Reserves en voorzieningen

Bijlagenboek Reserves en Voorzieningen 2015

Zie het digitaal bijlagenboek, beschikbaar via de volgende link op internet:

https://www.venlo.nl/middelen

Door te schuiven onttrekkingen en toevoegingen reserves
Bedragen x € 1.000

Naam Reserve

Bedrag

Toelichting

Algemene Grondreserve

-3

Saldo reserve Bovenwijkse voorziening wordt naar verwachting in 2016 overgeheveld.

Reserve Reorganisatiekosten

112

In 2015 zijn i.v.m. detacheringen meer ontvangsten gerealiseerd dan begroot. Kosten m.b..t voortijdige beëindigingen van dienstverbanden zullen gerealiseerd worden in 2016 i.p.v. 2015.

Reserve Dependance Universiteit Maastricht

400

Het project nevenvestiging Universiteit Maastricht, inclusief realisatie 2 masteropleidingen, is formeel beëindigd. Op basis van de ingediende inhoudelijke en financiële eindrapportage door de UM, wordt de subsidie definitief vastgesteld en vindt financiële afrekening in 2016 plaats.

Reserve Bovenwijkse voorzieningen

38

In het kader van de nieuwe Erfgoedwet (juni 2016) en de omgevingswet (2018) is het noodzakelijk de huidige archeologische basis- en beleidskaart en de cultuurhistorische inventarisatiekaart (monumenten, historisch landschap, archeologie) aan de nieuwe regels aan te passen. Tevens wordt in 2016 gewerkt aan een nieuwe erfgoednota en nieuw beleid. Ook daarom is het aanpassen en updaten van de kaarten vereist. Ter ondersteuning van het gemeentelijk beleid van zelfredzaamheid van burgers, loslaten in vertrouwen, burgerparticipatie en openheid van gegevens, krijgen de kaarten een digitale webversie. Het naar 2016 over te hevelen (rest)budget is essentieel om deze doelen te kunnen bereiken en aan de nieuwe wet te kunnen voldoen.

Reserve Bovenwijkse voorzieningen

61

€ 61.000,- Gieterijwegje over te hevelen naar 2016 ten behoeve van bovenwijkse voorzieningen Blerick Maasoever.

Reserve Bovenwijkse voorzieningen

3

Het saldo van de reserve Bovenwijkse voorzieningen overhevelen naar de Algemene Grondreserve.

Reserve Maatsch.opvang en verslavingszorg

54

Werkzaamheden worden doorgezet naar 2016. Heeft verband met het onderzoek naar een locatie voor maatschappelijke opvang. In 2015 is ca. 6.000 onttrokken. Het restant dient overgeheveld te worden naar 2016.

Naam Reserve

Bedrag

Toelichting

Reserve Besluit Woninggebonden Subsidies

34

In 2016 wordt de lokale woonvisie met ondersteuning van Companen opgesteld. Hieraan gekoppeld zal nog een betaalbaarheidsanalyse uitgevoerd worden. Ook komen uit de regionale structuurvisie uit te voeren actiepunten voort.

Reserve Ontwikkeling locatie vm. Rabobank Arcen

452

Op het moment dat pand voormalige Rabobank wordt verkocht, wordt deze voorziening aangewend.

Reserve Kwaliteitsimpuls binnenstad

6

Om de positieve effecten van de titel Beste Binnenstad structureel te kunnen borgen en om tijdige en adequaat te kunnen anticiperen op het veranderend winkellandschap, gaat de gemeente participeren in het traject ‘de Nieuwe Winkelstraat’. Dit betreft voor 2016 vooral proceskosten ten behoeve van het opzetten van een BIZ-vastgoed voor de Binnenstad, het verder ‘digitaliseren’ van de binnenstad en te komen tot een verdere intensivering van de samenwerkingsvormen met ondernemers en vastgoedeigenaren. Hiervoor zal € 6.172,- samen met reeds begrote bedrag van € 30.000,- worden ingezet.

Reserve Arbeidsmarkt.regio

161

Hiervoor wordt de coördinator baanwijs en een coördinerende functie in de regio ingezet. Verder zijn er diverse overige kosten in het kader van arbeidsmarktbeleid in de regio.

Reserve Bodemkwaliteit

364

In 2016 zal dit restant gebruikt worden ter afronding van het meerjarenprogramma 2010-2015.

Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden

65

Het restant saldo overhevelen. Uitgaven worden verwacht in de jaren 2016 en verder.

Reserve Geluidkwaliteit

54

De verwachting is dat we in 2016 de kosten zullen gaan maken, die we oorspronkelijk verwachtte in 2015.

Opheffen Reserves en Voorzieningen

Aard

Naam

Toelichting

Bestemmingsreserve

Reserve Nieuwbouw stadskantoor

Saldo is overgeheveld naar de Inkomensreserve Kapitaallasten Stadskantoor.

Bestemmingsreserve

Reserve Natuur- en Groenprojecten in en om de stad

De reserve is volledig benut en kan opgeheven worden.

Bestemmingsreserve

Reserve Vrouwenopvang

De reserve is volledig benut en kan opgeheven worden.

Bestemmingsreserve

Reserve Gebiedsontwikkeling Venlo-Oost

De reserve is volledig benut en kan opgeheven worden.

Bestemmingsreserve

Reserve Milieustation

De reserve is volledig benut en kan opgeheven worden.

Bestemmingsreserve

Reserve Implementatiemiddelen decentralisatie

De reserve is volledig benut en kan opgeheven worden.

Egalisatiereserve

Egalisatiereserve Verkiezingen

De reserve is volledig benut en kan opgeheven worden.

Voorzieningen Planmatig Onderhoud

Voorziening onderhoud Bodemsanering

De voorziening is volledig benut en kan opgeheven worden.

Voorzieningen Overige

Voorziening Nadelig exploit.result.Grondbedrijf

Conform BBV dienen voorzieningen die een relatie hebben met een vordering zichtbaar gepresenteerd te worden op de balans. Om die reden wordt de voorziening geherrubriceerd van Voorziening naar de post Voorraden.

Voorzieningen Overige

Voorziening Limburg liquiditeiten fonds

Conform BBV dienen voorzieningen die een relatie hebben met een vordering zichtbaar gepresenteerd te worden op de balans. Om die reden wordt de voorziening geherrubriceerd van Voorziening naar de post Overige vorderingen.

In te stellen reserves en voorzieningen

1.0686 Voorziening Landschapsplan DCGV

Afdeling Ruimte en Economie
Besluit instelling voorzieningJaarrekening 2015
Aard van de voorzieningVoorziening overige
Doelstelling
Dekking van verwachte financiële consequentie met betrekking tot gemeentelijke bijdrage aan het Landschapsplan van DCGV na het bereiken van een akkoord over de vervlechting Greenport Venlo.
Onderbouwing
Conform het plan van aanpak programma Greenport Venlo is een principe-akkoord bereikt tussen de provincie en de betrokken regiogemeenten over de vorming van één werklandschap voor Greenport Venlo door middel van een vervlechting van de (grond)-exploitaties van Development Company Greenport Venlo (DCGV), Trade Port Noord (TPN), Venlo GreenPark (VGP), Villa Flora en Innovatoren. In dit kader is vastgesteld dat onze verplichtingen voor de tweede tranche van onze bijdrage aan het landschapsplan van DCGV van maximaal € 2,5 miljoen nog van dekking moet worden voorzien. Derhalve dient hiervoor een voorziening getroffen te worden in de jaarrekening 2015.
Volume€ 2.500.000
VoedingEenmalige voeding vanuit de jaarrekening 2015
Looptijd 2018