende entiteiten met elkaar verrekend, waardoor er geen ophoging van de voorziening nodig is. De nieuwe entiteit DCGV 2.0 start met een netto contante waarde van nul. Daarom is er voor gekozen om, in afwachting van de bekrachtiging door de gemeenteraad van het principe akkoord over de vervlechting, de situatie van de jaarrekening 2014 te “bevriezen”. Hierover heeft ook afstemming plaatsgevonden met de overige hierbij betrokken regiogemeenten, alhoewel er per gemeente een specifieke omstandigheid is om hierop een nuancering aan te brengen.

De situatie “bevriezen” betekent nu feitelijk dat wij nu niet over gaan tot actualisering van de diverse grondexploitaties omdat deze al verwerkt zijn in het resultaat van het principe akkoord. De cijfers en de risico’s blijven gehandhaafd zoals ze zijn gevormd en opgenomen in de jaarrekening 2014.

Samengevat heeft het principe-akkoord over de vervlechting de volgende financiële consequenties voor de gemeente Venlo :

Rentelasten / lagere vergoeding kapitaalinbreng

€ 0,30 miljoen

structureel

Vervallen vergoeding accounthouderschap

€ 0,10 miljoen

structureel

Tweede tranche Landschapsplan

€ 2,50 miljoen

incidenteel

Verstrekken vreemd vermogen

€ 0,00 miljoen

structureel

Extra afboeking resultaat deelneming

€ 0,70 miljoen

incidenteel

Nadeel wegvallende rente huidige lening TPN

€ 0,10 miljoen

incidenteel

De door de provincie toegezegde bijdrage van € 2 miljoen voor projecten van binnenstedelijke voorzieningen kan dienen om de financiële consequenties deels te dekken, indien en voor zover deze middelen besteed zullen worden aan projecten, die reeds in onze begroting opgenomen zijn. Alleen dan is immers sprake van vrijval, die gebruikt kan worden ter dekking van het voorlopig resultaat van de vervlechting. Op het eerste oog lijken daarvoor de aankoop van de Raad van Arbeid (€ 1,5 miljoen) en de voor het pand van het museum van Bommel van Dam beoogde investering van € 1,6 miljoen het meest voor in aanmerking te komen.

De tweede tranche van het landschapsplan is opgenomen in deze jaarrekening , omdat hierover reeds eerder besluitvorming plaatsgevonden heeft. De overige financiële gevolgen van het principe-akkoord worden meegenomen bij de begroting 2017. Indien uit de validatie, verdere uitwerking of due diligence blijkt dat er nog aanpassingen plaats moeten vinden zal dit meegenomen worden bij de finale besluitvorming in de raad, c.q. de daarop volgende P&C-cyclus.