Algemene middelen

bedragen x €1.000
Begroting voor wijziging 2015Begroting na wijziging 2015Rekening 2015%Verschil
Baten254.884258.174263.837102 %5.664
Lasten9717.3834.78965 %2.593
Saldo baten en lasten253.913250.791259.048103 %8.257
Onttrekkingen aan reserves (baten)14.85521.82420.74795 %-1.076
Toevoegingen aan reserves (lasten)16.61319.03218.67898 %355
Saldo verrekening met reserves-1.7582.7912.07074 %-722
Totaal resultaat programma 12252.155253.582261.118103 %7.536
  • Bruto-resultaat uitkeringen gemeentefonds € 3,6 miljoen

Het resultaat op de uitkeringen uit het gemeentefonds is als volgt opgebouwd:

Het netto resultaat van het gemeentefonds bedraagt € 1,4 miljoen. Hiervan was € 0,8 miljoen reeds meegenomen in de "prognose eindejaar" van de in december 2015 in de gemeenteraad behandelde Financiële Rapportage 2015.

A. Resultaat septembercirculaire
Over het resultaat van de septembercirculaire is het college en de gemeenteraad (RIB 15-132) reeds geïnformeerd. Het resultaat 2015 van de septembercirculaire is meegenomen in de “prognose einde jaar” van de FinRap 2015. Met betrekking tot het meerjarige resultaat van de septembercirculaire heeft u besloten deze mee te nemen in de integrale afweging omtrent de Kadernota 2017-2020.

B. Mutatie decembercirculaire
Het resultaat op de decembercirculaire wordt enerzijds veroorzaakt door financiering van taken die naar de gemeente zijn toegekomen (taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen) en anderzijds door een stijging van de volumes, vooral door een stijging van het aantal bijstandsontvangers.

C. Taakmutaties
Via de decembercirculaire zijn ook middelen voor taken gekomen. Het gaat om ca. € 1,5 miljoen voor het project Q4 in het kader van het Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing en ca. € 0,7 miljoen in het kader van de herstructurering van de WSW sector. De corresponderende uitgaven hebben plaatsgevonden vanuit het betreffende beleidsprogramma.

  • Voordeel  Enexis / Essent gelden €  1,4 miljoen

In 2015 is naast de inconveniëntentoeslag over 2014, ook de inconveniëntentoeslag over 2013 van ruim € 0,2 miljoen ontvangen. Daarnaast is de voorziening voor eventuele claims tegen Verkoop Vennootschap ad € 1,1 miljoen vrij kunnen vallen als gevolg van het verlopen van de garantietermijn.

  • Netto resultaat kostenverdeelstaat € 0,5 miljoen voordelig

Voor de ambtelijke huisvesting is door de gunstige weersomstandigheden € 0,2 miljoen minder aan energiekosten besteed. Daarnaast is € 0,2 miljoen minder uitgegeven aan verzekeringen en schoonmaakkosten. Voor het centrale budget van de studiekosten binnen Personeel en Organisatie is € 0,2 miljoen minder uitgegeven.
Het voordeel van Facility Management ad € 0,2 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten voor abonnementen, contributies en drukwerk. Tussen de programma's kunnen financiële resultaten ontstaan doordat er meer of minder afdelingskosten wordt toegerekend dan begroot. Voor 2015 is per saldo binnen de Algemene middelen € 0,3 miljoen minder verantwoord dan begroot.
Het saldo van de financieringslasten en een lagere doorbelasting van de rentekosten aan producten is binnen programma 12 € 0,6 miljoen nadelig. Dit nadeel wordt opgevangen door het voordeel van de toegerekende rente binnen de overige programma's en is daarmee neutraal.
Voor de organisatieontwikkeling is € 0,6 miljoen minder uitgeven als geraamd. Dit voordeel is toegevoegd aan de reserve expeditie en is daarmee neutraal.

  • Restant onvoorzien € 0,5 miljoen

Het restant van de post onvoorzien is ultimo 2015 € 0,5 miljoen. Daarom ontstaat per
ultimo 2015 een incidenteel voordeel ter grootte van dit bedrag.

  • Incidentele baten en lasten per saldo  € 0,5 miljoen voordelig

De incidentele bate heeft betrekking op een vrijval van het verplichtingensaldo welk per 31 december 2014 was verantwoord.

  • Minder uitgaven individueel loopbaanbudget € 0,5 miljoen voordelig

De middelen welke op basis van CAO afspraken bestemd zijn als Individueel Loopbaanbudget (ILB) zijn in 2015 niet uitgegeven. Middels incidentele resultaatbestemming wordt voorgesteld € 168.000 voor deze doeleinden beschikbaar te houden.

  • Netto voordelig resultaat overige salariskosten € 0,2 miljoen

De salariskosten voor voormalig personeel en formatie met kanttekening is € 0,2 miljoen lager uitgevallen dan geraamd. Daarnaast is het voordeel van het mobiliteitscentrum van € 0,1 miljoen toegevoegd aan de reserve reorganisatiekosten en is daarmee neutraal.

  • Stelposten en taakstelling € 0,2 miljoen voordelig

Binnen de algemene middelen zijn stelposten en taakstellingen geraamd welke niet
direct toewijsbaar zijn aan een programma. De realisatie op deze onderdelen komt
gedeeltelijk wel tot uitdrukking binnen het betreffende programma. Hierdoor wordt binnen de dit programma voordelig resultaat van € 0,2 miljoen gerealiseerd.

bedragen x €1.000

Naam reserve

Begroting 2015 na wijz.

Rekening 2015

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Algemene Reserve

2.366

5.255

-2.889

2.366

5.255

-2.889

Algemene Grondreserve

471

270

201

471

270

201

Res. Nieuwbouw stadskantoor

11.891

11.891

11.891

11.891

Res. Reorganisatiekosten

2.152

535

1.617

2.041

535

1.506

-112

-112

Res. Expeditie Venlo

1.119

965

153

153

610

-457

-965

355

-610

Res. Kennisinfrastructuur

11

11

11

11

Res. Bovenwijkse voorzieningen

108

108

108

108

Res.Gebiedsontwik.Venlo-Oost

1.500

1.500

1.500

1.500

Res. MFA Arcen en Vel

639

639

639

639

Res. Kwal.imp.binnenstad

20

20

20

20

Res. Bodemkwaliteit

881

881

881

881

Res. Milieustation

381

381

381

381

Res.Individueel loopbaanbudget

74

74

74

74

Res.Implementatiemidd.decentra

65

65

65

65

Res. Kapitaallasten Stadskant.

12.007

-12.007

12.007

-12.007

Res. Cum.afschrijving activa

25

25

26

26

Egal.res. Verkiezingen

121

121

121

121

Programma 12

21.824

19.032

2.791

20.747

18.678

2.070

-1.076

355

-722

Reserve reorganisatiekosten
De onttrekking zoals deze was geraamd voor het mobiliteitscentrum is niet volledig gerealiseerd simpelweg omdat er minder kosten zijn gemaakt dan vooraf begroot.

Reserve Expeditie Venlo
Het positieve resultaat van de expeditie, wat achteraf lager bleek dan begroot, wordt toegevoegd aan de reserve expeditie.

Bij alle overige reserves zijn de dotaties en onttrekkingen gerealiseerd conform begroting waardoor deze hier geen nadere toelichting behoeven.