Economie en Toerisme

bedragen x €1.000
Begroting voor wijziging 2015Begroting na wijziging 2015Rekening 2015%Verschil
Baten6.1544.1497.924191 %3.774
Lasten9.7028.60913.608158 %-4.999
Saldo baten en lasten-3.547-4.459-5.684127 %-1.225
Onttrekkingen aan reserves (baten)657611.040137 %279
Toevoegingen aan reserves (lasten)651.4632,251 %-1.398
Saldo verrekening met reserves65696-424-61 %-1.120
Totaal resultaat programma 06-3.482-3.763-6.108162 %-2.345
  • Instellen voorziening Landschapsplan

Conform het plan van aanpak programma Greenport Venlo is een principe-akkoord bereikt tussen de provincie en de betrokken regiogemeenten over de vorming van één werklandschap voor Greenport Venlo door middel van een vervlechting van de (grond)-exploitaties van Development Company Greenport Venlo (DCGV), Trade Port Noord (TPN), Venlo GreenPark (VGP), Villa Flora en Innovatoren. In dit kader is vastgesteld dat onze verplichtingen voor de tweede tranche van onze bijdrage aan het landschapsplan van DCGV van maximaal € 2,5 miljoen nog van dekking moet worden voorzien. Derhalve dient hiervoor een voorziening getroffen te worden in de jaarrekening 2015.

  • Latere subsidieafrekening (€ 0,4 miljoen, 2016) project nevenvestiging Universiteit Maastricht (UM)

De UM dient nog een inhoudelijke en financiële eindrapportage in van het project. Om deze reden zijn € 0,4 miljoen aan subsidiemiddelen in 2015 niet tot uitkering gekomen. Na indiening wordt de subsidie in 2016 definitief vastgesteld en vindt de financiële afrekening plaats. De middelen blijven beschikbaar in de reserve Dependance universiteit Maastricht.

  • Meer rentelasten op de kredietfaciliteit als gevolg van hogere financieringsbehoefte TPN

In verband met de hogere financieringsbehoefte bij TPN zijn er in 2015 meer rentelasten op de kredietfaciliteit ontstaan. Deze extra rentelasten (€ 0,4 miljoen) zijn volledig verhaald op TPN.

  • Extra uren en kosten voor specifieke expertise m.b.t. ontwikkelingen in de Greenport (€ 0,2 miljoen)

Door de aantrekkende economie is er extra inzet gepleegd op de (voorbereiding van) uitgifte van bedrijfskavels, waarvoor de bestaande klaverstructuren binnen TPN op onderdelen aangepast moesten worden. Tevens is er een fors beroep gedaan op de ambtelijke organisatie, met ondersteuning van ingehuurde juridische, fiscale en financiële expertise om de positie van de gemeente Venlo in het kader van de zogenaamde vervlechting van de entiteiten TPN, DCGV en Venlo Greenpark voldoende te bewaken en te borgen.

  • Grondexploitaties

Daarnaast zijn er budgettair neutrale afwijkingen (inclusief verrekening met reserves) met betrekking tot de grondexploitaties. De grondexploitaties zijn separaat toegelicht in bijlage IX.

bedragen x €1.000

Naam reserve

Begroting 2015 na wijz.

Rekening 2015

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Algemene Grondreserve

350

350

-350

-350

Res. Depend.Uni. Maastricht

400

400

-400

-400

Res. MFA Arcen en Vel

11

11

11

11

Res Toeristisch Recr Actieprog

65

-65

65

-65

Winst/verliesneming

1.029

1.398

-370

1.029

-1.398

-370

Programma 06

761

65

696

1.040

1.463

-424

279

-1.398

-1.120

De geraamde onttrekkingen aan de Algemene Grondreserve en de reserve Dependance Universiteit Maastricht blijken achteraf niet nodig te zijn geweest waardoor deze niet zijn gerealiseerd in 2015. De verrekening met de Universiteit Maastricht vindt naar verwachting in 2016 plaats, terwijl verrekeningen met de Algemene Grondreserve alleen dan gerealiseerd worden indien de financiële situatie binnen dit gesloten circuit daarvoor vraagt.