Inleiding

De strategische doelstelling van dit programma is “het bieden van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving”. Conform begroting 2015 lag daarbij de nadruk op de volgende drie tactische doelstellingen:

 • het aantrekkelijk houden van de woon- en leefomgeving, met de volgende deelaspecten: vergunningen en handhaving, pilot Omgevingsplan, plannen stadsdeelcentra Blerick en Tegelen, groen-/natuur-/landschaps- en watersystemen, en milieu en duurzaamheid;
 • het benutten van cultuurhistorische en archeologische waarden;
 • het realiseren van een gevarieerd en passend woningaanbod voor huidige en toekomstige inwoners (inclusief relatiebeheer met corporaties).

In de begroting 2015-2018 hebben wij aangegeven welke concrete inspanningen wij in 2015 zouden leveren om de bovenstaande doelstellingen waar te maken. In dit hoofdstuk kijken we terug op 2015, door in te gaan op de resultaten die wij in 2015 hebben bereikt en de inspanningen die we daarvoor hebben geleverd. Daarbij zoomen we eerst in op de strategische doelstelling, vervolgens met iets meer detail op de drie tactische doelstellingen.

Begroot vs Realisatie
Lasten

begroot
€ 45.935
realisatie
€ 48.570
afwijking
€ -2.635 -5.4%

Begroot vs Realisatie
Baten

begroot
€ 34.780
realisatie
€ 39.624
afwijking
€ -4.844 -12.2%

Programmadoelstelling

Strategische doelen
Het bieden van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving

In 2015 heeft de gemeente Venlo vanuit verschillende rollen een actieve bijdrage geleverd aan de volgende resultaten.

Het aantrekkelijk houden van de woon- en leefomgeving
Vergunningverlening, toezicht en handhaving

 • Het Uitvoeringsprogramma vergunningsverlenings-, toezichts- en handhavingstaken (: VHT), inclusief de basistaken die zijn ondergebracht in het uitvoeringsprogramma van de Regionale Uitvoeringsdienst, is vastgesteld.
 • In 2015 zijn vijftien bestemmingsplannen, vier wijzigingsplannen, en één beheerverordening vastgesteld.

Plannen stadsdeelcentra

 • Voor de locatie Laurentiusplein-Maasbresestraat is een realisatieovereenkomst afgesloten met de firma Berden.
 • Voor het deelgebied Oude Staaij is een omgevingsvergunning verleend aan Woonwenz; het terrein is bouwrijp overgedragen.
 • Het Stadsdeelontwikkelingsplan Blerick is medio 2015 van start gegaan middels een interactieve sessie met de stakeholders.

Groen-, natuur-, landschaps- en watersystemen

 • In 2015 is de MIRT-onderzoeksstatus verkregen voor het Koploperproject en zijn de voorbereidingen gestart voor claim op de middelen in de Deltapot Maas van het rijk.
 • Gestart met  opstellen groenblauwe nota, op verzoek van raad en  college in een  co-creatief proces.
 • Herinrichting van de Everlose Beek is in uitvoering gegaan.
 • Subsidiebeschikking INTERREG VA voor het project Cultuurgeschiedenis Digitaal is verkregen.

Milieu en duurzaamheid

 • Nulmeting energieverbruik gemeentelijke organisatie uitgevoerd. Start gemaakt met plan van aanpak om energie te besparen en duurzaam op te wekken.
 • Energieproject 400x2 is afgerond. Venlo neemt deel in de regionale energie alliantie.
 • Begin 2015 is het Materiaalbeleidsplan 2015 -2020 vastgesteld met als doel hergebruik van 85 % van huishoudelijk afval en een productie van 75 kg restafval per inwoner per jaar in 2017.  In 2015 is hier een kleine proef mee uitgevoerd, verdere uitrol wordt tot in 2017 voorzien.  
 • Gestart met uitvoering van het saneringsproject van ongeveer 50 woningen Roermondseweg-Grotestraat Tegelen.
 •  NSL-budget geïnvesteerd in de Groene Gevel van het nieuwe stadskantoor (Groene Gevel is aangebracht).
 • NSL-budget geïnvesteerd in de Greenport Bikeway (de Greenport Bikeway is opgeleverd).
 • Zeven volledig elektrische dienstauto’s zijn in gebruik genomen.
 • De (actieve) sanering van de locaties uit de vorige programma-periode is  op één locatie na afgerond. Met betrekking tot de identificatie en het saneren of beheersen van locaties met risico’s is de werkvoorraad teruggebracht tot vijf locaties.

Overig

 • Met Holland Casino is (na jaren zoeken) overeenstemming bereikt over een nieuwe locatie; het voorontwerp-bestemmingsplan is gereed.
 • Na benadering door het COA is een zoektraject gestart naar een nieuwe locatie voor het AZC; het college heeft de kaders / uitgangspunten voor de locatie bepaald.

Benutten van cultuurhistorische en archeologische waarden

 • De archeologische basis- en beleidskaart is geactualiseerd
 • Alle archeologische data zijn gedigitaliseerd
 • Er is een cultuurhistorische inventarisatiekaart voor de gehele gemeente opgesteld
 • Met bijdragen van provincie en gemeente is gestart met twee omvangrijke restauratie- en herbestemmingsprojecten: Gouden Berg en Kapelboerderij Genooyerhof.
 • Er is een erfgoed-informatiesysteem opgezet dat in 2016 verder vorm zal krijgen.

Het realiseren van een gevarieerd en passend woningaanbod voor huidige en toekomstige inwoners

 • De Ontwerp regionale structuurvisie wonen, geldend voor acht gemeentes in Noord-Limburg, is gereed gekomen. Vaststelling staat gepland voor april 2016. De bijbehorende concept-bestuursafspraken tussen regiogemeenten en provincie zijn gereed.
 • Een beoogd nieuw strategisch akkoord (STRAK) met de woningbouwcorporaties is niet tot stand gekomen. In plaats daarvan is STRAK II na evaluatie met een jaar verlengd. Hiermee is het mogelijk gemaakt de nieuwe samenwerkingsovereenkomst op te stellen volgens het stramien van de nieuwe Woningwet die pas vrij laat in 2015 definitief van kracht werd.
 • De startersleningen zijn gecontinueerd (nadat ook de provincie haar bijdrage in de regeling verlengde).

Indicator

JR 2014

JR 2015

2016

2017

2018

Geen indicatoren gedefinieerd voor dit collegeproduct

Doelen & Prestaties

Naast feitelijke opleveringen verdienen de volgende zaken melding. Het betreft hier een samenvatting: zie voor meer details de uitwerkingen per tactische doelstelling na deze paragraaf.

 • De meerderheid van de activiteiten in dit programma betreft, anders dan bijvoorbeeld die in een programma als Ontwikkeling centrumstad met zijn impuls-karakter, ‘regulier werk’. Niettemin is ook bij dit reguliere werk, meer dan in voorgaande jaren, in cocreatie / codesign gewerkt met stakeholders waar dat mogelijk was, bijvoorbeeld bij de beleidsherijking Groen-blauwe nota.
 • In de externe contacten is zeer intensief samengewerkt met ministeries, G32, en overige gemeenten (pilot Omgevingsplan) en met provincie en waterschappen (Deltaprogramma's Veiligheid en Hoge Zandgronden), en opnieuw met ministeries in het landelijke Deltaprogramma Veiligheid vanwege Koploperproject Venlo, in afstemming met provincie, buurgemeenten en waterschappen. Om te  komen tot afspraken voor de omgevingsveiligheid en geluidsniveaus bij emplacementen is afgestemd in de landelijke projectgroep van emplacement-gemeenten. Mede met behulp van deze input is onderzoek uitgevoerd ten behoeve van een nieuw ruimtelijk afwegingskader voor de omgeving van het emplacement (implementatie 2016).
 • Binnen de overleggen met de corporaties is veel aandacht besteed aan de aanpak van de woonwagenlocaties, de huisvesting van statushouders en arbeidsmigranten, de leegstand van maatschappelijk vastgoed, en hoe de door het rijk gewenste scheiding van wonen en zorg aan te pakken.
 • Op het vlak van cultuurhistorie is actief gestuurd op restauratie en herbestemming van erfgoed met behulp van derde geldstromen, is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar herbestemming van gemeentelijk monumentaal  vastgoed, en  is een aanvang gemaakt met de nieuwe Erfgoednota die in 2016 verder vorm zal krijgen.

Financiën

bedragen x €1.000

Begroting na wijziging 2015

Rekening
2015

%

Verschil

Baten

34.780

39.624

114%

4.844

Lasten

45.935

48.570

106%

-2.635

Saldo baten en lasten

-11.155

-8.945

80%

2.209

Onttrekkingen aan reserves (baten)

6.762

6.376

94%

-386

Toevoegingen aan reserves (lasten)

4.860

6.407

132%

-1.546

Saldo verrekening met reserves

1.902

-31

-2%

-1.933

Totaal resultaat programma 10

-9.253

-8.976

97%

277