Beheer openbare ruimte

bedragen x €1.000
Begroting voor wijziging 2015Begroting na wijziging 2015Rekening 2015%Verschil
Baten21.59422.08623.023104 %937
Lasten48.46649.56049.29199 %269
Saldo baten en lasten-26.872-27.473-26.26896 %1.206
Onttrekkingen aan reserves (baten)7.8366.8046.899101 %95
Toevoegingen aan reserves (lasten)63651.1581,770 %-1.093
Saldo verrekening met reserves7.7736.7385.74185 %-997
Totaal resultaat programma 11-19.099-20.735-20.52799 %208
  • Op het beheer onderhoud van de openbare ruimte (met name op het vlak van openbaar groen, afval en rioleringen) zijn € 0,4 miljoen meer baten en € 0,4 miljoen minder lasten gerealiseerd

In de uitvoering van groenonderhoud en kleinschalige aanpassingen is in 2015 niet het gehele werkpakket uitgevoerd. Dit is deels een gevolg van personele onderbezetting, maar volgt met name voort uit het stijgend aantal participatievragen. Er zijn steeds meer vragen op het gebied van burgerparticipatie en de afhandeling van dergelijke vragen kosten als gevolg van extra afstemming veel meer tijd. Het gevolg hiervan is dat we met de huidige bezetting het werk niet allemaal op deze nieuwe manier van werken verwerkt krijgen . Om dit in de komende jaren goed in te kunnen vullen zullen hier maatregelen getroffen moeten worden.

Daarnaast hebben extra verkeersmaatregelen (bijvoorbeeld extra verwijzing en verkeersregelaars), vooral ten behoeve van de Duitse dagen en langdurige inhuur om onderbezetting op te vangen geleid tot extra kosten.

Met betrekking tot de afvalstoffenheffing is een voordeel ontstaan van € 1 miljoen. Voor € 0,1 miljoen komt dit door hogere inkomsten omdat er uit voorgaande jaren nog gelden zijn binnengehaald.
Verder zijn er hogere inkomsten uit plastic geraamd en ondanks extra kosten om het afval te scheiden is hierop een voordeel van € 0,2 miljoen behaald. Daarnaast zijn er minder kosten gemaakt voor reinigen wegen en zijn de verwerkingskosten van het afval lager dan begroot.
Het in 2015 behaalde efficiency voordeel wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing omdat er sprake is van een gesloten systeem. Bij de volgende tariefstelling (Programmabegroting 2017) worden de ramingen verder bijgesteld.

Het efficiencyvoordeel bij product riolen is € 0,6 miljoen positief in 2015 en wordt toegevoegd aan de voorziening egalisatie tarief GRP. Door de BsGW is € 8,7 miljoen aan inkomsten geïnd. Dit is € 0,3 miljoen hoger dan verwacht omdat er uit voorgaande jaren nog gelden zijn binnengehaald. Daarnaast zijn de onderhoudskosten en de kosten voor reinigen wegen zijn € 0,3 miljoen lager dan begroot.

  • Beheer en onderhoud gemeentelijk vastgoed conform prognose FinRap 2015 € 0,4 miljoen meer baten en € 0,2 miljoen hogere lasten

Zoals aangegeven in de prognose einde jaar van de FinRap 2015 heeft vastgoed € 0,4 miljoen meer baten gegenereerd. Hier staan hogere lasten van € 0,2 miljoen tegenover. De verwachte hogere baten worden met name veroorzaakt door een eenmalige grote verkoopactie van groen- en reststroken, een extra afrekening reclamebord inkomsten en de verlengde verhuur van het AZC terrein aan de Weselseweg aan het COA. De hogere lasten zijn het gevolg van een aanslag van de BsGW over het gemeentelijk vastgoed en beheerskosten van leegstaand vastgoed.

bedragen x €1.000

Naam reserve

Begroting 2015 na wijz.

Rekening 2015

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Res. MFA Arcen en Vel

6.597

6.597

6.597

6.597

Res. Cum.afschrijving activa

38

38

38

38

Egal.res. Afvalstoffenheffing

65

-65

96

1.068

-973

96

-1.003

-907

Egal.res. Openbare Verlichting

168

168

168

90

78

-90

-90

Programma 11

6.804

65

6.738

6.899

1.158

5.741

95

-1.093

-997

De extra toevoeging aan de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing is het resultaat van het product afvalstoffenheffing. Dit betreft een gesloten circuit. Het behaalde voordelige resultaat wordt meegenomen in de tariefstelling afvalstoffenheffing bij de begrotingsvoorbereiding 2017.
De niet geraamde toevoeging aan de reserve Openbare Verlichting is het gevolg van een niet voorziene baat van ZIUT. Conform instelling van de reserve wordt de reserve geëgaliseerd vanuit voor- en nadelen op het product Openbare Verlichting.