Wijziging ten opzichte van begroting 2016-2019

Vergeleken met de risico's van de Algemene Dienst in de begroting 2016-2019 zijn in de jaarrekening 2015 bij de Algemene Dienst enkele nieuwe risico's opgevoerd. Daarnaast zijn sommige risico's op onderdelen gewijzigd en is een risico vervallen. De wijzigingen in de risico's van de Algemene Dienst in de jaarrekening 2015 ten opzichte van de begroting 2016 zullen achtereenvolgens in deze paragraaf aan de orde komen.

Nieuwe risico's

 • Drie decentralisaties sociaal domein
 • WAA
 • Vluchtelingen en statushouders
 • WMO regionale taken
 • In stand houden gemeenschapsaccommodaties
 • Lagere inkomsten dan begroot
 • Uitkeren van planschadevergoedingen als gevolg van bestemmingsplanwijzigingen
 • Extra uitgaven als gevolg van calamiteiten
 • Juridische risico's - subsidie OP-Zuid
 • Meldplicht datalekken
 • Beschermd wonen
 • Sluiting AZC klassen
 • Lokaal onderwijsachterstandenbeleid
 • Leerlingenvervoer
 • Grootschalige topografie

Als gevolg van het aanmelden van bovenstaande nieuwe risico's is de benodigde weerstandscapaciteit van de Algemene Dienst in totaal toegenomen met € 14,6 miljoen ten opzichte van de begroting 2016. Een toelichting op deze risico's is te vinden in bijlage XI.

Gewijzigde risico's

 • Greenpark Venlo

Benodigde weerstandscapaciteit afgenomen met € 2.400.000.

 • Juridische risico's

Benodigde weerstandscapaciteit toegenomen met € 725.000.

 • Villa Flora

Benodigde weerstandscapaciteit afgenomen met € 315.000.

 • BTW-risico's - BTW-vrijstelling sport

Benodigde weerstandscapaciteit toegenomen met € 262.500.

 • Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht verheidsondernemingen

Benodigde weerstandscapaciteit afgenomen met € 237.500.

 • BTW-risico’s - Risico naheffing gemeenschapsaccommodaties

Benodigde weerstandscapaciteit toegenomen met € 51.825.

Als gevolg van wijzigingen in bestaande risico's is de benodigde weerstandscapaciteit van de Algemene Dienst in totaal afgenomen met € 1,9 miljoen ten opzichte van de begroting 2016. Een toelichting op deze risico's is te vinden in bijlage XI.

Vervallen risico's

 • Naheffing gratis OV voor regiopashouders 2012
  Benodigde weerstandscapaciteit afgenomen met € 98.000.

Als gevolg van het vervallen van bovenstaand risico is de benodigde weerstandscapaciteit van de Algemene Dienst in totaal met € 98.000 afgenomen ten opzichte van de begroting 2016. Een toelichting op dit risico is te vinden in de begroting 2016-2019.